Algemene voorwaarden

Inleiding

Deze website (de “Website”) (met uitzondering van websites waarnaar op de Website wordt doorgelinkt) wordt beheerd door LumiraDx UK, 3 More London Riverside, SE1 2AQ, Londen (bedrijfsnummer 09206123 (“LumiraDx” of het “Bedrijf”) en geniet bescherming krachtens internationale wetgeving op het gebied van auteursrecht. De Website is toegankelijk vanuit verschillende landen over de hele wereld. Aangezien elk van deze landen wetten heeft die mogelijk verschillen van die van het Verenigd Koninkrijk, gaan zowel u als LumiraDx ermee akkoord dat de wetten van Engeland en Wales van toepassing zijn op alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik en de inhoud van de Website. U stemt ook in met en onderwerpt zich hierbij aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Londen (Verenigd Koninkrijk) en met de keuze van deze laatste als forum met betrekking tot dergelijke zaken.

Beschikbaarheid van producten

Een verwijzing naar een product of dienst op de Site vormt geen aanbod om dat product of die dienst te verkopen of te leveren. Er dient voorafgaand aan de aankoop specifiek advies te worden ingewonnen over de beschikbaarheid en geschiktheid van een bepaald(e) product of dienst. Producten die op deze Website worden beschreven of vermeld, zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

Inhoud

De informatie op deze Website is te goeder trouw geplaatst en is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Er mag niet voor enig specifiek doel op worden vertrouwd en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid. De informatie op deze Website vormt generlei uitnodiging om in het Bedrijf te investeren en mag evenmin worden gebruikt als grondslag voor om het even welke investeringsbeslissing. De Inhoud van deze Site is niet bedoeld als medisch advies, noch wordt het aanbevolen als vervanging voor medisch advies. Met betrekking tot om het even welke medische aandoening of behandeling moet u altijd uw arts of zorgverlener raadplegen. Noch het Bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen, noch hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers, agenten of vertegenwoordigers zijn betrokken bij het geven van medisch advies. LumiraDx behoudt zich het recht voor om wijzigingen en correcties aan te brengen aan/op deze Website en de Inhoud ervan, indien en wanneer wij zulks gepast achten en zonder kennisgeving.

Privacybeleid

Het Privacybeleid van LumiraDx is beschikbaar op deze Website en is door middel van verwijzing opgenomen in deze Algemene voorwaarden. Door deze Website te openen en te gebruiken, gaat u akkoord met de in het Privacybeleid van LumiraDx vastgelegde voorwaarden. U dient het Privacybeleid zorgvuldig door te nemen.

Toekomstgerichte verklaringen

Deze Website bevat mogelijk bepaalde toekomstgerichte verklaringen, zoals gedefinieerd door de toepasselijke effectenwetgeving, met betrekking tot toekomstige prestaties van LumiraDx of gebeurtenissen waarvan LumiraDx verwacht dat deze in de toekomst zullen plaatsvinden. Alle dergelijke verklaringen zijn op de huidige verwachtingen van LumiraDx gebaseerd en er zijn een aantal risicofactoren en onzekerheden aan verbonden. Werkelijke resultaten en prestaties kunnen wezenlijk van zulke verwachtingen verschillen. LumiraDx geeft geen garanties met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen en is niet verplicht om enige herziening van een toekomstgerichte verklaring openbaar te maken, behalve zoals vereist door de toepasselijke regelgeving.

Websites waarnaar wordt doorgelinkt

Tijdens het browsen op deze Website krijgt u mogelijk automatische links aangeboden naar andere websites die relevant zijn met betrekking tot een bepaald aspect van deze Website. Zulks geeft geenszins aan dat LumiraDx ook noodzakelijkerwijs is verbonden met een van deze andere websites of hun eigenaren. Hoewel het de bedoeling van LumiraDx is dat u deze andere interessante websites kunt vinden, draagt LumiraDx noch haar dochterondernemingen, noch haar/hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers of agenten enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor deze andere websites of gegevens die daarin zijn opgenomen, die geen van alle door LumiraDx zijn geverifieerd of goedgekeurd. Op andere websites van LumiraDx zijn mogelijk afzonderlijke, specifieke algemene voorwaarden en privacybeleidslijnen van toepassing. Wanneer u toegang krijgt tot een andere LumiraDx-website, dient u de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid dat op deze website van toepassing is zorgvuldig te lezen.

Geen garantie op tewerkstelling

LumiraDx vermeldt of beschrijft mogelijk bepaalde carrièremogelijkheden op deze Website. LumiraDx garandeert of belooft niet dat u bij uw sollicitatie een aanbod ontvangt voor een dienstverband of plaatsing in de functie waarvoor u hebt gesolliciteerd en evenmin dat een dienstverband of functie beschikbaar is.

Verklaring Commissie gelijke kansen op werk

LumiraDx discrimineert geen werknemers of sollicitanten op basis van ras, huidskleur, geloofsovertuiging, religie, nationale afkomst, geslacht, handicap, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, politieke overtuiging of veteranenstatus. Alle beslissingen met betrekking tot het aanbieden van werk neemt LumiraDx in overeenstemming met de toepasselijke federale/nationale, staats- en lokale wetgeving.

Afwijzing van garanties

Alle inhoud op deze website of via deze website toegankelijke inhoud wordt geleverd “zoals deze is” zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Het gebruik van deze website geschiedt op eigen risico. LumiraDx garandeert niet dat de inhoud die beschikbaar is op deze website vrij is van fouten, noch dat de website zelf dat is. LumiraDx wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om de inhoud van deze website bij te werken. LumiraDx garandeert niet dat de inhoud van deze website vrij is van virussen of andere schadelijke eigenschappen.

Beperking van aansprakelijkheid

Het gebruik van deze website geschiedt op eigen risico. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, mogen LumiraDx, zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen of hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden, in geen geval aansprakelijk zijn jegens om het even welke gebruiker voor verlies of schade, inclusief, zonder beperking, voor winstderving, verlies van inkomsten of gegevens, of andere verliezen of schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit het gebruik van de Website of het onvermogen om deze of enige daarop beschikbare inhoud te gebruiken, al dan niet contractueel, uit hoofde van enigerlei onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of uit hoofde van de schending van enigerlei wettelijke plicht of op enige andere wijze, zelfs als LumiraDx op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of verliezen.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud en materialen waaruit deze Website bestaat, inclusief het ontwerp van de Website, tekst, afbeeldingen, foto’s, illustraties, afbeeldingen, pictogrammen en andere materialen, gegevens en informatie (de “Inhoud”), zijn auteursrechtelijk beschermd krachtens de wetgeving inzake auteursrecht van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en krachtens internationale wetgeving en verdragen op het gebied van auteursrecht, en zijn het exclusieve eigendom van LumiraDx. Deze Website en de Inhoud ervan worden door LumiraDx uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de gebruikers van deze Website geleverd. Uitsluitend voor informatieve doeleinden wordt toestemming verleend om beperkte delen van de inhoud van deze Website te downloaden, elektronisch te kopiëren en in papieren vorm af te drukken, voor dergelijk persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van deze Website en de Inhoud ervan, zonder de uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van LumiraDx, is ten strengste verboden. In het bijzonder, en zonder beperking, behalve zoals bepaald in het vorige artikel, mag u (alleen of als deelnemer) de Website of de Inhoud ervan niet kopiëren, reproduceren, distribueren, publiceren, weergeven, uitvoeren, wijzigen, er afgeleide werken van maken, verzenden of op enigerlei wijze exploiteren, noch mag u deze Website of enige Inhoud ervan via een netwerk verspreiden (inclusief een lokaal netwerk), of deze Website of enige Inhoud ervan gebruiken in of als onderdeel van een database of compilatie, of enige Inhoud ervan overdragen of verkopen of deze ter overdracht of ten verkoop aanbieden.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, huisstijlelementen en producten die op deze Website worden weergegeven, genieten in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en internationaal bescherming en zijn eigendom van of worden gebruikt onder licentie van LumiraDx. Het ongeoorloofd gebruik van enig handelsmerk op deze Website is ten strengste verboden, en niets op deze Website mag zo worden opgevat dat er, bij implicatie, estoppel of in enigerlei andere zin, de verlening uit voortvloeit van enigerlei recht of licentie om enig handelsmerk te gebruiken.

Scheidbaarheid

Als een deel van deze Algemene voorwaarden om welke reden dan ook onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt dat deel als scheidbaar beschouwd en laat zulks de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet.

Algemeen

Deze Algemene voorwaarden vormen samen met het Privacybeleidde volledige overeenkomst tussen u en LumiraDx met betrekking tot uw gebruik van en toegang tot deze Website. Het niet uitoefenen of afdwingen door LumiraDx van een bepaling of recht op grond van deze Algemene voorwaarden vormt geen verklaring van afstand. Alle rechten die niet uitdrukkelijk door deze Algemene voorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden. LumiraDx behoudt zich het recht voor om de Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen

Contact

Om contact op te nemen met LumiraDx met betrekking tot deze Website of de Inhoud ervan, kunt u een e-mail naar ons schrijven op: info@lumiradx.com.

We zijn klantgericht en streven altijd weer naar perfectie.

Contact

Beteregezondheidervaringenuitkomsten

Wij dragen bij aan een gezonder leven voor mensen, gemeenschappen en de maatschappij als geheel

Wij maken interactieve, persoonlijke relaties tussen patiënten en zorgteams mogelijk.

Wij beheersen en verlagen kosten om de druk op zorgbudgetten te helpen verlichten.

Blijf geïnformeerd

Aanmelden voor nieuws