EHR Connect-licens og tjenestevilkår

LumiraDx UK Ltd

EHR Connect-licens og tjenestevilkår

(Gælder fra januar 2020)

Denne licensaftale (sammen med LumiraDx UK Ltd’s databeskyttelsespolitik, købsordre og arbejdsbeskrivelse (alle som defineret nedenfor)) (“Licens”) er en juridisk aftale mellem Organisationen (som defineret nedenfor) og LumiraDx UK Ltd, et selskab registreret i England og Wales med selskabsnummer 09206123, med registreret adresse på 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ (”LumiraDx, vi eller os”) og regulerer Organisationens brug af:

 • softwarekomponenten, der er kendt som DataView, herunder opdateringer og nye udgivelser, der kan udstedes fra tid til anden (”DataView”);
 • middleware-komponenten, der er kendt som EHR Connect, herunder opdateringer og nye udgivelser, der kan udstedes fra tid til anden (”EHR Connect”);
 • al fysisk og elektronisk dokumentation (“Dokumentation”);
 • eventuelle implementeringstjenester og supporttjenester (alle som defineret nedenfor), der tilvejebringes i forbindelse med EHR Connect.  

VIGTIG MEDDELELSE:

Ved at bruge DataView, EHR Connect eller markere feltet ”Accept”, bekræfter Organisationen og dennes brugere, at de accepterer vilkårene i denne licens. Organisationen er ansvarlig for at sikre, at dennes brugere overholder vilkårene i denne licens. Denne licens omfatter, især, ansvarsbegrænsninger i punkt 14.  

1.    FORTOLKNING

1.1  Definitionerne og reglerne for fortolkning i dette punkt gælder generelt og i denne licens:

Godkendelse: Godkendelse af EHR Connect af Organisationen i medfør af punkt 5.

Godkendelsescertifikat: Certifikatet, der skal underskrives af Organisationen i henhold til punkt 5.

Godkendelsesdato: Datoen, hvorpå godkendelsescertifikatet udstedes af Organisationen i henhold til punkt 5.

Godkendelsestest: De test, der skal udføres på EHR Connect i overensstemmelse med punkt 5, når tilpasningstjenesterne er blevet udført.

Hverdag: En dag andet end en lørdag, søndag eller helligdag i England, hvor banker i London holder åbent.

Fortrolige oplysninger: Alle oplysninger, der skriftligt er blevet udpeget som fortrolige af en af parterne, eller som bør betragtes som fortrolige (uanset hvordan de formidles eller hvilket medie, de opbevares på), herunder oplysninger, der ville eller sandsynligvis ville have en skadelig indvirkning på en persons kommercielle interesser, enhver af parternes forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder, knowhow, samt alle personoplysninger og følsomme oplysninger inden for betydningen angivet i databeskyttelseslovgivningen.

Tilpasningstjenester: Tilpasnings- og relaterede tjenester, der skal udføres af LumiraDx i overensstemmelse med punkt 4 for at ændre EHR Connect, således at den er i overensstemmelse med specifikationen.

Databeskyttelseslovgivning: Den Generelle Forordning om Databeskyttelse ((EU) 2016/679) (”GDPR”) og alle nationale implementerende love, forordninger og afledt lovgivning, Databeskyttelsesloven af 2018, EU’s Databeskyttelsesdirektiv 95/46/EF, Forordningen om Efterforskningsbeføjelser af 2000, Telekommunikationsforordningerne (lovlig forretningspraksis) (aflytning af telekommunikation) af 2000, Direktiv 2002/58/EF om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation, Forordningerne af 2003 om privatlivets fred og elektronisk kommunikation (EF-direktiv), samt alle gældende love og forordninger vedrørende behandling af personoplysninger og privatlivets fred, herunder, hvis relevant, vejledninger og adfærdskodekser udstedt af Informationskommissæren.

Dataansvarlig: Har den betydning, der er tildelt den i GDPR.

Databehandler: Har den betydning, der er tildelt den i GDPR.

Dokumentation: Fysisk og elektronisk dokumentation leveret af LumiraDx, som vedrører EHR Connect eller DataView.

FOIA: Loven om informationsfrihed af 2000 og eventuel afledt lovgivning, der implementeres i henhold til denne lov fra tid til anden sammen med eventuelle vejledninger og/eller adfærdskodekser, der udstedes af Informationskommissæren eller relevant ministerium i forbindelse med en sådan lovgivning.

Implementeringsplan: Implementeringsplanen (der beskriver opgaverne, milepælsdatoerne og den part, der har fået tildelt den relevante opgave), som aftales mellem LumiraDx og Organisationen og giver en oversigt over implementeringstjenesterne.

Implementeringstjenester: Opsætnings- og konfigurationstjenesterne, tilpasningstjenesterne og godkendelsestest.

Første Periode: Den første periode, der er angivet i købsordren.

Instrument: Det diagnostiske instrument, der leveres af LumiraDx til Organisationen.

Immaterielle rettigheder: Patenter, brugsmodeller, rettigheder til opfindelser, ophavsrettigheder og beslægtede og relaterede rettigheder, varemærker og servicemærker, firmanavne og domænenavne, præsentations- og designrettigheder, rettigheder i forbindelse med goodwill og rettigheden til at sagsøge for falsk markedsføring eller illoyal konkurrence, rettigheder til design, databaserettigheder, rettigheder til at bruge, samt rettigheder til at beskytte fortroligheden af, fortrolige oplysninger (herunder knowhow og forretningshemmeligheder), og alle andre immaterielle rettigheder, i hvert enkelt tilfælde uanset om de er registrerede eller ej, og herunder alle ansøgninger om, og rettigheder til ansøge om og få tildelt, fornyelser eller forlængelser af, og rettigheder til at påberåbe sig prioritet med hensyn til, sådanne rettigheder, samt alle lignende eller tilsvarende rettigheder eller former for beskyttelse, der eksisterer eller vil eksistere nu eller i fremtiden i en hvilken som helst del af verden.

Open Source-software: Open source-software, som defineret af Open Source-initiativet (http://opensource.org) eller Free Software Foundation (http://www.fsf.org).

Organisation: Den juridiske enhed, der anmoder om en licens til at bruge EHR Connect fra LumiraDx.

Organisationens repræsentant: En person, som er behørigt bemyndiget af Organisationen til at handle på dens vegne med henblik på denne licens.

LumiraDx-koncernen: Betyder LumiraDx, ethvert datterselskab eller holdingselskab fra tid til anden af LumiraDx, og ethvert datterselskab fra tid til anden af et holdingselskab af det pågældende selskab. Hvert selskab i LumiraDx-koncernen er medlem af LumiraDx-koncernen og betegnelsen ”LumiraDx-koncernselskab” skal fortolkes i overensstemmelse hermed.

Materialer: Alle dokumenter, papirer, design, typografiske arrangementer, software og alle andre materialer i hvilken som helst form, herunder papirudgave og elektronisk form, der udarbejdes af LumiraDx.

Milepælsdato: Datoen, der er angivet for den relevante opgave i implementeringsplanen, inden hvilken opgaven skal gennemføres.

Normal åbningstid: kl. 9.00 til 17.00 lokal britisk tid, hver hverdag.

Patient(er): En enkeltperson eller enkeltpersoner, der får adgang til pleje-/medicinske tjenester fra en relevant Organisation.

Patientoplysninger: de kliniske oplysninger (herunder, men ikke begrænset til, Personoplysninger), der indsamles af Organisationen i forbindelse med behandling af Patienter, som behandles af EHR Connect.

Personoplysninger: Har den betydning, der er tildelt den i GDPR.

Projektleder: LumiraDx’ medarbejder, agent eller underleverandør, der har det overordnede ansvar for tilpasningstjenesterne.

Købsordre: Købsordren udstedt af LumiraDx til Organisationen, eller den tredjepart, der erhverver licensen på Organisationens vegne.

Fornyelsesperiode: Fornyelsesperioden angivet i købsordren.

Anmodning om oplysninger: Betyder en anmodning om oplysninger eller en sandsynlig anmodning i henhold til FOIA.

Tjenester: Alle tjenester, der er tilgængelige via EHR Connect og indholdet, som LumiraDx leverer til Organisationen, eller tredjeparten, der erhverver licensen på Organisationens vegne.

Opsætnings- og konfigurationstjenester: Opsætnings- og konfigurationstjenesterne, der skal udføres af LumiraDx i overensstemmelse med punkt 3.

Specifikation: Funktionalitetsspecifikationerne for EHR Connect, der aftales mellem LumiraDx og Organisationen fra tid til anden og er indeholdt i arbejdsbeskrivelsen.

Startdato: Startdatoen angivet i købsordren.

Arbejdsbeskrivelse: Den detaljerede plan, der beskriver implementeringstjenesterne, der skal leveres af LumiraDx, forretningskravene, de tekniske krav, antagelserne, risiciene og omfanget af arbejdet.

Supporttjenester: De supporttjenester, der skal leveres til Organisationen i overensstemmelse med punkt 13.

Prøveperiode: Perioden på 6 måneder, hvorunder Organisationen kan bruge DataView uden beregning (medmindre andet aftales).

Prøveperiodens startdato: Datoen, hvorpå Organisationen indtaster sine forbindelsesoplysninger i DataView og opretter forbindelse til DataView.

Brugere: Enhver, der er bemyndiget af Organisationen til at bruge EHR Connect, hvilket omfatter dennes medarbejdere, agenter og uafhængige kontrahenter (navnligt klinikere).

1.2    Overskrifter i punkter, bilag og afsnit skal ikke påvirke fortolkningen af denne licens.

1.3    Bilagene udgør en del af denne licens og skal have virkning, som om de var angivet fuldt ud i brødteksten af denne licens. Alle henvisninger til denne licens omfatter bilagene.

1.4    Alle ord, der følger betegnelserne, herunder: omfatter, især, for eksempel, eller alle lignende betegnelser, skal fortolkes som illustrative og skal ikke begrænse betydningen af ordene, beskrivelsen, definitionen, sætningen eller betegnelsen, der går forud for de pågældende betegnelser.

2.    OMFANGET AF DENNE LICENS

2.1    LumiraDx skal:

(a)    hvis relevant og accepteret skriftligt af LumiraDx, udarbejde arbejdsbeskrivelsen

(b)    hvis relevant og accepteret skriftligt af LumiraDx, udføre opsætnings- og konfigurationstjenesterne

(c)    hvis bekræftet i arbejdsbeskrivelsen, udføre tilpasningstjenesterne og godkendelsestest

(d)    levere supporttjenesterne

(e)    hvis relevant, licensere DataView i overensstemmelse med punkt 6

(f)    hvis bekræftet i købsordren, licensere EHR Connect i overensstemmelse med punkt 6.

2.2    Arbejdsbeskrivelsen (hvis relevant) skal aftales skriftligt mellem parterne. Når arbejdsbeskrivelsen er blevet aftalt og underskrevet, skal der ikke foretages nogen ændring til den, undtagen i overensstemmelse med punkt 4.13, punkt 4.14 og punkt 4.15.

2.3    Den underskrevne arbejdsbeskrivelse skal være en del af denne licens og skal ikke udgøre en særskilt kontrakt til den.

3.    OPSÆTNINGS- OG KONFIGURATIONSTJENESTER

3.1    Organisationen, eller den tredjepart, der erhverver licensen på Organisationens vegne, skal:

(a)    Indtaste dens forbindelsesoplysninger for at muliggøre grundlæggende konfiguration af EHR Connect. Hvis aftalt skriftligt, skal LumiraDx indtaste Organisationens forbindelsesoplysninger på Organisationens vegne inden for et rimeligt tidsrum efter modtagelse af sådanne oplysninger fra Organisationen.

(b)    Hvis aftalt skriftligt, udføre installationen af EHR Connect på Organisationens udstyr.

(c)    Hvis aftalt skriftligt, udføre grundlæggende bekræftelsestest for at sikre, at Organisationen har indtastet de korrekte forbindelsesoplysninger for at muliggøre adgang til EHR Connect.

(d)    Til enhver tid samarbejde med LumiraDx i forhold til Opsætnings- og Konfigurationstjenesterne.

(e)    Tilvejebringe alle oplysninger og yde al assistance, som LumiraDx med rimelighed anmoder om for at muliggøre dennes udførelse af opsætnings- og konfigurationstjenesterne.

3.2    LumiraDx skal udføre, på Organisationens vegne:

(a)    Hvis bekræftet i arbejdsbeskrivelsen, installationen af EHR Connect på det udstyr, der er angivet i arbejdsbeskrivelsen.

(b)    Hvis bekræftet i arbejdsbeskrivelsen, grundlæggende bekræftelsestest på vegne af Organisationen for at sikre, at Organisationen har indtastet de korrekte forbindelsesoplysninger og er i stand til at få adgang til EHR Connect.

(c)    Eventuelle yderligere udviklingstjenester, som angivet i arbejdsbeskrivelsen.

(d)    Hvis bekræftet i arbejdsbeskrivelsen, tilpasningstjenesterne i overensstemmelse med punkt 4.

4.    TILPASNINGSTJENESTER

4.1    Hvis tilpasningstjenester er bekræftet i arbejdsbeskrivelsen, skal LumiraDx udføre de tilpasningstjenester, der er angivet i dette punkt 4.

4.2    LumiraDx skal udpege projektlederen, som skal have bemyndigelse til kontraktligt at binde LumiraDx til alle anliggender vedrørende tilpasningstjenesterne, og Organisationen skal udpege organisationens repræsentant, som skal have bemyndigelse til kontraktligt at binde Organisationen til alle anliggender vedrørende tilpasningstjenesterne.

4.3    Organisationens repræsentant skal samarbejde med projektlederen og skal deltage i et rimeligt antal møder, der planlægges af projektlederen og bistå LumiraDx i alle anliggender vedrørende tilpasningstjenesterne. Hvis Organisationens repræsentant anmoder om yderligere møder med projektlederen, skal LumiraDx have tilladelse til at opkræve yderligere gebyrer for disse møder i overensstemmelse med dets standardtakster, der er gældende fra tid til anden.

4.4    LumiraDx skal udarbejde implementeringsplanen i samarbejde med Organisationen.

4.5    Hver part skal gøre rimelige bestræbelser på at udføre den opgave, som den har fået tildelt i implementeringsplanen inden den gældende milepælsdato, med forbehold for punkt 4.6.

4.6    LumiraDx skal tildeles en forlængelse af tidsperioden til at gennemføre enhver af de opgaver, som den har fået tildelt i implementeringsplanen, hvis en eller flere af følgende hændelser forekommer:

(a)    en ændring i specifikationen foretages og aftales i overensstemmelse med punkt 4.13, punkt 4.14 og punkt 4.15 efter Organisationens anmodning herom

(b)    en force majeure-hændelse forekommer som beskrevet i punkt 17

(c)    en forsinkelse forårsages helt eller delvist af en handling eller undladelse af Organisationen eller dennes medarbejdere, agenter eller uafhængige kontrahenter.

4.7    Hvis LumiraDx er berettiget til en forlængelse i henhold til punkt 4.6, skal LumiraDx give skriftlig meddelelse til Organisationen. En sådan meddelelse skal angive hændelsen, der påberåbes og, i tilfælde af en force majeure-hændelse i henhold til punkt 17, skal estimere det sandsynlige omfang af forsinkelsen.

4.8    Organisationens repræsentant og projektlederen skal gøre bedst mulige bestræbelser på at indgå en skriftlig aftale, der er underskrevet af begge parter, om hvilken forlængelse, der er rimelig under omstændighederne. Implementeringsplanen skal anses for ændret i overensstemmelse hermed.

4.9    LumiraDx garanterer, at EHR Connect vil, når den anvendes korrekt, fungere i væsentlig grad i overensstemmelse med specifikationen i en periode på 60 dage fra godkendelsesdatoen eller datoen, hvorpå Organisationen opretter forbindelse til EHR Connect i overensstemmelse med punkt 3.1(a) (alt efter hvad der forekommer sidst) (Garantiperiode).

4.10    Hvis Organisationen inden for garantiperioden underretter LumiraDx skriftligt om eventuel defekt eller fejl i EHR Connect, som følge af hvilken den ikke fungerer i væsentlig grad i overensstemmelse med specifikationen, vil LumiraDx efter eget valg enten reparere eller udskifte EHR Connect, forudsat at Organisationen stiller alle de oplysninger til rådighed, der er nødvendige for at hjælpe LumiraDx med at afhjælpe defekten eller fejlen, herunder tilstrækkelige oplysninger til at gøre det muligt for LumiraDx at genskabe defekten eller fejlen.

4.11    Garantien i punkt 4.9 finder ikke anvendelse i det omfang, at en defekt eller fejl i EHR Connect skyldes:

(a)    brug af EHR Connect i strid med LumiraDx’ anvisninger

(b)    en funktion i EHR Connect, som blev angivet af Organisationen og medtaget i Specifikationen

(c)    en ændring af EHR Connect af en anden part end LumiraDx eller LumiraDx’ behørigt autoriserede kontrahenter eller agenter.

4.12    Hvis tilpasningstjenesterne forsinkes som følge af Organisationens handlinger eller undladelser, skal LumiraDx være berettiget til at fakturere Organisationen for de tilpasningstjenester, der er blevet udført op til datoen for forsinkelsen. Hvis LumiraDx kan påvise, at forsinkelsen har resulteret i en stigning i omkostninger for LumiraDx i forbindelse med opfyldelse af sine forpligtelser, kan LumiraDx efter eget skøn underrette Organisationen om, at LumiraDx ønsker at øge den pris, der skal betales i henhold til købsordren med et beløb, der ikke overstiger en sådan påviselig omkostning.

4.13    Hvis enhver af parterne identificerer et krav om ændring, kan den, ved at give skriftligt varsel til den anden part til enhver tid i løbet af denne licensperiode anmode om en ændring af specifikationen, arbejdsbeskrivelsen, implementeringsplanen, implementeringstjenesterne, supporttjenesterne eller ethvert andet vilkår i denne licens (”Ændringsmeddelelse”).

4.14    Hvis ændringsmeddelelsen sendes af:

(a)    Organisationen, kan LumiraDx, inden for et rimeligt tidsrum efter modtagelse af en sådan ændringsmeddelelse, til sine standardtakster, der er gældende på det aktuelle tidspunkt, udarbejde et skriftligt estimat til Organisationen af eventuel stigning eller reduktion i de gebyrer, der er angivet i købsordren, og af en eventuel indvirkning, som den ønskede ændring ville have på specifikationen, arbejdsbeskrivelsen, implementeringsplanen, implementeringstjenesterne, supporttjenesterne eller ethvert andet vilkår i denne licens

(b)    LumiraDx, skal ændringsmeddelelsen angive eventuel stigning eller reduktion i gebyrer, der er angivet i købsordren, og eventuel indvirkning, som den ønskede ændring ville have på specifikationen, arbejdsbeskrivelsen, implementeringsplanen, implementeringstjenesterne, supporttjenesterne eller ethvert andet vilkår i denne licens.

4.15    Inden for 14 hverdage efter modtagelse af ændringsmeddelelsen skal den anden part skriftligt bekræfte, hvorvidt de accepterer den anmodede ændring. For at undgå tvivl kan den anden part enten være Organisationen eller LumiraDx. Hvis ændringen accepteres, skal LumiraDx ikke foretage ændringen, før parterne har opnået enighed og underskrevet en skriftlig aftale (”Ændringsaftale”), der især angiver eventuelle ændringer af de gebyrer, der skal betales i henhold til købsordren, specifikationen, arbejdsbeskrivelsen, implementeringsplanen, implementeringstjenesterne, supporttjenesterne eller ethvert andet vilkår i denne licens.

5.    GODKENDELSESTEST

5.1    Hvis det bekræftes i arbejdsbeskrivelsen, skal LumiraDx og Organisationen, ved færdiggørelse af implementeringsplanen, teste EHR Connect for at sikre, at den i væsentlig grad er i overensstemmelse med specifikationen (”Godkendelsestest”).

5.2    Proceduren i dette punkt 5 skal med rimelighed gentages for så vidt angår EHR Connects eventuelle manglende evne til at bestå godkendelsestesten. Hvis gentagne test er påkrævet, skal LumiraDx udføre et rimeligt antal gentagne test (som skal bestemmes efter LumiraDx’ eget skøn), og hvis EHR Connect stadig ikke overholder specifikationen efter udløbet af denne periode for gentagne test, skal LumiraDx være berettiget til at opkræve yderligere gebyrer for disse gentagne test i overensstemmelse med dets standardtakster, der er gældende fra tid til anden, eller opsige aftalen. Hvis LumiraDx vælger at opsige licensen i overensstemmelse med dette punkt 5.2, er Organisationen ansvarlig for betalingen af alle omkostninger, der afholdes af LumiraDx i forbindelse med de implementeringstjenester, der er blevet udført op til opsigelsesdatoen.

5.3    Accept skal forekomme, når EHR Connect har bestået godkendelsestesten. Organisationen skal underskrive godkendelsescertifikatet for så vidt angår EHR Connect og returnere det til LumiraDx, så snart det er praktisk muligt efter godkendelse.

5.4    I tilfælde af, at en godkendelsestest ikke bestås, skal de fejl, der forårsagede den manglende beståelse af de relevante test, dokumenteres af den part, der er ansvarlig for testning (som angivet i en arbejdsbeskrivelse), og præsenteres for den anden part med henblik på diskussion om, hvordan sådanne fejl kan udbedres. LumiraDx skal yde Organisationen rimelig assistance for omgående at afhjælpe eventuelle fejl med henblik på at sikre, at EHR Connect består godkendelsestesten ved en gentagen test.

5.5    Hvis en sådan gentagen test viser, at EHR Connect stadig ikke overholder specifikationen, kan Organisationen, ved skriftlig meddelelse til LumiraDx, efter eget skøn vælge:

(a)    at planlægge (uden at det berører Organisationens andre rettigheder og retsmidler) en ny dato for udførelse af yderligere test på EHR Connect på de samme vilkår som den gentagne test (bortset fra, at de rimelige omkostninger, som Organisationen måtte afholde som følge af sådanne test, skal refunderes af LumiraDx)

(b)    at godkende EHR Connect

(c)    hvis LumiraDx ikke er i stand til at udbedre fejlene inden for en periode på tre måneder fra påbegyndelsen af godkendelsestest, at opsige licensen, forudsat at Organisationen er ansvarlig for betalingen af alle omkostninger, der afholdes af LumiraDx i forbindelse med de implementeringstjenester, der er blevet udført op til opsigelsesdatoen.

6. TILDELING AF LICENS

6.1    Hvis LumiraDx har meddelt Organisationen skriftligt, at den kan bruge DataView, gælder følgende vilkår:

(a)    Under forudsætning af, at Organisationen og brugerne accepterer at overholde vilkårene i denne licens, tildeler LumiraDx hermed Organisationen, og brugerne, en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar ret til at bruge DataView til at evaluere instrumentet eller udføre kliniske forsøg udelukkende i løbet af prøveperioden.

(b)    Organisationen anerkender og accepterer, at licensen til at bruge DataView skal begynde på prøveperiodens startdato og, medmindre den opsiges som angivet i punkt 15.3 eller hvis enhver af parterne giver forudgående skriftlig meddelelse til den anden part, fortsætte indtil udløbet af prøveperioden, hvor den ophører automatisk uden varsel. Ved udløbet af prøveperioden kan Organisationen vælge at købe en fuld licens til at bruge EHR Connect og LumiraDx skal bekræfte tildelingen af en sådan licens ved at udstede en købsordre.

(c)    De øvrige vilkår i denne licens skal gælde for Organisationens brug af DataView.

6.2    Hvis en licens til at bruge EHR Connect bekræftes i købsordren, under forudsætning af, at Organisationen og brugerne accepterer at overholde vilkårene i denne licens, tildeler LumiraDx hermed Organisationen og brugerne en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar ret til at bruge EHR Connect, tjenesterne og dokumentationen inden for deres Organisation med henblik på at oprette forbindelse til patienters elektroniske patientjournaler i løbet af denne licensperiode.

6.3    LumiraDx har ret til at fjerne den funktionelle kapacitet af DataView eller EHR Connect (hvilket kan omfatte deaktivering af enhver adgangskode) til enhver tid, hvis Organisationen eller brugerne efter LumiraDx’ rimelige skøn har undladt at overholde enhver af vilkårene i denne licens.

6.4    Organisationen kan modtage opdateringer af DataView eller EHR Connect, som omfatter indarbejdelse af ”patches” og fejlrettelser fra tid til anden.

6.5    Organisationen skal kun:

(a)    Give brugere tilladelse til at bruge DataView, EHR Connect, tjenesterne og dokumentationen, hvis de er over 18 år gamle.

(b)    Bruge dokumentationen til at understøtte sin brug af DataView eller EHR Connect og tjenesterne som angivet i punkt 6.5(a).

6.6    Organisationen skal ikke, undtagen som udtrykkeligt angivet i denne licens eller som tilladt ved lov:

(a)    Kopiere DataView, EHR Connect, tjenesterne eller dokumentationen.

(b)    Gøre DataView, EHR Connect, tjenesterne eller dokumentationen tilgængelig eller give adgang til nogen uden for Organisationen.

(c)    Udleje, lease, underlicensere, distribuere, udlåne, oversætte, fusionere, tilpasse eller ændre DataView, EHR Connect, tjenesterne eller dokumentationen.

(d)    Foretage ændringer til hele eller en hvilken som helst del af DataView, EHR Connect, tjenesterne eller dokumentationen.

(e)    Med forbehold for de tilpasningstjenester, der leveres af LumiraDx i overensstemmelse med punkt 4, tillade, at DataView, EHR Connect, tjenesterne eller dokumentationen eller en hvilken som helst del kombineres med, eller indarbejdes i, eventuelle andre programmer eller dokumentation uden at indhente forudgående skriftligt samtykke fra LumiraDx.

(f)    Afmontere, dekompilere, foretage reverse engineering af eller skabe afledte værker baseret på hele eller en hvilken som helst del af DataView, EHR Connect eller tjenesterne.

(g)    Tilgå hele eller en hvilken som helst del af DataView, EHR Connect, tjenesterne eller dokumentationen for at bygge et produkt, der konkurrerer med DataView, EHR Connect eller tjenesterne.

(h)    Tilvejebringe eller på anden måde stille DataView, EHR Connect, tjenesterne eller dokumentationen til rådighed helt eller delvist (herunder objekt- og kildekode), i en hvilken som helst form for nogen person, bortset fra som angivet i dette punkt 6, uden forudgående skriftligt samtykke fra LumiraDx (samlet benævnt ”Licensbegrænsningerne”).

6.7    Organisationen skal ikke:

(a)    Bruge DataView, EHR Connect, tjenesterne eller dokumentationen på nogen ulovlig måde, til noget ulovligt formål, eller på nogen måde, der er i strid med denne licens, eller handle svigagtigt eller ondsindet, f.eks. ved at hacke ind i eller indsætte ondsindet kode, herunder virusser eller skadelige data i DataView, EHR Connect, tjenesterne eller dokumentationen eller noget operativsystem.

(b)    Krænke LumiraDx’ immaterielle rettigheder eller dem tilhørende nogen tredjepart i forbindelse med dens brug af DataView, EHR Connect, tjenesterne eller dokumentationen (i det omfang en sådan brug ikke er tilladt i henhold til denne licens).

(c)    Overføre noget materiale, der er injurierende, stødende eller på anden måde uacceptabelt i forhold til dens brug af DataView, EHR Connect, tjenesterne eller dokumentationen.

(d)    Bruge DataView, EHR Connect, tjenesterne eller dokumentationen på en måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste, forringe eller kompromittere LumiraDx’ systemer eller sikkerhed eller forstyrre andre brugere.

(e)    Indsamle eller høste nogen oplysninger eller data fra DataView, EHR Connect, tjenesterne eller dokumentationen (samlet benævnt ”Begrænsningerne vedrørende acceptabel brug”).

6.8    LumiraDx skal følge sine arkiveringsprocedurer for patientdata, der behandles af EHR Connect (som angivet i dets politik om sikkerhedskopier, hvoraf en kopi er tilgængelig efter anmodning). I tilfælde af et hændeligt eller ulovligt tab, en skade, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til patientdata, vil LumiraDx underrette Organisationen uden unødig forsinkelse efter at være blevet opmærksom på hændelsen. Organisationens eneste og eksklusive retsmiddel skal være LumiraDx’ rimelige kommercielle bestræbelser på at gendanne patientdataene fra den seneste sikkerhedskopi. LumiraDx er ikke ansvarlig for et tab, en tilintetgørelse, ændring eller videregivelse af patientdata, der forårsages af en tredjepart, med undtagelse af en tredjepartsbehandler, der er ansat af LumiraDx til behandlingen af patientdata i overensstemmelse med punkt 8.6. For at undgå tvivl skal DataView ikke behandle nogen patientdata og LumiraDx skal ikke have nogen forpligtelse til at følge sine arkiveringsprocedurer for oplysninger, der indsamles af DataView.

7.    TREDJEPARTSUDBYDERE

7.1    Hvis Organisationen bruger et tredjepartssoftwaresystem (herunder middleware) til at integrere med EHR Connect, gør den det udelukkende på eget ansvar.

7.2    LumiraDx fremsætter ingen erklæring, garanti eller tilsagn, og har intet ansvar eller forpligtelse overhovedet, i forhold til tredjepartssoftwaresystemet. Enhver kontrakt vedrørende tredjepartssoftwaresystemet er mellem Organisationen og den relevante tredjepartsudbyder, og ikke LumiraDx. Organisationen er ansvarlig for at gennemgå den kontrakt, som den danner med tredjepartsudbyderen og sikre, at kontrakten indeholder alle nødvendige bestemmelser for at formidle overførslen af patientdata og oplysninger til EHR Connect.

7.3    Organisationen skal sikre, at tredjepartsudbyderen til enhver tid:

(a)    opretholder konnektiviteten af tredjepartssoftwaresystemet

(b)    overholder sine forpligtelser i henhold til Databeskyttelseslovgivningen

(c)    muliggør overførslen af patientdata til EHR Connect og ikke deaktiverer EHR Connect

(d)    implementerer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre et sikkerhedsniveau for patientdata, der er passende for risikoen.

7.4    Organisationen accepterer, at LumiraDx ikke er ansvarlig for:

(a)    et tab, en tilintetgørelse, ændring eller videregivelse af patientdata, der forårsages af en tredjepartsudbyder

(b)    tredjepartssoftwaresystemets eventuelle manglende evne til at levere konnektivitet eller overføre patientdata.

8.    DATABESKYTTELSE

8.1    Hver part skal på behørig vis overholde alle deres forpligtelser i henhold til Databeskyttelseslovgivningen, som opstår i forbindelse med denne licens. Dette punkt 8.1 er i tillæg til, og fritager, fjerner eller erstatter ikke en parts forpligtelser i henhold til Databeskyttelseslovgivningen.

8.2    Organisationen er eneansvarlig for patientdataene. I henhold til dette punkt 8, har LumiraDx ingen rettigheder i patientdataene.

8.3    LumiraDx behandler personoplysninger vedrørende Organisationens medarbejdere, agenter og uafhængige kontrahenter i overensstemmelse med dets databeskyttelsespolitik, som vist på dets websted fra tid til anden. Med henblik på dette punkt 8.3 er LumiraDx den dataansvarlige for sådanne personoplysninger.

8.4    Parterne anerkender, at med henblik på databeskyttelseslovgivningen er Organisationen den dataansvarlige og LumiraDx er databehandleren for patientdataene og andre relaterede personoplysninger, der tilvejebringes af Organisationen for LumiraDx til behandling i overensstemmelse med punkt 8.5 og 8.6. Bilag 1 angiver omfanget, arten og formålet med behandling af LumiraDx, varigheden af behandlingen og typerne af personoplysninger og kategorierne af registrerede (som defineret i databeskyttelseslovgivningen).

8.5    Uagtet den generelle forpligtelse i punkt 8.1, ved behandling af patientdata:

(a)    skal Organisationen sikre, at de relevante tredjeparter, herunder, men ikke begrænset til, patienter, er blevet informeret om og har givet deres specifikke samtykke til en sådan brug (herunder brugen, der er angivet i bilag 1), behandling og overførsel som påkrævet af databeskyttelseslovgivningen.

(b)    LumiraDx skal:

(i)    Kun behandle de pågældende patientdata i henhold til de skriftlige anvisninger fra Organisationen, som er angivet i bilag 1, medmindre LumiraDx er forpligtet ved lov i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller ved lovene i Den Europæiske Union, der gælder for LumiraDx, til at behandle patientdata (”Gældende Love”). Hvis LumiraDx påberåber sig gældende love som grundlag for behandling af patientdata, skal LumiraDx omgående underrette Organisationen herom, før det udfører behandlingen, der kræves i henhold til de gældende love, medmindre de pågældende gældende love forbyder LumiraDx at underrette Organisationen.

(ii)    Sikre, at det har indført passende tekniske, kontraktmæssige og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte mod uautoriseret eller ulovlig behandling af patientdataene, og mod utilsigtet tab eller tilintetgørelse af, eller skade på, patientdataene, der er passende for den skade, der kan opstå som følge af uautoriseret eller ulovlig behandling eller hændeligt tab, tilintetgørelse eller skade, samt arten af de oplysninger, der skal beskyttes, under hensyntagen til den teknologiske udvikling og omkostningerne ved at implementere eventuelle foranstaltninger.

(iii)    Sikre, at alt personale, der har adgang til og/eller behandler patientdata er forpligtet til at holde patientdataene fortrolige.

(iv)    Hjælpe Organisationen, for Organisationens regning, med at svare på enhver anmodning fra en registreret og sikre overholdelse af dens forpligtelser i henhold til databeskyttelseslovgivningen med hensyn til sikkerhed, meddelelser om brud, konsekvensanalyser og høringer med tilsynsmyndigheder.

(v)    Underrette Organisationen uden unødig forsinkelse efter at være blevet opmærksom på et brud på patientdata.

(vi)    Sikre, at det ikke bevidst eller uagtsomt gør eller undlader at gøre noget, der forårsager Organisationens misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

(vii)    Opretholde fuldstændige og nøjagtige skriftlige optegnelser og oplysninger om sine patientdatabehandlingsaktiviteter for at påvise overholdelse af dette punkt 8.

(viii)    Ikke overføre nogen patientdata uden for EØS, medmindre der er indført passende sikkerhedsforanstaltninger. Organisationen accepterer, at personoplysninger vedrørende Organisationens medarbejdere, agenter eller uafhængige kontrahenter kan overføres uden for EØS, forudsat at der er indført passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførslen, og LumiraDx sikrer, at der ydes et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for alle overførte patientdata.

8.6    Organisationen giver samtykke til, at LumiraDx udpeger tredjepartsdataudbydere (som omfatter ethvert medlem af LumiraDx-koncernen) og tredjepartstjenesteudbydere (som kan yde telefoniske og tekniske supporttjenester) som en tredjepartsbehandler af personoplysninger i henhold til denne licens. LumiraDx bekræfter, at de har indgået eller (i givet fald) vil indgå en skriftlig aftale med tredjepartsbehandleren på den pågældende tredjeparts almindelige forretningsvilkår. Mellem Organisationen og LumiraDx forbliver LumiraDx fuldt ud erstatningsansvarlig for alle handlinger eller undladelser af en tredjepartsbehandler, der er udpeget af LumiraDx i henhold til dette punkt 8.6. For at undgå tvivl skal enhver tredjepartsudbyder, der vælges eller udpeges af Organisationen, ikke anses for at være LumiraDx’ udpegede tredjepartsbehandler af personoplysninger. Organisationen accepterer, at Organisationens udpegede tredjepartsudbyderes databehandlingsforpligtelser skal indgå i kontrakten, som Organisationen danner med tredjepartsudbyderen.

8.7    Organisationen accepterer, at LumiraDx kan anvende anonymiserede data, der produceres ud fra de patientdata, der indtastes i EHR Connect af Organisationen, forudsat at ISB1523-anonymiseringsstandarder for udgivelse af sundhedsoplysninger overholdes.

9.    INFORMATIONSFRIHED

9.1    LumiraDx anerkender, at Organisationen kan være underlagt FOIA’s krav og skal hjælpe og samarbejde med Organisationen (for Organisationens regning) om at gøre Organisationen i stand til at overholde disse krav til videregivelse af oplysninger.

9.2    LumiraDx skal:

(a)    Overføre enhver anmodning om oplysninger til Organisationen så hurtigt som praktisk muligt efter modtagelse af en anmodning om oplysninger.

(b)    Give Organisationen en kopi af alle oplysninger i dets besiddelse eller kontrol i den form, som Organisationen med rimelighed kræver, så hurtigt det med rimelighed er praktisk muligt (eller en sådan anden længere periode, som Organisationen måtte angive) i Organisationen, der anmoder om de pågældende oplysninger.

(c)    Yde al nødvendig assistance, som Organisationen med rimelighed anmoder om for at gøre det muligt for Organisationen at svare på en anmodning om oplysninger inden for den obligatoriske periode, der er angivet i punkt 10 i FOIA.

9.3    LumiraDx skal under ingen omstændigheder svare direkte på en anmodning om oplysninger.

10.    ORGANISATIONENS FORPLIGTELSER

10.1    Organisationen skal:

(a)    Behandle adgangskoder eller alle andre oplysninger, der tilvejebringes som en del af LumiraDx’ sikkerhedsprocedurer, som fortrolige. Organisationen skal ikke videregive dem til nogen tredjepart.

(b)    Sikre, at alle dens brugere af DataView, EHR Connect handler i overensstemmelse med denne licens og kun bruger dem til de formål, der er angivet i punkt 6.

(c)    Sikre, at alle dens brugere af EHR Connect overholder de procedurer og retningslinjer, der er angivet i dokumentationen (herunder brugermanualen) vedrørende brugen af EHR Connect.

(d)    Til enhver tid samarbejde med LumiraDx og tilvejebringe oplysninger, der med rimelighed kræves af LumiraDx, herunder eventuelle testdata, der er nødvendige med henblik på udførelse af godkendelsestest i overensstemmelse med punkt 5.

(e)    Føre tilsyn med og kontrollere brugen af DataView og EHR Connect i overensstemmelse med vilkårene i denne licens og sikre, at DataView og EHR Connect kun anvendes af passende kvalificeret og uddannet sundhedspersonale.

(f)    Opfylde og sørge for, at alle brugere opfylder alle træningskrav, der angives af LumiraDx fra tid til anden.

(g)    Omgående underrette LumiraDx om enhver utilsigtet hændelse, hvor DataView eller EHR Connect kan have været en bidragende faktor. Organisationen accepterer endvidere at tilvejebringe skriftlige oplysninger om hændelsen og samarbejde med LumiraDx i dennes undersøgelse af hændelsen. Organisationen anerkender og accepterer, at alle meddelelser vedrørende en utilsigtet hændelse anses for at være fortrolige oplysninger og skal være underlagt fortrolighedsforpligtelserne i punkt 12.

(h)    Indberette alle fejl, problemer eller defekter i DataView og EHR Connect til LumiraDx. Organisationen anerkender og accepterer, at alle meddelelser vedrørende fejl, problemer eller defekter i DataView og EHR Connect anses for at være fortrolige oplysninger og skal være underlagt fortrolighedsforpligtelserne i punkt 12.

(i)    Ikke give nogen tredjepart tilladelse til at yde teknisk support for så vidt angår DataView, EHR Connect, tjenesterne eller dokumentationen.

11.    EJENDOMSRETTIGHEDER

11.1    Organisationen anerkender, at LumiraDx og/eller dets licensgivere (som er tredjepartsejere af immaterielle rettigheder, der anvendes i EHR Connect), ejer alle immaterielle rettigheder i DataView, EHR Connect, tjenesterne og dokumentationen. Denne licens tildeler ikke Organisationen nogen rettigheder til, eller i, patenter, ophavsrettigheder, databaserettigheder, forretningshemmeligheder, handelsnavne, varemærker (uanset om registrerede eller ikke registrerede) eller nogen andre rettigheder eller licenser for så vidt angår DataView, EHR Connect, tjenesterne eller en relateret dokumentation, udover retten til at bruge dem i overensstemmelse med denne licens.

11.2    Uagtet punkt 11.1, hvis LumiraDx opretter nogen materialer som en del af dets udførelse af implementeringstjenesterne, anerkender og accepterer Organisationen, at alle immaterielle rettigheder i materialerne er og vil forblive LumiraDx’ eksklusive ejendom.

11.3    Organisationen anerkender, at den ikke har ret til at tilgå DataView, EHR Connect eller nogen af materialerne i kildekodeform.

12.    FORTROLIGHED

12.1    LumiraDx anerkender, at patientdataene er fortrolige oplysninger tilhørende Organisationen.

12.2    I henhold til punkt 12.3 skal parterne holde de fortrolige oplysninger tilhørende den anden part fortrolige, og skal gøre alle rimelige bestræbelser på at forhindre deres medarbejdere, agenter og uafhængige kontrahenter i at videregive de fortrolige oplysninger til nogen anden person.

12.3    Punkt 12.2 finder ikke anvendelse for en videregivelse af oplysninger:

(a)    der kræves i henhold til al gældende lovgivning, forudsat at punkt 9 finder anvendelse for alle videregivelser, der kræves i henhold til FOIA

(b)    der med rimelighed kræves af personer, der er ansat af en part i opfyldelsen af den pågældende parts forpligtelser i henhold til denne licens

(c)    hvis en part kan påvise, at sådanne oplysninger allerede er generelt tilgængelige og i det offentlige domæne, på anden vis end som følge af en overtrædelse af punkt 12.2

(d)    som allerede lovligt er i den modtagende parts besiddelse, forud for deres videregivelse af den videregivende part, og den videregivende part er ikke underlagt en tavshedspligt med hensyn til de pågældende oplysninger

(e)    af en part, når den anden part har givet sit forudgående skriftlige samtykke til videregivelse.

13.    SUPPORTTJENESTER

13.1    I løbet af denne licensperiode skal LumiraDx bestræbe sig på at levere supporttjenester til Organisationen pr. telefon (00800 5864 7239) eller via e-mail (customerservices@lumiradx.com) i normal åbningstid på hverdage for at hjælpe med konnektivitet.

13.2    Supporttjenester skal ikke leveres for så vidt angår følgende:

(a)    hvis LumiraDx har installeret EHR Connect på Organisationens udstyr i overensstemmelse med punkt 3.2(a), nogen versioner af EHR Connect andet end den aktuelle version

(b)    support forårsaget af Organisationens manglende overholdelse af en supportprocedure, der er aftalt mellem LumiraDx og Organisationen

(c)    rådgivning om den medicinske behandling af individuelle patienter

(d)    hvis Organisationen ikke overholder et vilkår i denne licens, som omfatter ethvert af dets ansvarsområder, der er beskrevet i arbejdsbeskrivelsen.

14.    ANSVARSBEGRÆNSNING

14.1    Organisationen accepterer, at den påtager sig eneansvar for resultater, der opnås fra brug af DataView, EHR Connect og tjenesterne, samt for konklusioner, der drages af en sådan brug. LumiraDx er ikke erstatningsansvarlig for en skade, der forårsages af fejl eller udeladelser i nogen oplysninger tilvejebragt af Organisationen, eller nogen handlinger foretaget af LumiraDx efter Organisationens anvisninger. Organisationen anerkender, at DataView og EHR Connect ikke er designet til Organisationens individuelle krav, og at det derfor er Organisationens ansvar at sikre, at faciliteterne og funktionerne i DataView og EHR Connect, som beskrevet i dokumentationen, opfylder dens krav.

14.2    DataView, EHR Connect og tjenesterne er kun beregnet som et diagnostisk hjælpemiddel og er ikke en erstatning for læger, apotekere eller andet sundhedspersonales ekspertise og dømmekraft. Alle oplysninger tilvejebringes på det grundlag, at de sundhedsfaglige personer, der er ansvarlige for patientbehandlingen, bevarer eneansvaret for at beslutte en behandling, der skal ordineres eller administreres til alle patienter, og især om hvorvidt brugen af oplysninger tilvejebragt af DataView eller EHR Connect er sikker, passende eller effektiv for en bestemt patient eller under nogen særlige omstændigheder.

14.3    LumiraDx er ikke:

(a)    erstatningsansvarlig, uanset om for skadevoldende handling (herunder for uagtsomhed eller overtrædelse af lovbestemt pligt), kontraktforhold, vildledende afgivelse af oplysninger, restitution eller på anden måde for tab af indkomst, tab af fortjeneste eller kontrakter, tab af forretning, forretningsafbrydelse, tab af penge eller forventede besparelser, tab af eller udtømning af muligheder, goodwill, omdømme og/eller lignende tab eller tab eller korrumpering af data eller oplysninger, eller rent økonomisk tab, eller for eventuelle særlige, indirekte eller følgetab, omkostninger, erstatninger, gebyrer eller udgifter, uanset hvordan de opstår i henhold til denne licens

(b)    erstatningsansvarlig for et krav eller tab, der opstår i forbindelse med en funktion i EHR Connect, som blev angivet af Organisationen og medtaget i specifikationen.

14.4    Andet end de tab, der er angivet i punkt 14.3 (for hvilke LumiraDx ikke er erstatningsansvarlig), skal LumiraDx’ samlede erstatningsansvar i kontraktforhold, for skadevoldende handling (herunder uagtsomhed eller overtrædelse af lovbestemt pligt), vildledende afgivelse af oplysninger, restitution eller på anden måde, der opstår i forbindelse med udførelsen eller den påtænkte udførelse af denne licens, være begrænset til de samlede licensgebyrer, der betales til LumiraDx for EHR Connect (som angivet i købsordren) i løbet af de 12 måneder, der gik forud for den dato, hvorpå kravet opstod eller [indsæt beløb], alt efter hvad der er størst.

14.5    Intet i denne licens udelukker erstatningsansvar for død eller personskade forårsaget af uagtsomhed eller for svig eller svigagtig vildledning.

14.6    Organisationen anerkender, at en Open Source-software, der leveres af LumiraDx leveres ”som beset” og udtrykkeligt underlagt ansvarsfraskrivelsen i punkt 14.7. Vilkårene i en Open Source-softwarelicens kan tilsidesætte nogle af vilkårene i denne licens.

14.7    Denne licens angiver det fulde omfang af LumiraDx’ erstatningsansvar for så vidt angår DataView, EHR Connect, tjenesterne, implementeringstjenesterne, supporttjenesterne og dokumentationen. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i denne licens, er der ingen betingelser, garantier, erklæringer eller andre vilkår, hverken udtrykkelige eller stiltiende, der er bindende for LumiraDx. Enhver betingelse, garanti, erklæring eller andet vilkår vedrørende leveringen af DataView, EHR Connect, tjenesterne, implementeringstjenesterne, supporttjenesterne eller dokumentationen, som ellers kan være underforstået eller indarbejdet i denne licens, uanset om ved lov, sædvaneret eller på anden måde, er udelukket i det videst mulige omfang tilladt ved lov.

14.8    Parterne anerkender og accepterer, at eventuelle milepælsdatoer i implementeringsplanen eller datoerne, der angives i forbindelse med supporttjenesterne, kun er omtrentlige, og at tidspunktet ikke er af afgørende betydning. LumiraDx er ikke erstatningsansvarlig for en forsinkelse i leveringen af implementeringstjenesterne eller supporttjenesterne, der forårsages af en hændelse, omstændighed eller årsag inden for omfanget af punkt 17 eller Organisationens manglende tilvejebringelse af tilstrækkelige anvisninger eller oplysninger til LumiraDx.

15.    PERIODE OG OPSIGELSE

15.1    Tilpasningstjenesterne skal begynde på startdatoen og skal fortsætte, medmindre de opsiges tidligere i overensstemmelse med punkt 15.3, indtil implementeringsplanen er blevet gennemført eller licensen er udløbet eller opsagt. For at undgå tvivl skal licensen begynde på startdatoen og ikke den dato, hvorpå godkendelse finder sted.

15.2    Denne licens og supporttjenesterne (med undtagelse af prøvelicensen til at bruge DataView, der er angivet i punkt 6.1) skal begynde på startdatoen og skal fortsætte i den første periode og derefter fornys automatisk for efterfølgende fornyelsesperioder, medmindre:

(a)    Organisationen underretter LumiraDx skriftligt mindst 30 dage før slutningen af den første periode eller en fornyelsesperiode.

(b)    De på anden måde opsiges i overensstemmelse med bestemmelserne i denne licens.
og den første periode sammen med eventuel efterfølgende fornyelsesperiode skal udgøre ”Perioden”.

15.3    Uden at påvirke nogen anden rettighed eller retsmiddel, der er tilgængelig for LumiraDx, kan LumiraDx opsige denne licens (som omfatter arbejdsbeskrivelsen) og licensen til at bruge DataView i punkt 6.1 med øjeblikkelig virkning ved at give skriftligt varsel til Organisationen, hvis:

(a)    Organisationen eller dennes brugere begår et væsentligt brud på et vilkår i denne licens (herunder arbejdsbeskrivelsen), som ikke kan afhjælpes eller (hvis et sådant brud kan afhjælpes) undlader at afhjælpe det pågældende brud inden for en periode på 14 dage efter at være blevet anmodet skriftligt om at gøre det.

(b)    Organisationen undlader at betale forfaldne beløb i henhold til købsordren, som omfatter betaling af licensgebyret og eventuelle supportgebyrer, på forfaldsdatoen.

(c)    Organisationen eller dennes brugere overtræder en af licensbegrænsningerne eller begrænsningerne vedrørende acceptabel brug.

(d)    Organisationen suspenderer, eller truer med at suspendere, betaling af sin gæld eller er ude af stand til at betale sin gæld, når den forfalder, eller indrømmer manglende evne til at betale sin gæld eller anses for ude af stand til at betale sin gæld i henhold til afsnit 123 i Insolvensloven af 1986.

(e)    En begæring indgives, varsel gives, en beslutning træffes, eller der afgives en erklæring, om eller i forbindelse med likvidation af Organisationen andet end udelukkende med henblik på en solvent fusion af Organisationen med en eller flere andre selskaber eller den solvente rekonstruktion af Organisationen.

(f)    En begæring indgives til retten, eller en erklæring afgives, om udpegelse af en bobestyrer, eller hvis en meddelelse om at udpege en bobestyrer indgives, eller hvis en bobestyrer udpeges, over Organisationen.

(g)    En person bliver berettiget til at udpege en kurator til Organisationens aktiver, eller en kurator udpeges til Organisationens aktiver.

(h)    Organisationen suspenderer eller ophører, eller truer med at suspendere eller ophøre med at udføre hele eller en væsentlig del af sin forretning.

15.4    Ved opsigelse af denne licens af enhver årsag:

(a)    Skal alle rettigheder, der er tildelt Organisationen i henhold til denne licens, ophøre.

(b)    Skal Organisationen omgående betale LumiraDx alle LumiraDx’ udestående ubetalte licensgebyrer som angivet i købsordren.

(c)    Anerkender Organisationen, at licensgebyrerne og andre beløb, der skal betales i henhold til købsordren, hverken kan annulleres eller refunderes.

(d)    Skal Organisationen omgående ophøre med alle aktiviteter, der er autoriseret af denne licens (herunder dens brug af DataView, EHR Connect, tjenesterne og dokumentationen).

(e)    Skal Organisationen returnere og ikke gøre yderligere brug af dokumentationen (og alle kopier af den) tilhørende LumiraDx.

15.5    Ved opsigelse eller udløb af denne licens skal følgende punkter fortsat gælde: punkt 1 (Fortolkning), punkt 12 (Fortrolighed), punkt 14 (Ansvarsbegrænsning) og dette punkt 15 (Opsigelse).

16.    DOKUMENTERS PRIORITET

I tilfælde af, og kun i det omfang, at der er en konflikt eller uoverensstemmelse mellem vilkårene i denne licens, skal en sådan konflikt eller uoverensstemmelse løses i henhold til følgende prioritetsrækkefølge:

(a)    købsordren

(b)    arbejdsbeskrivelsen

(c)    vilkårene i denne licens.

17.    FORCE MAJEURE

LumiraDx har intet erstatningsansvar over for Organisationen i henhold til denne licens, hvis LumiraDx forhindres eller forsinkes i at udføre en af sine forpligtelser i henhold til denne licens, hvis en sådan forsinkelse eller forhindring opstår som følge af hændelser, omstændigheder eller årsager, der er uden for dets rimelige kontrol, herunder strejker, lock-outs eller andre arbejdskonflikter, svigt af en forsyningstjeneste eller et transport- eller telekommunikationsnetværk eller Internettet, naturkatastrofe, krig, optøjer, civile uroligheder, ondsindet skade, ulykke, nedbrud af anlæg eller maskiner, brand, oversvømmelse eller storm, leverandørers eller underleverandørs misligholdelse, eller afbrydelse eller svigt i forsyningstjeneste, forudsat, at Organisationen underrettes om en sådan hændelse og dens forventede varighed.

18.    ÆNDRING

Ingen ændring af denne licens træder i kraft, medmindre den er skriftlig og underskrevet af parterne (eller deres autoriserede repræsentanter).

19.    AFKALD

Ingen parts undladelse af eller forsinkelse i at udøve en rettighed eller et retsmiddel i henhold til denne licens eller ved lov, skal udgøre et afkald på den pågældende eller nogen anden rettighed eller retsmiddel, og skal heller ikke forhindre eller begrænse den yderligere udøvelse af den pågældende eller nogen anden rettighed eller retsmiddel. Ingen enkelt eller delvis udøvelse af en sådan rettighed eller retsmiddel skal forhindre eller begrænse den yderligere udøvelse af den pågældende eller nogen anden rettighed eller retsmiddel.

20.    VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED

20.1    Hvis en bestemmelse (eller del af en bestemmelse) i denne licens findes ugyldig, uigennemførlig eller ulovlig af en domstol eller et administrativt organ med kompetence, skal de andre bestemmelser forblive i fuld kraft og effekt.

20.2    Hvis en ugyldig, uigennemførlig eller ulovlig bestemmelse ville være gyldig, gennemførlig eller lovlig, hvis en del af den blev slettet, skal bestemmelsen gælde med den ændring, der er nødvendig for at give virkning til parternes kommercielle hensigt.

21.    OVERDRAGELSE

21.1    Organisationen skal ikke, uden forudgående skriftligt samtykke fra LumiraDx, overdrage, overføre, pantsætte, underlicensere eller handle på nogen anden måde med alle eller enhver af dens rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne licens.

21.2    LumiraDx kan til enhver tid overdrage, overføre, pantsætte, underlicensere eller handle på enhver anden måde med alle eller enhver af dets rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne licens.

22.   TREDJEPARTSRETTIGHEDER

Denne Licens tildeler ikke nogen rettigheder til nogen person eller part (ud over parterne til denne licens og, hvis det er relevant, deres efterfølgere og tilladte erhververe og eventuelt LumiraDx-koncernselskab) i medfør af Kontraktloven (Tredjepartsrettigheder) af 1999.

23.    MEDDELELSER

23.1    Enhver meddelelse, der skal gives i henhold til denne licens, skal være skriftlig og leveres i hånden eller sendes som forudbetalt hurtig post eller rekommanderet post til den anden part på dennes primære virksomhedsadresse eller en sådan anden adresse, som måtte være blevet meddelt af den pågældende part til sådanne formål.

23.2    En korrekt adresseret meddelelse sendt som forudbetalt hurtig post eller rekommanderet post skal anses for modtaget på det tidspunkt, hvor den ville være blevet leveret med normal post.

24.    GÆLDENDE LOV OG KOMPETENCE

24.1    Denne licens og enhver tvist eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med den eller dens genstand eller dannelse (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales.

24.2    Hver part accepterer uigenkaldeligt, at domstolene i England og Wales har enekompetence til at afgøre en tvist eller et krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne licens eller dens genstand eller dannelse (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav).

BILAG 1

Behandling, personoplysninger og registrerede

1.  Behandling af LumiraDx

1.1 Arten af og formålet med behandling

      LumiraDx, og ethvert medlem af LumiraDx-koncernen, kan behandle personoplysninger:

 • Med henblik på at overføre personoplysninger fra LumiraDx’ online-softwarekomponent, der er kendt som Connect Manager, til patientens elektroniske patientjournal
 • til dataanalyse og statistisk forskning for at hjælpe LumiraDx med bedre at forstå, hvordan dets produkter anvendes
 • for at undersøge misbrug af Organisationens konto, svig og gældsinddrivelse.
 • til support, vedligeholdelse og patientsikkerhed (herunder undersøgelse af fejl)
 • for at forbedre ydeevnen af eller funktionerne i EHR Connect, tjenesterne eller dokumentationen
 • for at give feedback til Organisationen og/eller patienten og forbedre ydeevnen af den tjeneste, som Organisationen leverer
 • for at forbedre forståelsen, behandlingen, resultaterne og valgene for patienter og sundhedspersonale
 • for at overholde eventuelt relevant lovbestemt eller forskriftsmæssigt krav, som LumiraDx pålægges fra tid til anden.

1.2 Genstand og varighed af behandling

Genstanden og varigheden af behandlingen er angivet i Licensen.  

2.  Typer af personoplysninger

 • Personoplysninger, herunder patientidentifikation, fornavn, efternavn, fødselsdato og køn
 • oplysninger vedrørende helbred, herunder sygdomme, der påvirker patienter og oplysninger om testresultater.

3.  Kategorier af registrerede

 • Patient(er).