EHR Connectin lisenssi- ja palveluehdot

LumiraDx UK Ltd

EHR Connectin lisenssi- ja palveluehdot

(Voimassa tammikuusta 2020 alkaen)

Tämä lisenssisopimus (yhdessä LumiraDx UK Ltd:n tietosuojakäytännön, ostotilauksen ja työselvityksen [määritelty alla] kanssa) (”lisenssi”) on laillinen sopimus, jonka osapuolina ovat organisaatio (määritelty alla) ja LumiraDx UK Ltd, joka on Englannissa ja Walesissa yritystunnuksella 09206123 rekisteröity yhtiö, jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ (”LumiraDx, me tai meille”), ja tätä lisenssisopimusta sovelletaan seuraavien käyttöön organisaation toimesta:

 • ohjelmistokomponentti nimeltä DataView, mukaan lukien ajoittain mahdollisesti julkaistut päivitykset ja uudet versiot (”DataView”)
 • väliohjelmistokomponentti EHR Connect, mukaan lukien ajoittain mahdollisesti julkaistut päivitykset ja uudet versiot (”EHR Connect”)
 • kaikki fyysinen ja sähköinen dokumentaatio (”dokumentaatio”)
 • kaikki EHR Connectiin liittyen toimitetut toteutus- ja tukipalvelut (määritelty alla).  

TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

Käyttämällä DataView’ta tai EHR Connectia tai valitsemalla ”Hyväksyn”-ruudun, organisaatio ja sen käyttäjät vahvistavat hyväksyvänsä tämän lisenssin ehdot. Organisaation vastuulla on varmistaa, että sen käyttäjät noudattavat tämän lisenssin ehtoja. Erityisesti mainittakoon, että tähän lisenssiin sisältyvät lausekkeessa 14 kuvatut vastuurajoitukset.  

1.    TULKINTA

1.1  Tässä lausekkeessa esitettyjä määritelmiä ja tulkintasääntöjä sovelletaan yleisesti ja tähän lisenssiin:

Hyväksyntä: EHR Connect -väliohjelmiston hyväksyminen organisaation toimesta lausekkeen 5 mukaisesti.

Hyväksyntätodistus: todistus, jonka organisaatio allekirjoittaa lausekkeen 5 mukaisesti.

Hyväksymispäivämäärä: päivä, jona organisaatio allekirjoittaa hyväksyntätodistuksen lausekkeen 5 mukaisesti.

Hyväksymistestit: testit, joita EHR Connectilla tehdään lausekkeen 5 mukaisesti, kun räätälöintipalvelut on suoritettu.

Arkipäivä: muu päivä kuin lauantai, sunnuntai tai yleinen vapaapäivä Englannissa, jolloin pankit ovat Lontoossa auki.

Luottamukselliset tiedot: kaikki tiedot, jotka jompikumpi osapuoli on nimennyt luottamukselliseksi tai joita tulisi pitää luottamuksellisina (riippumatta siitä, kuinka tietoja välitetään tai missä niitä säilytetään), mukaan lukien tiedot, jotka vahingoittaisivat tai todennäköisesti vahingoittaisivat kenen tahansa henkilön kaupallisia etuja, sekä osapuolien liikesalaisuudet, immateriaalioikeudet tai tietotaito ja kaikki tietosuojalainsäädännössä tarkoitetut henkilötiedot ja arkaluontoiset tiedot.

Räätälöintipalvelut: räätälöinti ja siihen liittyvät palvelut, joita LumiraDx suorittaa lausekkeen 4 mukaisesti mukauttaakseen EHR Connectia siten, että se on teknisten tietojen mukainen.

Tietosuojalainsäädäntö: yleinen tietosuoja-asetus ((EU) 2016/679) (”GDPR”) ja kaikki kansalliset täytäntöönpanolait ja asetukset sekä toissijainen lainsäädäntö, Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojalaki (Data Protection Act 2018), EU:n tietosuojadirektiivi 95/46/EY, Yhdistyneen kuningaskunnan tutkintavaltuuksia koskeva laki (Regulation of Investigatory Powers Act 2000), Yhdistyneen kuningaskunnan säädös Telecommunications (Lawful Business Practice) (Interception of Communications) Regulations 2000, EU:n sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi (2002/58/EY), sähköisen viestinnän tietosuojasta vuonna 2003 annetut määräykset (EU:n direktiivi) ja kaikki sovellettavat lait ja asetukset, jotka liittyvät henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan, mukaan lukien soveltuvin osin tietosuojaviranomaisen antamat ohjeet ja käytännesäännöt.

Rekisterinpitäjä: määritelty GDPR-asetuksessa.

Tietojen käsittelijä: määritelty GDPR-asetuksessa.

Dokumentaatio: LumiraDx:n toimittama fyysinen ja sähköinen dokumentaatio, joka liittyy EHR Connectiin tai DataView’hun.

FOIA-laki: Tiedonvapauslaki (Freedom of Information Act 2000) ja kaikki siitä kulloinkin johdettu lainsäädäntö yhdessä kaikkien ohjeiden ja/tai käytännesääntöjen kanssa, joita tietosuojaviranomainen tai asiaankuuluva ministeriö antaa tällaiseen lainsäädäntöön liittyen.

Toteutussuunnitelma: toteutussuunnitelma (jossa yksilöidään tehtävät, määräpäivät sekä kyseiseen tehtävään nimetty osapuoli), josta LumiraDx ja organisaatio ovat sopineet ja joka sisältää yhteenvedon toteutuspalveluista.

Toteutuspalvelut: käyttöönotto- ja konfigurointipalvelut, räätälöintipalvelut ja hyväksymistestit.

Ensimmäinen sopimuskausi: ostotilauksessa määritetty ensimmäinen sopimuskausi.

Instrument-laite: LumiraDx:n organisaatiolle toimittama diagnostinen laite.

Immateriaalioikeudet: patentit, hyödyllisyysmallit, oikeudet keksintöihin, tekijänoikeudet sekä näiden lähioikeudet ja niihin liittyvät oikeudet, tavara- ja palvelumerkit, toiminimet ja verkkotunnukset, ulkoasu, liikearvo sekä oikeus nostaa kanne väärinkäytöstä tai epäreilusta kilpailusta, mallioikeudet, tietokantaoikeudet ja käyttöoikeudet sekä luottamuksellisten tietojen (mukaan lukien tietotaito ja liikesalaisuudet) ja kaikkien muiden immateriaalioikeuksien suojeleminen, riippumatta siitä, onko niitä rekisteröity vai ei, ja mukaan lukien kaikki hakemukset ja oikeudet, joita voidaan hakea ja myöntää, uusia tai jatkaa, sekä oikeudet vaatia etuoikeutta, näiden kattaessa kaikki tällaiset oikeudet tai niitä vastaavat oikeudet tai suojamuodot, jotka ovat voimassa nyt tai tulevaisuudessa missä tahansa päin maailmaa.

Avoimen lähdekoodin ohjelmisto: Open Source Initiativen (http://opensource.org) tai Free Software Foundationin (http://www.fsf.org) määritelmän mukainen avoimen lähdekoodin ohjelmisto.

Organisaatio: oikeushenkilö, joka pyytää LumiraDx:ltä lisenssiä EHR Connectin käyttöä varten.

Organisaation edustaja: henkilö, jonka organisaatio on valtuuttanut toimimaan puolestaan tähän lisenssiin liittyen.

LumiraDx-konserni: tarkoittaa LumiraDx:ää, sen tytäryhtiöitä ja holding-yhtiötä sekä holding-yhtiön tytäryhtiöitä. Jokainen LumiraDx-konsernin yhtiö on LumiraDx-konsernin jäsen ja termiä ”LumiraDx:n konserniyhtiö” tulkitaan tämän mukaisesti.

Materiaalit: kaikki LumiraDx:n luomat asiakirjat, paperit, mallit, painotuotteet, ohjelmistot ja muut materiaalit missä tahansa muodossa, paperinen ja sähköinen muoto mukaan lukien.

Määräpäivä: päivämäärä, johon mennessä toteutussuunnitelmassa kuvatun tehtävän on oltava valmis.

Normaali työaika: klo 9.00−17.00 Ison-Britannian paikallista aikaa, joka arkipäivä.

Potilas/potilaat: kyseisen organisaation hoito-/lääkäripalveluita käyttävä(t) henkilö(t).

Potilastiedot: kliiniset tiedot (henkilötiedot mukaan lukien, mutta niihin kuitenkaan rajoittumatta), joita organisaatio kerää potilaiden hoidon yhteydessä ja joita EHR Connect käsittelee).

Henkilötiedot: määritelty GDPR-asetuksessa.

Projektipäällikkö: LumiraDx:n työntekijä, edustaja tai alihankkija, jolla on kokonaisvastuu räätälöintipalveluista.

Ostotilaus: ostotilaus, jonka LumiraDx laatii organisaatiolle tai kolmannelle osapuolelle, joka hankkii lisenssin organisaation puolesta.

Sopimuksen jatkokausi: ostotilauksessa määritetty sopimuksen jatkokausi.

Tietopyyntö: tarkoittaa tietopyyntöä tai FOIA-lain mukaista ilmeistä pyyntöä.

Palvelut: kaikki palvelut, jotka ovat käytettävissä EHR Connectin tai sellaisen sisällön kautta, jota LumiraDx toimittaa organisaatiolle tai kolmannelle osapuolelle, joka hankkii lisenssin organisaation puolesta.

Käyttöönotto- ja konfigurointipalvelut: käyttöönotto- ja konfigurointipalvelut, jotka LumiraDx suorittaa lausekkeen 3 mukaisesti.

Tekniset tiedot: EHR Connectin toiminnallisuutta koskevat tiedot, joista LumiraDx ja organisaatio ovat kulloinkin sopineet ja jotka sisältyvät työselvityksiin.

Aloituspäivä: ostotilauksessa määritetty aloituspäivä.

Työselvitys: yksityiskohtainen suunnitelma, jossa kuvataan LumiraDx:n tarjoamat toteutuspalvelut, liiketoimintaa koskevat vaatimukset, tekniset vaatimukset, olettamukset, riskit ja työn laajuus.

Tukipalvelut: tukipalvelut, jotka tarjotaan organisaatiolle lausekkeen 13 mukaisesti.

Kokeilujakso: kuuden kuukauden ajanjakso, jonka aikana organisaatio voi käyttää DataView’ta maksutta (ellei toisin ole sovittu).

Kokeilujakson aloituspäivä: päivämäärä, jona organisaatio syöttää yhteystietonsa DataView’hun ja muodostaa DataView’hun yhteyden.

Käyttäjät: kaikki henkilöt, jotka organisaatio valtuuttaa käyttämään EHR Connectia, mukaan lukien työntekijät, edustajat ja itsenäiset toimeksisaajat (eli lääkärit).

1.2    Lausekkeiden, liitteiden ja kappaleiden otsikot eivät vaikuta tämän lisenssin tulkintaan.

1.3    Liitteet ovat osa tätä lisenssiä ja voimassa niin kuin ne olisivat kokonaisuudessaan esitetty tämän lisenssin tekstissä. Kaikki viittaukset tähän lisenssiin kattavat myös liitteet.

1.4    Kaikkien sanojen, jotka seuraavat termejä ”mukaan lukien”, ”sisältää”, ”erityisesti”, ”esimerkiksi” ja muita vastaavia ilmauksia, katsotaan olevan esimerkinomaisia, eivätkä ne rajoita kyseisiä termejä edeltävien sanojen, kuvausten, määritelmien, ilmausten tai termien merkityksiä.

2.    TÄMÄN LISENSSIN SOVELTAMISALA

2.1    LumiraDx:

(a)    laatii työselvityksen tarpeen mukaan ja mikäli LumiraDx on siitä kirjallisesti sopinut

(b)    suorittaa käyttöönotto- ja konfigurointipalvelut tarpeen mukaan ja mikäli LumiraDx on siitä kirjallisesti sopinut

(c)    suorittaa räätälöintipalvelut ja hyväksymistestit, mikäli tämä on vahvistettu työselvityksessä

(d)    toimittaa tukipalvelut

(e)    lisensoi tarvittaessa DataView’n lausekkeen 6 mukaisesti

(f)    lisensoi EHR Connectin lausekkeen 6 mukaisesti, mikäli tämä on vahvistettu ostotilauksessa

2.2    Osapuolten on sovittava työselvityksestä (mikäli tarpeen) kirjallisesti. Kun työselvitys on hyväksytty ja allekirjoitettu, siihen ei tehdä muutoksia, paitsi lausekkeiden 4.13, 4.14 ja 4.15 mukaisesti.

2.3    Allekirjoitettu työselvitys on osa tätä lisenssiä, eikä se muodosta erillistä sopimusta.

3.    KÄYTTÖÖNOTTO- JA KONFIGUROINTIPALVELUT

3.1    Organisaatio tai lisenssin sen puolesta hankkiva kolmas osapuoli

(a)    syöttää yhteystietonsa, jotta EHR Connectin peruskonfiguraatio voidaan suorittaa – LumiraDx voi kuitenkin syöttää organisaation yhteystiedot organisaation puolesta kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun nämä tiedot on saatu organisaatiolta, mikäli tästä on sovittu kirjallisesti

(b)    asentaa EHR Connectin organisaation laitteisiin, mikäli tästä on sovittu kirjallisesti

(c)    suorittaa perustestauksen, jolla varmistetaan, että organisaatio on syöttänyt EHR Connectin käyttöön vaaditut oikeat yhteystiedot, mikäli tästä on sovittu kirjallisesti

(d)    tekee kaikissa tilanteissa yhteistyötä LumiraDx:n kanssa käyttöönotto- ja konfigurointipalveluihin liittyen

(e)    antaa kaikki tiedot ja kaiken avun, joita LumiraDx voi kohtuudella pyytää voidakseen suorittaa käyttöönotto- ja konfigurointipalvelut.

3.2    LumiraDx suorittaa organisaation puolesta

(a)    EHR Connectin asennuksen työselvityksessä yksilöityihin laitteisiin, mikäli tämä on vahvistettu työselvityksessä

(b)    perustestauksen, jolla varmistetaan, että organisaatio on syöttänyt oikeat yhteystiedot ja pystyy käyttämään EHR Connectia, mikäli tämä on vahvistettu työselvityksessä

(c)    muut työselvityksessä määritetyt kehityspalvelut

(d)    räätälöintipalvelut lausekkeen 4 mukaisesti, mikäli tämä on vahvistettu työselvityksessä.

4.    RÄÄTÄLÖINTIPALVELUT

4.1    Jos räätälöintipalvelut on vahvistettu työselvityksessä, LumiraDx suorittaa tässä lausekkeessa 4 määritetyt räätälöintipalvelut.

4.2    LumiraDx nimittää projektipäällikön, jolla on valtuudet tehdä LumiraDx:ää sitovia sopimuksia kaikissa räätälöintipalveluihin liittyvissä asioissa, ja organisaatio nimittää organisaation edustajan, jolla on valtuudet tehdä organisaatiota sitovia sopimuksia kaikissa räätälöintipalveluihin liittyvissä asioissa.

4.3    Organisaation edustaja tekee yhteistyötä projektipäällikön kanssa ja osallistuu kohtuulliseen määrään projektipäällikön aikatauluttamia kokouksia sekä avustaa LumiraDx:ää kaikissa räätälöintipalveluihin liittyvissä asioissa. Jos organisaation edustaja pyytää lisäkokouksia projektipäällikön kanssa, LumiraDx voi veloittaa lisämaksuja näistä kokouksista kulloinkin voimassa olevien hintojensa mukaisesti.

4.4    LumiraDx laatii toteutussuunnitelman yhteistyössä organisaation kanssa.

4.5    Kummankin osapuolen on pyrittävä kohtuullisin keinoin suorittamaan toteutussuunnitelmassa sille määrätyn tehtävän sovellettavaan määräpäivään mennessä, ellei lausekkeesta 4.6 muuta johdu.

4.6    LumiraDx:lle annetaan lisäaikaa toteutussuunnitelmassa sille määrättyjen tehtävien suorittamiseen, jos jokin seuraavista tilanteista ilmenee:

(a)    teknisiin tietoihin tehdään organisaation pyynnöstä muutoksia, ja ne hyväksytään lausekkeiden 4.13, 4.14 ja 4.15 mukaisesti

(b)    ilmenee lausekkeessa 17 kuvattu ylivoimainen este

(c)    viivästys johtuu kokonaan tai osittain organisaation tai sen työntekijöiden, edustajien tai itsenäisten toimeksisaajien toiminnasta tai laiminlyönnistä.

4.7    Jos LumiraDx:llä on lausekkeen 4.6 nojalla oikeus lisäaikaan, sen on ilmoitettava asiasta kirjallisesti organisaatiolle. Tällaisessa ilmoituksessa on täsmennettävä perusteena oleva tapahtuma ja, jos kyseessä on lausekkeen 17 mukainen ylivoimainen este, arvioitava viivästyksen todennäköinen kesto.

4.8    Organisaation edustaja ja projektipäällikkö pyrkivät parhaansa mukaan tekemään kirjallisen ja kummankin osapuolen allekirjoittaman sopimuksen siitä, mikä lisäaika on kussakin tilanteessa kohtuullinen. Toteutussuunnitelmaa katsotaan muutetuksi sen mukaisesti.

4.9    LumiraDx takaa, että asianmukaisesti käytettynä EHR Connect toimii olennaisilta osin teknisten vaatimusten mukaisesti 60 päivän ajan alkaen hyväksymispäivämäärästä tai päivämäärästä, jona organisaatio muodostaa yhteyden EHR Connectiin lausekkeen 3.1(a) mukaisesti (sen mukaan kumpi on myöhemmin) (takuuaika).

4.10    Jos organisaatio takuuaikana ilmoittaa LumiraDx:lle kirjallisesti jostakin EHR Connectin toimintahäiriöstä tai viasta, jonka vuoksi se ei olennaisilta osin toimi teknisten tietojen mukaisesti, LumiraDx oman harkintansa mukaan joko korjaa tai vaihtaa EHR Connectin edellyttäen, että organisaatio asettaa saataville kaikki tiedot, jotka saattavat olla tarpeen, jotta LumiraDx voi korjata toimintahäiriön tai vian, mukaan lukien riittävät tiedot, joiden avulla LumiraDx voi luoda toimintahäiriön tai vian uudelleen.

4.11    Lausekkeessa 4.9 kuvattua takuuta ei sovelleta EHR Connectin toimintahäiriöön tai vikaan, joka johtuu

(a)    EHR Connectin käytöstä LumiraDx:n antamien ohjeiden vastaisesti

(b)    EHR Connectin ominaisuudesta, jonka organisaatio on määritellyt ja joka on sisällytetty teknisiin tietoihin

(c)    EHR Connectin muokkaamisesta tai muuttamisesta muun tahon kuin LumiraDx:n tai LumiraDx:n valtuuttamien toimeksisaajien tai edustajien toimesta.

4.12    Jos räätälöintipalvelut viivästyvät organisaation toimien tai laiminlyöntien vuoksi, LumiraDx voi laskuttaa organisaatiota viivästyksen päivämäärään mennessä suoritetuista räätälöintipalveluista. Jos LumiraDx voi osoittaa, että viive on lisännyt LumiraDx:n velvollisuuksien täyttämisestä aiheutuvia kuluja, LumiraDx voi oman harkintansa mukaan ilmoittaa organisaatiolle, että se haluaa nostaa ostotilauksen perusteella maksettavaa hintaa summalla, joka ei saa ylittää osoitettujen lisäkulujen summaa.

4.13    Jos jompikumpi osapuoli havaitsee muutostarpeen, se voi koska tahansa tämän lisenssin voimassaolon aikana pyytää toiselle osapuolelle toimitetulla kirjallisella ilmoituksella muutosta teknisiin tietoihin, työselvitykseen, toteutussuunnitelmaan, toteutuspalveluihin, tukipalveluihin tai muihin tämän lisenssin ehtoihin (”muutosilmoitus”).

4.14    Jos muutoksen lähettää

(a)    organisaatio, LumiraDx voi, kohtuullisen ajan kuluessa tällaisen muutosilmoituksen vastaanottamisesta ja kulloinkin voimassa olevaan hintaan, laatia organisaatiolle kirjallisen arvion ostotilauksessa ilmoitettujen hintojen mahdollisesta noususta tai laskusta sekä kaikista vaikutuksista, joita pyydetyllä muutoksella olisi teknisiin tietoihin, työselvitykseen, toteutussuunnitelmaan, toteutuspalveluihin, tukipalveluihin tai muihin tämän lisenssin ehtoihin

(b)    LumiraDx, muutosilmoituksessa on esitettävä ostotilauksessa ilmoitettujen hintojen mahdollinen nousu tai lasku sekä kaikki vaikutukset, joita pyydetyllä muutoksella olisi teknisiin tietoihin, työselvitykseen, toteutussuunnitelmaan, toteutuspalveluihin, tukipalveluihin tai muihin tämän lisenssin ehtoihin.

4.15    Toisen osapuolen on ilmoitettava kirjallisesti 14 arkipäivän kuluessa muutosilmoituksen vastaanottamisesta, jos se hyväksyy pyydetyn muutoksen. Epäselvyyksien välttämiseksi toinen osapuoli voi olla joko organisaatio tai LumiraDx. Jos muutos hyväksytään, LumiraDx ei tee muutosta ennen kuin osapuolet ovat tehneet ja allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen (”Muutossopimus”), jossa eritellään erityisesti kaikki muutokset ostotilauksen perusteella maksettaviin hintoihin, teknisiin tietoihin, työselvitykseen, toteutussuunnitelmaan, toteutuspalveluihin, tukipalveluihin tai muihin tämän lisenssin ehtoihin.

5.    HYVÄKSYMISTESTIT

5.1    Kun toteutussuunnitelma on saatettu päätökseen, LumiraDx ja organisaatio testaavat EHR Connectia sen varmistamiseksi, että se vastaa olennaisilta osiltaan teknisiä tietoja, mikäli tämä on vahvistettu työselvityksessä (”hyväksymistestit”).

5.2    Tässä lausekkeessa 5 kuvattua menettelyä toistetaan kohtuudella, mikäli EHR Connect ei läpäise hyväksymistestejä. Jos uusintatestit ovat tarpeen, LumiraDx suorittaa kohtuullisen määrän (jonka LumiraDx päättää oman harkintansa mukaisesti) uusintatestejä, ja jos EHR Connect ei uusintatestijakson päättyessä ole vieläkään teknisten tietojen mukainen, LumiraDx voi veloittaa näistä uusintatesteistä kulloinkin voimassa olevien hintojensa mukaisia lisämaksuja tai irtisanoa sopimuksen. Jos LumiraDx päättää irtisanoa lisenssin tämän lausekkeen 5.2 mukaisesti, organisaatio on velvollinen maksamaan kaikki maksut, joita LumiraDx:lle on aiheutunut irtisanomispäivämäärään mennessä suoritettuihin toteutuspalveluihin liittyen.

5.3    Hyväksyntä tapahtuu, kun EHR Connect läpäisee hyväksymistestit. Organisaation on allekirjoitettava EHR Connectia koskeva hyväksyntätodistus ja palautettava se LumiraDx:lle mahdollisimman nopeasti hyväksymisen jälkeen.

5.4    Siinä tapauksessa, että hyväksymistestejä ei läpäistä, testauksesta vastuussa oleva osapuoli (ilmoitettu työselvityksessä) kirjaa ja dokumentoi kyseisten testien epäonnistumisen aiheuttaneet viat ja esittää ne toiselle osapuolelle, jotta parhaista tavoista vikojen korjaamiseksi voitaisiin keskustella. LumiraDx antaa organisaatiolle kohtuullista apua vikojen korjaamiseksi viipymättä sen varmistamiseksi, että EHR Connect läpäisee hyväksymistestit uusintatestissä.

5.5    Jos uusintatestissä ilmenee, että EHR Connect ei vieläkään ole teknisten tietojen mukainen, organisaatio voi oman harkintansa mukaisesti ja toimittamalla kirjallisen ilmoituksen LumiraDx:lle joko

(a)    ilmoittaa (organisaation muita oikeuksia ja oikeussuojakeinoja rajoittamatta) uuden päivän EHR Connectin lisätestejä varten uusintatestien ehdoin (paitsi että LumiraDx korvaa organisaatiolle kohtuulliset kulut, joita organisaatiolle saattaa aiheutua näiden testien vuoksi)

(b)    hyväksyä EHR Connectin tai

(c)    jos LumiraDx ei pysty korjaamaan vikoja kolmen kuukauden kuluessa hyväksymistestien aloittamisesta, irtisanoa lisenssin edellyttäen, että organisaatio on velvollinen maksamaan kaikki maksut, joita LumiraDx:lle on aiheutunut irtisanomispäivämäärään mennessä suoritettuihin toteutuspalveluihin liittyen.

6.    LISENSSIN MYÖNTÄMINEN

6.1    Jos LumiraDx on ilmoittanut organisaatiolle kirjallisesti, että se voi käyttää DataView’ta, seuraavia ehtoja sovelletaan:

(a)    Edellyttäen, että organisaatio ja käyttäjät sitoutuvat noudattamaan tämän lisenssin ehtoja, LumiraDx myöntää täten organisaatiolle ja käyttäjille ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävissä olevan oikeuden käyttää DataView’ta Instrument-laitteen arvioimiseen tai kliinisten tutkimusten tekemiseen vain kokeilujakson aikana.

(b)    Organisaatio ymmärtää ja hyväksyy, että lisenssi DataView’n käyttöä varten astuu voimaan kokeilujakson aloituspäivänä ja, ellei sitä muutoin irtisanota lausekkeen 15.3 mukaisesti tai ellei jompikumpi osapuoli anna toiselle osapuolelle kirjallista ennakkoilmoitusta irtisanomisesta, on voimassa, kunnes kokeilujakso päättyy, jolloin lisenssi päättyy automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta. Kokeilujakson päättyessä organisaatio voi halutessaan ostaa täyden lisenssin EHR Connectin käyttöä varten, ja LumiraDx vahvistaa tämän lisenssin myöntämisen laatimalla ostotilauksen.

(c)    Tämän lisenssin jäljelle jääviä ehtoja sovelletaan DataView’n käyttöön organisaation toimesta.

6.2    Jos lisenssi EHR Connectin käyttöä varten vahvistetaan ostotiluksessa ja edellyttäen, että organisaatio ja käyttäjät sitoutuvat noudattamaan tämän lisenssin ehtoja, LumiraDx myöntää täten organisaatiolle ja käyttäjille ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävissä olevan oikeuden käyttää EHR Connectia, palveluita ja dokumentaatiota organisaatiossaan yhteyden muodostamiseksi sähköisiin potilastietoihin tämän lisenssin voimassaolon aikana.

6.3    LumiraDx:llä on oikeus poistaa DataView’n tai EHR Connectin toiminnallinen ominaisuus (johon saattaa kuulua salasanan poistaminen käytöstä) milloin tahansa, jos organisaatio tai käyttäjät eivät sen kohtuullisen arvion mukaan ole noudattaneet jotakin tämän lisenssin ehtoa.

6.4    Organisaatiolle voidaan toimittaa DataView’n tai EHR Connectin päivityksiä, jotka ajoittain sisältävät myös korjaustiedostoja ja virheenkorjausratkaisuja.

6.5    Organisaatio saa

(a)    antaa vain yli 18-vuotiaiden käyttäjien käyttää DataView’ta, EHR Connectia, palveluita ja dokumentaatiota

(b)    käyttää dokumentaatiota vain tukeakseen lausekkeen 6.5(a) mukaista DataView’n, EHR Connectin ja palveluiden käyttöä.

6.6    Ellei tässä lisenssissä nimenomaisesti toisin ilmoiteta tai ellei laki sitä salli, organisaatio ei saa

(a)    kopioida DataView’ta, EHR Connectia, palveluita tai dokumentaatiota

(b)    asettaa DataView’ta, EHR Connectia, palveluita tai dokumentaatiota kenenkään organisaation ulkopuolisen tahon saataville tai käyttöön

(c)    vuokrata, liisata, alilisensoida, levittää, lainata, kääntää, yhdistää, mukauttaa, muunnella tai muokata DataView’ta, EHR Connectia, palveluita tai dokumentaatiota

(d)    tehdä muutoksia DataView’hun, EHR Connectiin, palveluihin tai dokumentaatioon tai mihinkään niiden osiin tai tehdä muunnelmia edellä mainituista

(e)    ellei LumiraDx:n lausekkeen 4 mukaisesti toimittamista räätälöintipalveluista muuta johdu, sallia DataView’n, EHR Connectin, palveluiden tai dokumentaation tai niiden osien yhdistämistä tai sisällyttämistä muihin ohjelmiin tai dokumentaatioon ilman LumiraDx:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa

(f)    purkaa, kääntää lähdekielelle, takaisinmallintaa tai käyttää jälkiperäisteosten luomiseen DataView’ta, EHR Connectia tai palveluita tai mitään niiden osaa

(g)    käyttää DataView’ta, EHR Connectia, palveluita tai dokumentaatiota tai mitään niiden osaa DataView’n, EHR Connectin tai palveluiden kanssa kilpailevan tuotteen kehittämiseen

(h)    antaa tai muutoin asettaa DataView’ta, EHR Connectia, palveluita tai dokumentaatiota kokonaan tai osittain (kohde- ja lähdekoodi mukaan luettuina) ja missä tahansa muodossa kenenkään henkilön saataville, jota ei tässä lausekkeessa 6 ole määritetty, ilman LumiraDx:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa (yhdessä ”lisenssirajoitukset”).

6.7    Organisaatio ei saa

(a)    käyttää DataView’ta, EHR Connectia, palveluita tai dokumentaatiota millään laittomalla tavalla, mihinkään laittomaan tarkoitukseen tai millään tämän lisenssin vastaisella tavalla, eikä toimia vilpillisellä tai haitallisella tavalla, kuten esimerkiksi hakkeroimalla tai levittämällä haittakoodia (virukset mukaan lukien) DataView’hun, EHR Connectiin, palveluihin tai dokumentaatioon tai mihinkään käyttöjärjestelmään

(b)    loukata LumiraDx:n tai minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia DataView’n, EHR Connectin, palveluiden tai dokumentaation käyttöönsä liittyen (siltä osin kuin tällaista käyttöä ei sallita tässä lisenssissä)

(c)    välittää DataView’n, EHR Connectin, palveluiden tai dokumentaation käyttöönsä liittyen mitään materiaalia, joka on halventavaa, loukkaavaa tai muuten sopimatonta

(d)    käyttää DataView’ta, EHR Connectia, palveluita tai dokumentaatiota tavalla, joka voisi vahingoittaa, estää, ylikuormittaa, heikentää tai vaarantaa LumiraDx:n järjestelmiä tai turvallisuutta tai haitata muita käyttäjiä

(e)    kerätä tietoja tai dataa DataView’sta, EHR Connectista, palveluista tai dokumentaatiosta (yhdessä ”sallittua käyttöä koskevat rajoitukset”).

6.8    LumiraDx noudattaa arkistointimenettelyitään EHR Connectin käsittelemien potilastietojen osalta (kuten LumiraDx:n varmuuskopiointikäytännössä kuvataan; kopio käytännöstä on saatavilla pyynnöstä). Jos potilastietoja kadotetaan, vahingoitetaan tai muutetaan vahingossa tai lainvastaisesti, tai jos potilastietoja luovutetaan tai niihin päästään luvattomasti, LumiraDx ilmoittaa asiasta organisaatiolle viipymättä saatuaan tiedon tapahtuneesta. Organisaation ainoa ja yksinomainen oikeussuojakeino on, että LumiraDx:n on kaupallisesti kohtuullisin keinoin palautettava potilastiedot uusimmista varmuuskopioista. LumiraDx ei ole vastuussa mistään potilastietojen menettämisestä, tuhoamisesta, muuttamisesta tai luovuttamisesta, joka johtuu kolmannesta osapuolesta, paitsi kun LumiraDx on palkannut kyseisen kolmannen osapuolen käsittelijän käsittelemään potilastietoja lausekkeen 8.6 mukaisesti. Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että DataView ei käsittele mitään potilastietoja, eikä LumiraDx:llä ole mitään velvollisuutta noudattaa arkistointimenettelyitään DataView’n keräämien tietojen osalta.

7.    KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJAT

7.1    Jos organisaatio käyttää kolmannen osapuolen ohjelmistojärjestelmää (väliohjelmistot mukaan lukien) integrointiin EHR Connectin kanssa, organisaatio tekee sen täysin omalla vastuullaan.

7.2    LumiraDx ei anna mitään takuita tai sitoumuksia eikä sillä ole mitään vastuita tai velvoitteita kolmannen osapuolen ohjelmistojärjestelmään liittyen. Kaikki kolmannen osapuolen ohjelmistojärjestelmään liittyvät sopimukset ovat organisaation ja kyseisen kolmannen osapuolen palveluntarjoajan, ei LumiraDx:n, välisiä. Organisaation vastuulla on tarkistaa kolmannen osapuolen kanssa solmimansa sopimus ja varmistaa, että sopimus sisältää kaikki tarvittavat sopimuskohdat potilastietojen ja muiden tietojen siirtämiseksi EHR Connectiin.

7.3    Organisaation on varmistettava, että kolmannen osapuolen palveluntarjoaja

(a)    ylläpitää aina kolmannen osapuolen ohjelmistojärjestelmän yhdistettävyyttä

(b)    täyttää aina tietosuojalainsäädännön mukaiset velvoitteensa

(c)    sallii aina potilastietojen siirtämisen EHR Connectiin, eikä poista EHR Connectia käytöstä

(d)    toteuttaa aina asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen potilastietojen asianmukaisen turvallisuustason suhteessa riskeihin.

7.4    Organisaatio hyväksyy, että LumiraDx ei ole vastuussa

(a)    mistään potilastietojen menettämisestä, tuhoamisesta, muuttamisesta tai luovuttamisesta, joka johtuu kolmannen osapuolen palveluntarjoajasta

(b)    mistään kolmannen osapuolen ohjelmistojärjestelmän epäonnistumisesta yhteyden muodostamisessa tai potilastietojen siirrossa.

8.    TIETOSUOJA

8.1    Kumpikin osapuoli täyttää kaikki tietosuojalainsäädäntöön perustuvat velvoitteensa, joita syntyy tähän lisenssiin liittyen. Tämä lauseke 8.1 täydentää tietosuojalainsäädäntöön perustuvia osapuolten velvollisuuksia; se ei vapauta osapuolia näistä velvollisuuksista, eikä poista tai korvaa niitä.

8.2    Organisaatio on yksin vastuussa potilastiedoista. Jollei tästä lausekkeesta 8 muuta johdu, LumiraDx:llä ei ole oikeuksia potilastietoihin.

8.3    LumiraDx käsittelee organisaation työntekijöihin, edustajiin ja itsenäisiin toimeksisaajiin liittyviä henkilötietoja noudattaen omaa tietosuojakäytäntöään, joka kulloinkin on nähtävissä sen verkkosivustolla. Tämän lausekkeen 8.3 tarkoituksia varten LumiraDx on kyseisten henkilötietojen rekisterinpitäjä.

8.4    Osapuolet ymmärtävät, että tietosuojalainsäädännön tarkoituksia varten organisaatio toimii rekisterinpitäjänä ja LumiraDx toimii henkilötietojen käsittelijänä niiden potilastietojen ja muiden asiaan liittyvien henkilötietojen osalta, joita organisaatio toimittaa LumiraDx:lle lausekkeiden 8.5 ja 8.6 mukaista käsittelyä varten. Liitteessä 1 määritetään LumiraDx:n toimesta tapahtuvan käsittelyn laajuus, luonne ja tarkoitus sekä henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät (määritelty tietosuojalainsäädännössä).

8.5    Lausekkeessa 8.1 mainitusta yleisestä velvoitteesta huolimatta on potilastietoja käsiteltäessä toimittava seuraavasti:

(a)    Organisaation on varmistettava, että asianmukaisille kolmansille osapuolille, kuten potilaille, on kerrottu tällaisesta käytöstä, käsittelystä (mukaan lukien liitteessä 1 määritelty käsittely) ja siirrosta ja että he ovat antaneet siihen suostumuksensa tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

(b)    LumiraDx:n on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

(i)    LumiraDx saa käsitellä kyseisiä potilastietoja vain noudattaen organisaation kirjallisia ohjeita, jotka on määritetty liitteessä 1, elleivät LumiraDx:ää koskevat Euroopan unionin jäsenvaltion lait tai Euroopan unionin lait edellytä, että LumiraDx käsittelee potilastietoja (”sovellettavat lait”). Jos LumiraDx käsittelee potilastietoja sovellettavien lakien nojalla, LumiraDx:n on viipymättä ilmoitettava käsittelystä organisaatiolle ennen sovellettavien lakien edellyttämää käsittelyä, elleivät kyseiset sovellettavat lait kiellä LumiraDx:ää ilmoittamasta asiasta organisaatiolle.

(ii)    LumiraDx:n on varmistettava, että se on toteuttanut asianmukaiset tekniset, sopimusperusteiset ja organisatoriset toimenpiteet potilastietojen suojelemiseksi luvattomalta tai lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Ottaen huomioon teknisen kehityksen ja toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuvat kulut toimenpiteiden on oltava asianmukaisia suojeltavien tietojen luonteeseen sekä siihen vahinkoon nähden, jota tietojen luvaton tai lainvastainen käsittely tai vahingossa tapahtuva häviäminen, tuhoutuminen tai vahingoittuminen saattaisi aiheuttaa.

(iii)    LumiraDx:n on varmistettava, että kaikilla potilastietoihin pääsevillä ja/tai niitä käsittelevillä työntekijöillä on velvollisuus pitää potilastiedot luottamuksellisina.

(iv)    LumiraDx:n on organisaation kustannuksella avustettava organisaatiota rekisteröityjen pyyntöihin vastaamisessa ja sen varmistamisessa, että se täyttää tietosuojalainsäädäntöön perustuvat velvollisuutensa turvallisuuden, tietoturvaloukkauksista ilmoittamisen, vaikutusten arviointien sekä valvonta- ja sääntelyviranomaisten konsultoimisen osalta.

(v)    LumiraDx:n on viipymättä ilmoitettava organisaatiolle, jos sen tietoon tulee potilastietojen tietoturvaloukkaus.

(vi)    LumiraDx:n on varmistettava, ettei se tietoisesti tai huolimattomuuttaan tee tai laiminlyö mitään, minkä vuoksi organisaatio rikkoisi tietosuojalainsäädäntöön perustuvia organisaation velvoitteita.

(vii)    LumiraDx:n on ylläpidettävä täydellisiä ja täsmällisiä kirjauksia ja tietoja potilastietojen käsittelytoimistaan voidakseen osoittaa noudattavansa tätä lauseketta 8.

(viii)    LumiraDx ei saa siirtää mitään potilastietoja ETA-alueen ulkopuolelle käyttämättä asianmukaisia suojatoimia. Organisaatio hyväksyy, että organisaation työntekijöihin, edustajiin tai itsenäisiin toimeksisaajiin liittyviä henkilötietoja voidaan siirtää ETA-alueen ulkopuolelle edellyttäen, että siirrossa käytetään asianmukaisia suojatoimia ja että LumiraDx varmistaa riittävän tietosuojan tason kaikkien siirrettyjen potilastietojen osalta.

8.6    Organisaatio suostuu siihen, että LumiraDx nimittää kolmannen osapuolen tietojentoimittajia (joihin kuuluvat myös mitkä tahansa LumiraDx-konsernin jäsenet) ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajia (jotka voivat tarjota puhelintukipalveluita tai teknisiä tukipalveluita) kolmannen osapuolen henkilötietojen käsittelijöiksi tämän lisenssin nojalla. LumiraDx vahvistaa, että se on solminut tai (tapauksen mukaan) solmii kolmannen osapuolen käsittelijän kanssa kirjallisen sopimuksen, joka olennaisilta osiltaan vastaa kyseisen kolmannen osapuolen tavanomaisia liiketoimintaehtoja. Organisaation ja LumiraDx:n keskinäisen suhteen osalta LumiraDx on täysimääräisesti vastuussa tämän lausekkeen 8.6 nojalla nimittämänsä kolmannen osapuolen käsittelijän kaikista toimista tai laiminlyönneistä. Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että mitään organisaation valitsemaan tai nimittämää kolmannen osapuolen palveluntarjoajaa ei katsota LumiraDx:n nimittämäksi kolmannen osapuolen henkilötietojen käsittelijäksi. Organisaatio sitoutuu siihen, että organisaation nimittämien kolmannen osapuolen palveluntarjoajien tietojenkäsittelyvelvollisuudet sisällytetään sopimuksiin, joita organisaatio solmii kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kanssa.

8.7    Organisaatio hyväksyy, että LumiraDx voi käyttää organisaation EHR Connectiin syöttämistä potilastiedoista luotuja anonymisoituja tietoja sillä edellytyksellä, että terveystietojen julkaisemista koskevaa anonymisointistandardia ISB1523 noudatetaan.

9.    TIEDONVAPAUS

9.1    LumiraDx ymmärtää, että organisaatio saattaa kuulua FOIA-lain vaatimusten piiriin ja avustaa organisaatiota ja tekee sen kanssa yhteistyötä (organisaation kustannuksella), jotta organisaatio voisi noudattaa näitä tietojen luovuttamista koskevia vaatimuksia.

9.2    LumiraDx:n on

(a)    toimitettava kaikki tietopyynnöt organisaatiolle mahdollisimman pian tietopyynnön vastaanottamisen jälkeen

(b)    toimitettava mahdollisimman nopeasti (tai organisaation ilmoittamassa pidemmässä ajassa) ja siinä muodossa, jota organisaatio voi kohtuudella edellyttää, organisaatiolle kopiot kaikista sen hallussa tai hallinnassa olevista tiedoista, jotka koskevat tietopyynnön esittänyttä organisaatiota

(c)    annettava kaikki tarpeellinen apu, jota organisaatio voi kohtuudella pyytää, jotta organisaatio voisi vastata tietopyyntöön FOIA-lain kohdassa 10 määritetyssä ajassa.

9.3    LumiraDx ei saa missään tilanteessa vastata tietopyyntöön suoraan.

10.    ORGANISAATION VELVOLLISUUDET

10.1    Organisaatiolla on seuraavat velvollisuudet:

(a)    Organisaation on kohdeltava salasanoja ja kaikkia LumiraDx:n turvallisuusmenettelyiden osana annettuja muita tietoja luottamuksellisina. Organisaatio ei saa luovuttaa niitä millekään kolmannelle osapuolelle.

(b)    Organisaation on varmistettava, että kaikki sen DataView’n ja EHR Connectin käyttäjät noudattavat tätä lisenssiä ja käyttävät niitä ainoastaan lausekkeessa 6 kuvattuihin tarkoituksiin.

(c)    Organisaation on varmistettava, että kaikki sen EHR Connectin käyttäjät noudattavat dokumentaatiossa (käyttöohje mukaan lukien) annettuja EHR Connectin käyttöön liittyviä menettelytapoja ja ohjeita.

(d)    Organisaation on tehtävä kaikissa tilanteissa yhteistyötä LumiraDx:n kanssa ja toimitettava LumiraDx:n kohtuudella edellyttämät tiedot, mukaan lukien testitiedot, joita lausekkeen 5 mukaisten hyväksymistestien suorittaminen edellyttää.

(e)    Organisaation on valvottava ja hallittava DataView’n ja EHR Connectin käyttöä tämän lisenssin ehtojen mukaisesti ja varmistettava, että DataView’ta ja EHR Connectia käyttävät ainoastaan asianmukaisen pätevyyden ja koulutuksen omaavat terveydenhuollon ammattilaiset.

(f)    Organisaation on täytettävä ja velvoitettava kaikki käyttäjät täyttämään kaikki LumiraDx:n kulloinkin määrittämät koulutusvaatimukset.

(g)    Organisaation on ilmoitettava LumiraDx:lle välittömästi kaikista haitallisista tapahtumista, joihin DataView tai EHR Connect on saattanut myötävaikuttaa. Organisaatio sitoutuu lisäksi toimittamaan kirjalliset tiedot tapahtumista ja tekemään yhteistyötä LumiraDx:n kanssa sen tutkiessa tapahtumaa. Organisaatio ymmärtää ja hyväksyy, että kaikki haitalliseen tapahtumaan liittyvä viestintä katsotaan luottamukselliseksi tiedoksi, joka kuuluu lausekkeessa 12 määritettyjen luottamuksellisuusvelvollisuuksien piiriin.

(h)    Organisaation on ilmoitettava kaikista DataView’ssa ja EHR Connectissa ilmenevistä toimintahäiriöistä, ongelmista ja vioista LumiraDx:lle. Organisaatio ymmärtää ja hyväksyy, että kaikki DataView’n ja EHR Connectin toimintahäiriöitä, ongelmia ja vikoja koskeva viestintä katsotaan luottamukselliseksi tiedoksi, joka kuuluu lausekkeessa 12 määritettyjen luottamuksellisuusvelvollisuuksien piiriin.

(i)    Organisaatio ei salli minkään kolmannen osapuolen antaa teknistä tukea DataView’hun, EHR Connectiin, palveluihin tai dokumentaatioon liittyen.

11.    OMISTUSOIKEUDET

11.1    Organisaatio ymmärtää, että LumiraDx ja/tai sen lisenssinantajat (jotka ovat EHR Connectissa käytettyjen kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien omistajia) omistavat kaikki DataView’n, EHR Connectin, palveluiden ja dokumentaation immateriaalioikeudet. Tämä lisenssi ei anna organisaatiolle mitään oikeuksia patentteihin, tekijänoikeuksiin, tietokantaoikeuksiin, liikesalaisuuksiin, kauppanimiin tai tavaramerkkeihin (riippumatta siitä, ovatko ne rekisteröityjä vai eivät) tai mitään muita oikeuksia tai lisenssejä, jotka liittyvät DataView’hun, EHR Connectiin, palveluihin tai edellä mainittuihin liittyvään dokumentaatioon, lukuun ottamatta oikeutta käyttää niitä tämän lisenssin mukaisesti.

11.2    Sen estämättä, mitä lausekkeessa 11.1 määrätään; jos LumiraDx luo materiaaleja toteutuspalveluita suorittaessaan, organisaatio ymmärtää ja hyväksyy, että kaikki immateriaalioikeudet kyseisiin materiaaleihin ovat LumiraDx:n yksinoikeudellista omaisuutta ja säilyvät sellaisina.

11.3    Organisaatio ymmärtää, että sillä ei ole mitään oikeutta päästä DataView’hun, EHR Connectiin tai mihinkään materiaaleihin lähdekoodimuodossa.

12.    LUOTTAMUKSELLISUUS

12.1    LumiraDx ymmärtää, että potilastiedot ovat organisaation luottamuksellisia tietoja.

12.2    Jollei lausekkeesta 12.3 muuta johdu, osapuolet pitävät toisen osapuolen luottamukselliset tiedot luottamuksellisina ja pyrkivät kaikin kohtuullisin keinoin estämään työntekijöitään, edustajiaan ja itsenäisiä toimeksisaajiaan luovuttamasta luottamuksellisia tietoja kenellekään.

12.3    Lauseke 12.2 ei koske tietojen luovuttamista, silloin kun

(a)    sovellettava laki sitä vaatii edellyttäen, että lauseketta 9 sovelletaan kaikkiin FOIA-lain edellyttämiin tietojen luovutuksiin

(b)    sitä kohtuudella edellyttävät sellaiset henkilöt, jotka osapuoli on palkannut suorittamaan tähän lisenssiin perustuvat kyseisen osapuolen velvollisuudet

(c)    osapuoli voi osoittaa, että kyseiset tiedot ovat jo yleisesti saatavilla ja julkisia muusta syystä kuin lausekkeen 12.2 rikkomuksesta johtuen

(d)    tiedot ovat jo laillisesti vastaanottavan osapuolen hallussa, ennen kuin luovuttava osapuoli ne luovuttaa, eikä luovuttavalla osapuolella ole kyseisten tietojen osalta mitään salassapitovelvollisuutta

(e)    toinen osapuoli on antanut etukäteen kirjallisen suostumuksensa siihen, että osapuoli luovuttaa tiedot.

13.    TUKIPALVELUT

13.1    Tämän lisenssin voimassaolon aikana LumiraDx pyrkii tarjoamaan organisaatiolle tukipalveluita puhelimitse (00800 5864 7239) tai sähköpostitse (customerservices@lumiradx.com) arkipäivinä normaalin työajan puitteissa avustaakseen yhdistettävyyden kanssa.

13.2    Tukipalveluita ei tarjota

(a)    kun LumiraDx on asentanut EHR Connectin organisaation laitteisiin lausekkeen 3.2(a) mukaisesti, mutta käytössä on EHR Connectin vanha versio

(b)    kun tuen tarve johtuu siitä, että organisaatio ei ole noudattanut LumiraDx:n ja organisaation keskenään sopimaa tukimenettelyä

(c)    yksittäisten potilaiden hoitoa koskevaa neuvontaa varten

(d)    kun organisaatio ei noudata tämän lisenssin ehtoja, mukaan lukien kaikki työselvityksessä määritetyt organisaation velvollisuudet.

14.    VASTUUNRAJOITUS

14.1    Organisaatio hyväksyy kokonaisvastuun DataView’n, EHR Connectin ja palveluiden käytön avulla hankituista tuloksista sekä tällaisen käytön pohjalta tehdyistä johtopäätöksistä. LumiraDx ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat organisaation antamissa tiedoissa olevista virheistä tai puutteista tai toimista, joihin LumiraDx on ryhtynyt organisaation määräyksestä. Organisaatio ymmärtää, että DataView’ta ja EHR Connectia ei ole suunniteltu organisaation yksilöllisten tarpeiden pohjalta, ja sen vuoksi organisaation vastuulla on varmistaa, että dokumentaatiossa kuvatut DataView’n ja EHR Connectin ominaisuudet ja toiminnot vastaavat organisaation vaatimuksia.

14.2    DataView, EHR Connect ja palvelut on tarkoitettu vain diagnostisiksi apuvälineiksi, eivätkä ne korvaa lääkäreiden, farmaseuttien tai muiden terveydenhuollon ammattilaisten asiantuntemusta ja arviointikykyä. Kaikki tiedot annetaan sillä edellytyksellä, että potilaiden hoidosta vastaavat terveydenhuollon ammattilaiset ovat täysimääräisesti ja yksinomaisesti vastuussa kaikkien hoitojen määräämisestä ja antamisesta kaikille potilaille ja erityisesti siitä, onko DataView’n tai EHR Connectin kautta saatujen tietojen käyttäminen turvallista, sopivaa tai tehokasta tietyn potilaan kohdalla tietyssä tilanteessa.

14.3    LumiraDx ei ole

(a)    korvausvastuussa mistään tulojen menetyksestä, voittojen tai sopimusten menetyksestä, liiketoiminnan menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä, rahan tai ennakoitujen säästöjen menetyksestä, mahdollisuuksien, liikearvon tai maineen menetyksestä tai heikkenemisestä ja/tai vastaavista menetyksistä, eikä datan tai tietojen menetyksestä tai vahingoittumisesta tai puhtaasti taloudellisesta menetyksestä, eikä mistään erityisistä, välillisistä tai seuraamuksellisista menetyksistä, kuluista, vahingoista tai maksuista, jotka jollakin tavalla johtuvat tästä lisenssistä, oli kyseessä sitten sopimuksen ulkopuoliseen korvausvastuuseen (mukaan lukien huolimattomuus tai lakisääteisen velvoitteen rikkomus), sopimukseen, harhaanjohtamiseen, vahingonkorvaukseen tai muuhun perustuva vastuu

(b)    korvausvastuussa mistään korvausvaatimuksista tai menetyksistä, jotka johtuvat organisaation määrittämästä ja teknisiin tietoihin sisällytetystä EHR Connectin ominaisuudesta.

14.4    Muiden kuin lausekkeessa 14.3 määritettyjen menetysten kohdalla (joiden osalta LumiraDx ei ole korvausvelvollinen) sopimukseen, sopimuksen ulkopuoliseen korvausvastuuseen (mukaan lukien huolimattomuus tai lakisääteisen velvollisuuden rikkominen), harhaanjohtamiseen, vahingonkorvaukseen tai muuhun perustuva LumiraDx:n kokonaisvastuu, joka johtuu tämän lisenssin täytäntöönpanosta tai suunnitellusta täytäntöönpanosta, rajoittuu lisenssimaksujen yhteissummaan (ilmoitettu ostotilauksessa), joka LumiraDx:lle on maksettu EHR Connectista korvausvaatimusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana tai [lisää summa], sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.

14.5    Mikään tässä lisenssissä mainittu ei sulje pois korvausvastuuta huolimattomuudesta johtuvasta kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta, petoksesta tai tahallisesta harhaanjohtamisesta.

14.6    Organisaatio hyväksyy, että LumiraDx:n toimittamat avoimen lähdekoodin ohjelmistot toimitetaan ”sellaisenaan” ja että niihin nimenomaisesti sovelletaan lausekkeen 14.7 vastuuvapauslauseketta. Avoimen lähdekoodin ohjelmiston lisenssiehdot saattavat syrjäyttää jotkin tämän lisenssin ehdot.

14.7    Tässä lisenssissä määritetään LumiraDx:n vastuut kokonaisuudessaan DataView’n, EHR Connectin, palveluiden, toteutuspalveluiden, tukipalveluiden ja dokumentaation osalta. Ellei tässä lisenssissä nimenomaisesti toisin ilmoiteta, mitkään ilmaistut tai oletetut edellytykset, takuut, vakuutukset tai muut ehdot eivät sido LumiraDx:ää. Kaikki DataView’n, EHR Connectin, palveluiden, toteutuspalveluiden, tukipalveluiden tai dokumentaation toimittamista koskevat lainsäädäntöön, tapaoikeuteen tai muuhun perustuvat edellytykset, takuut, vakuutukset tai muut ehdot, jotka muutoin saatettaisiin sisällyttää tähän lisenssiin, poissuljetaan lain sallimissa rajoissa.

14.8    Osapuolet ymmärtävät ja hyväksyvät, että toteutussuunnitelmassa ilmoitetut määräpäivät tai tukipalveluihin liittyen ilmoitetut päivämäärät ovat vain likimääräisiä, eikä kohtuullista poikkeamista niistä katsota sopimusrikkomukseksi. LumiraDx ei ole vastuussa toteutuspalveluiden tai tukipalvelujen toimituksen viivästymisestä, joka johtuu lausekkeen 17 piiriin kuuluvasta tapahtumasta, olosuhteesta tai syystä tai organisaation laiminlyönnistä riittävien ohjeiden tai tietojen toimittamisessa LumiraDx:lle.

15.    VOIMASSAOLOAIKA JA PÄÄTTYMINEN

15.1    Räätälöintipalvelut alkavat aloituspäivänä ja jatkuvat, ellei niitä irtisanota aiemmin lausekkeen 15.3 mukaisesti, kunnes toteutussuunnitelma on saatu valmiiksi tai lisenssi vanhentunut tai irtisanottu. Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että lisenssin voimassaolo alkaa aloituspäivänä, ei hyväksymispäivänä.

15.2    Tämä lisenssin voimassaolo ja tukipalvelut (lukuun ottamatta lausekkeessa 6.1 kuvattua DataView’n kokeilulisenssiä) alkavat aloituspäivänä ja jatkuvat ensimmäisen sopimuskauden ajan, ja sen jälkeen ne uusitaan automaattisesti seuraavia jatkokausia varten, ellei

(a)    organisaatio ilmoita irtisanomisesta kirjallisesti LumiraDx:lle vähintään 30 päivää ennen ensimmäisen sopimuskauden tai jatkokauden päättymistä

(b)    niitä muuten irtisanota tämän lisenssin ehtojen mukaisesti
– ensimmäisen sopimuskauden katsotaan yhdessä seuraavien jatkokausien kanssa olevan ”sopimuskausi”.

15.3    LumiraDx voi välittömin seurauksin ja ilman, että se vaikuttaa LumiraDx:n muihin oikeuksiin tai oikeussuojakeinoihin, irtisanoa tämän lisenssin (joka kattaa myös työselvityksen) sekä lausekkeessa 6.1 mainitun lisenssin DataView’n käyttöä varten, toimittamalla organisaatiolle kirjallisen ilmoituksen, jos

(a)    organisaatio rikkoo tai sen käyttäjät rikkovat olennaisesti jotakin tämän lisenssin ehtoa (työselvitys mukaan lukien), eikä rikkomus ole korjattavissa tai (jos rikkomus on korjattavissa) sitä ei korjata 14 päivän kuluessa siitä, kun organisaatio on saanut kirjallisen kehotuksen tehdä niin

(b)    organisaatio ei maksa eräpäivään mennessä ostotilauksen summaa, joka kattaa lisenssimaksun ja kaikki tukimaksut

(c)    organisaatio ei noudata tai sen käyttäjät eivät noudata lisenssirajoituksia tai sallittua käyttöä koskevia rajoituksia

(d)    organisaatio keskeyttää tai uhkaa keskeyttää velkojensa maksun tai ei pysty maksamaan velkojaan niiden erääntyessä tai ilmoittaa maksukyvyttömyydestään tai katsotaan maksukyvyttömäksi vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain (Insolvency Act) kohdan 123 mukaisesti

(e)    hakemus jätetään, ilmoitus annetaan, ratkaisu tehdään tai määräys annetaan organisaation purkamiseksi, paitsi jos organisaatio on maksukykyinen ja purkamisen ainoana tarkoituksena on fuusio yhden tai useamman muun yhtiön kanssa tai organisaation uudelleenjärjestely

(f)    tuomioistuimeen jätetään hakemus tai tuomioistuin antaa määräyksen selvitysmiehen nimittämiseksi organisaatiolle tai jos ilmoitus aikomuksesta määrätä selvitysmies tehdään tai jos selvitysmies määrätään organisaatiolle

(g)    henkilö saa oikeuden määrätä organisaation omaisuudelle pesänhoitajan tai organisaation omaisuudelle määrätään pesänhoitaja

(h)    organisaatio keskeyttää tai lopettaa tai uhkaa keskeyttää tai lopettaa kaiken liiketoimintansa tai merkittävän osan liiketoiminnastaan.

15.4    Jos tämän lisenssin voimassaolo päättyy mistä tahansa syystä

(a)    kaikki tämän lisenssin nojalla organisaatiolle myönnetyt oikeudet päättyvät

(b)    organisaation on maksettava välittömästi LumiraDx:lle kaikki ostotilauksessa ilmoitetut jäljellä olevat maksamattomat lisenssimaksut

(c)    organisaatio ymmärtää, että ostotilauksen mukaisesti maksettavat lisenssimaksut ja muut summat eivät ole peruutettavissa tai palautettavissa

(d)    organisaation on välittömästi lopetettava kaikki tämän lisenssin nojalla tehdyt toimet (mukaan lukien DataView’n, EHR Connectin, palveluiden ja dokumentaation käyttö)

(e)    organisaation on palautettava LumiraDx:lle kuuluva dokumentaatio ja lopetettava sen (ja kaikkien sen kopioiden) käyttö.

15.5    Kun tämä lisenssi irtisanotaan tai sen voimassaolo päättyy, seuraavat lausekkeet jäävät voimaan: lauseke 1 (Tulkinta), lauseke 12 (Luottamuksellisuus), lauseke 14 (Vastuunrajoitus) ja tämä lauseke 15 (Päättyminen).

16.    ASIAKIRJOJEN ENSISIJAISUUS

Siinä tapauksessa ja ainoastaan siltä osin kuin tämän lisenssin ehtojen välillä on ristiriita tai epäjohdonmukaisuus, kyseinen ristiriita tai epäjohdonmukaisuus ratkaistaan seuraavan tärkeysjärjestyksen mukaisesti:

(a)    ostotilaus

(b)    työselvitys

(c)    tämän lisenssin ehdot.

17.    YLIVOIMAINEN ESTE

LumiraDx ei ole tämän lisenssin nojalla korvausvelvollinen organisaatiolle, jos sen tähän lisenssiin perustuvan velvollisuuden suorittaminen estyy tai viivästyy johtuen tapahtumista, olosuhteista tai syistä, joihin se ei voi kohtuudella vaikuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi lakot; työsulut tai muut toimialakiistat; häiriöt yleishyödyllisissä palveluissa, kuljetuksissa, televiestintäverkoissa tai internetissä; luonnonmullistukset; sodat; mellakat; levottomuudet; ilkivalta; onnettomuudet; viat tehtailla tai koneissa; tulipalot, tulvat tai myrskyt; toimittajien tai alihankkijoiden laiminlyönnit tai yleishyödyllisten palveluiden keskeytykset tai viat edellyttäen, että organisaatiolle ilmoitetaan kyseisestä tapahtumasta ja sen odotetusta kestosta.

18.    MUUTOKSET

Mikään tähän lisenssiin tehty muutos ei ole voimassa, ellei se ole kirjallinen ja kummankin osapuolen (tai niiden valtuutettujen edustajien) allekirjoittama.

19.   OIKEUDESTA LUOPUMINEN

Jos osapuoli ei käytä jotain tähän lisenssiin tai lakiin perustuvaa oikeuttaan tai oikeussuojakeinoaan tai tällaisen käyttäminen viivästyy, osapuolen ei katsota luopuvan kyseisestä tai mistään muusta oikeudesta tai oikeussuojakeinosta, eikä se estä tai rajoita kyseisen tai minkään muun oikeuden tai oikeussuojakeinon käyttämistä tulevaisuudessa. Tällaisen oikeuden tai oikeussuojakeinon yksittäinen tai osittainen käyttäminen ei estä tai rajoita kyseisen tai minkään muun oikeuden tai oikeussuojakeinon käyttämistä tulevaisuudessa.

20.    EROTETTAVUUS

20.1    Jos tuomioistuin tai toimivaltainen hallintoelin katsoo jonkin tämän lisenssin ehdon (tai ehdon osan) olevan pätemätön, toimeenpanokelvoton tai laiton, muut ehdot jäävät voimaan.

20.2    Jos pätemätön, toimeenpanokelvoton tai laiton ehto olisi pätevä, toimeenpanokelpoinen tai laillinen, jos jokin se osa poistettaisiin, ehtoa sovelletaan sellaisin muutoksin, jotka ovat tarpeen osapuolten kaupallisen tarkoituksen panemiseksi täytäntöön.

21.    SIIRTÄMINEN

21.1    Organisaatio ei saa ilman LumiraDx:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa luovuttaa, siirtää, antaa toimeksi tai teettää alihankintana mitään tähän lisenssiin perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan tai käydä niillä muulla tavoin kauppaa.

21.2    LumiraDx voi milloin tahansa luovuttaa, siirtää, toimeksiantaa tai teettää alihankintana mitä tahansa tähän lisenssiin perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan tai käydä niillä muulla tavoin kauppaa.

22.    KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OIKEUDET

Vuoden 1999 Contracts (Rights of Third Parties) Act -lain mukaisesti tämä lisenssi ei anna mitään oikeuksia kenellekään henkilölle tai millekään taholle (lukuun ottamatta tämän lisenssin osapuolia ja soveltuessa heidän seuraajiaan ja siirronsaajiaan sekä LumiraDx:n konserniyhtiöitä).

23.    ILMOITUKSET

23.1    Kaikkien tämän lisenssin nojalla annettujen ilmoitusten on oltava kirjallisia, ja ne on toimitettava henkilökohtaisesti tai maksettuna ensimmäisen luokan postina tai kirjattuna postilähetyksenä toiselle osapuolelle sen pääasialliseen toimipaikkaan tai muuhun sellaiseen osoitteeseen, jonka kyseinen osapuoli on ilmoittanut tätä tarkoitusta varten.

23.2    Maksettuna ensimmäisen luokan postina tai kirjattuna postilähetyksenä lähetetty oikein osoitettu ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi sinä päivänä, jolloin se olisi toimitettu postin normaalin toimitusajan puitteissa.

24.    SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA LAINKÄYTTÖALUE

24.1    Tämä lisenssi ja kaikki erimielisyydet tai vaateet, joita ilmenee lisenssistä tai sen sisällöstä tai muodosta johtuen tai niihin liittyen (mukaan lukien sopimussuhteen ulkopuoliset erimielisyydet tai vaateet), kuuluvat Englannin ja Walesin lainsäädännön piiriin, jonka mukaisesti lisenssiä myös tulkitaan.

24.2    Kumpikin osapuoli hyväksyy peruuttamattomasti Englannin ja Walesin tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan ratkaista mikä tahansa erimielisyys tai vaade, joka johtuu tästä lisenssistä tai liittyy siihen tai sen sisältöön tai muotoon (mukaan lukien sopimussuhteen ulkopuoliset erimielisyydet tai vaateet).

LIITE 1

Käsittely, henkilötiedot ja rekisteröidyt

1.  LumiraDx:n toimesta tapahtuva käsittely

1.1 Käsittelyn luonne ja tarkoitus

      LumiraDx ja mikä tahansa LumiraDx-konsernin jäsen voi käsitellä henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

 • Henkilötietojen siirtäminen LumiraDx:n Connect Manager -nimiseltä verkko-ohjelmistokomponentilta potilaan sähköisiin terveystietoihin.
 • Tietojen analysoiminen ja tilastollisten tutkimusten tekeminen, jotta LumiraDx ymmärtäisi paremmin, kuinka sen tuotteita käytetään.
 • Organisaation tilin väärinkäytön ja petosten tutkiminen ja perintätoimet.
 • Tuki, ylläpito ja potilasturvallisuus (mukaan lukien vikojen tutkiminen).
 • EHR Connectin, palveluiden tai dokumentaation suorituskyvyn tai ominaisuuksien parantaminen.
 • Palautteen antaminen organisaatiolle ja/tai potilaalle sekä organisaation tarjoaman palvelun suorituskyvyn parantaminen.
 • Potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten tietämyksen, hoitojen, tulosten ja vaihtoehtojen parantaminen.
 • LumiraDx:ää kulloinkin koskevien lakisääteisten ja säädännöllisten vaatimusten noudattaminen.

1.2 Käsittelyn kohde ja kesto

Käsittelyn kohde ja kesto määritellään lisenssissä.

2.  Henkilötietojen tyypit

 • Henkilötiedot, mukaan lukien potilaiden tunnistetiedot, etu- ja sukunimi, syntymäaika ja sukupuoli.
 • Terveyttä koskevat tiedot, mukaan lukien potilaan terveydentilaa ja koetuloksia koskevat tiedot.

3.  Categories of data subject

 • Potilaat.
MUUTOKSET