Vilkår for EHR Connect-lisens og tjeneste

LumiraDx UK Ltd

Vilkår for EHR Connect-lisens og tjeneste

Gjelder fra januar 2020

Denne lisensavtalen (sammen med LumiraDx UK Ltds retningslinjer for personvern, innkjøpsordre og arbeidsbeskrivelse (alt som definert nedenfor)) («lisens») er en juridisk avtale mellom organisasjonen (som definert nedenfor) og LumiraDx UK Ltd, et selskap registrert i England og Wales med organisasjonsnummer 09206123, hvis registrert kontor er ved 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ («LumiraDx, vi eller oss») og styrer organisasjonens bruk av:

 • Programvarekomponenten kjent som DataView, inkludert oppdateringer og nye utgivelser som kan utstedes fra tid til annen(“DataView”); 
 • Komponenten i mellomvaren kjent som EHR Connect, inkludert oppdateringer og nye utgivelser som kan utstedes fra tid til annen (“EHR Connect”); 
 • All fysisk og elektronisk dokumentasjon (“Documentation”); og
 • Alle implementeringstjenester og støttetjenester (alt som definert nedenfor) som leveres i forhold til EHR Connect..  

VIKTIG MERKNAD: 

Ved å bruke DataView, EHR Connect eller ved å krysse av i boksen «Godta», bekrefter organisasjonen og dens brukere at de godtar vilkårene i denne lisensen. Organisasjonen skal være ansvarlig for å sikre at brukerne overholder vilkårene i denne lisensen. Denne lisensen inkluderer, spesielt, begrensninger på ansvar i klausul 14.

1.    TOLKNING

1.1   Definisjonene og reglene for tolkning i denne klausulen gjelder i bakgrunnen og i denne lisensen:

Godkjenning: godkjenningen av EHR Connect av organisasjonen i samsvar med klausul 5.

Godkjenningssertifikat: sertifikatet som skal signeres av organisasjonen under klausul 5.

Godkjenningsdato: datoen som godkjenningssertifikatet utstedes av organisasjonen under klausul 5.

Godkjenningstester: testene som skal utføres på EHR Connect i samsvar med klausul 5 når tilpasningstjenestene er utført.

Arbeidsdag: en dag med unntak av en lørdag, søndag eller offentlig helligdag i England, når banker i London er åpne for forretninger.

Konfidensiell informasjon:All informasjon som er blitt utpekt som konfidensiell av en av partene skriftlig, eller som skal anses som konfidensiell (uansett hvordan den er formidlet eller i hvilket media den er lagret i), inkludert informasjon som ville, eller ville sannsynligvis, påvirke de kommersielle interesser til enhver person, forretningshemmeligheter, immaterielle rettigheter, kunnskap om en av partene og alle personopplysninger og sensitive data innenfor betydningen av datavernlovgivningen.

Tilpasningstjenester: Tilpasnings- og relaterte tjenester som skal utføres av LumiraDx i samsvar med klausul 4 for å modifisere EHR Connect slik at den samsvarer med spesifikasjonen.

Datavernlovgivning: Personvernforordningen ((EU) 2016/679) (“GDPR”) og eventuelle nasjonale implementeringslover, forskrifter og sekundærlover, Data Protection Act 2018, EUs dataverndirektiv 95/46/EC, Regulation of Investigatory Powers Act 2000, Telecommunications (lovlig forretningspraksis) (avskjæring av kommunikasjon) Regulations 2000, EUs kommunikasjonsvernforordning 2002/58/EC, Forskrifter om personvern og elektronisk kommunikasjon (EF-direktiv 2003) og alle gjeldende lover og forskrifter relatert til behandling av personopplysninger og retningslinjer for personvern, inkludert der gjeldende for veiledningen og regler for praksis som er utstedt av kommisjonæren for informasjon (the Information Commissioner, ICO).

Databehandlingsansvarlig:Har betydningen som gitt den i GDPR.

Databehandler: har betydningen som gitt den i GDPR.

Dokumentasjon: fysisk og elektronisk dokumentasjon som leveres av LumiraDx, som er relatert til EHR Connect eller DataView.

FOIA: Freedom of Information Act 2000 og eventuelle underordnede lover som er utarbeidet under denne loven fra tid til annen sammen med enhver veiledning og/eller regler for praksis utstedt av kommisjonæren for informasjon (ICO) eller relevant statlig avdeling i relasjon til slik lovgivning.

Implementeringsplan: Implementeringsplanen (beskriver oppgavene, milepældatoer og parten som er tildelt den relevante oppgaven) som er avtalt mellom LumiraDx og organisasjonen og gir en oversikt over implementeringstjenestene.

Implementeringstjenester: oppsett- og konfigurasjonstjenestene, tilpasningstjenestene og godkjenningstestene.

Innledende periode:den første perioden som er angitt på innkjøpsordren

Instrument: diagnoseinstrumentet levert av LumiraDx til organisasjonen.

Immaterielle rettigheter: patenter, bruksmønster, rettigheter til oppfinnelser, opphavsrett og relaterte rettigheter, varemerker og tjenestemerker, forretningsnavn og domenenavn, rettigheter til utseende og handelsemballasje, godvilje og retten til å saksøke for antagelse eller urettferdig konkurranse, rettigheter til design, databaserettigheter, rettigheter til å bruke og beskytte konfidensialiteten av konfidensiell informasjon (inkludert kunnskap og forretningshemmeligheter), og alle andre immaterielle rettigheter, i hvert fall uavhengig om de er registrert eller uregistrert og inkludert alle søknader og rettigheter til å søke om å få innvilget, fornyelser eller forlengelser av, og rettigheter til å kreve prioritet fra, slike rettigheter og alle lignende eller tilsvarende rettigheter eller former for beskyttelse som eksisterer eller vil eksistere nå eller i fremtiden hvor som helst i verden.

Programvare med åpen kildekode: programvare med åpen kildekode som definert av Open Source Initiative (http://opensource.org) eller Free Software Foundation (http://www.fsf.org).

Organisasjon: den juridiske enheten som ber om lisens til å bruke EHR Connect fra LumiraDx.

Organisasjonens representant: aen person som er behørig autorisert av organisasjonen til å handle på dens vegne for formålet med denne lisensen.

LumiraDx-gruppen: betyr LumiraDx, ethvert datterselskap eller ethvert holdingselskap LumiraDx har fra tid til annen, og ethvert datterselskap til et holdingselskap det selskapet har fra tid til annen. Hvert selskap i LumiraDx-gruppen er medlem av LumiraDx-gruppen og begrepet “LumiraDx-gruppeselskap” skal tolkes tilsvarende.

Materialer: alle dokumenter, papirer, design, typografiske arrangementer, programvare og alt annet materiale i enhver form, inkludert papirkopi og elektronisk form, utarbeidet av LumiraDx.

Milepældato: datoen som er angitt for den relevante oppgaven i implementeringsplanen, og som oppgaven skal fullføres innen.

Normale åpningstider: kl. 09.00 til 17.00 lokal britisk tid, hver arbeidsdag.

Pasient(er): en enkeltperson eller enkeltpersoner som får tilgang til pleie-/medisinske tjenester fra en relevant organisasjon.

Pasientdata:klinisk informasjon (inkludert, men ikke begrenset til, personopplysninger) som er samlet inn om pasienter i løpet av behandlingen av organisasjonen og som behandles av EHR Connect.

Personopplysninger: har betydningen som gitt dem i GDPR.

Prosjektleder: LumiraDx-ansatt, agent eller underkontraktør som har samlet ansvar for tilpasningstjenestene.

Innkjøpsordre: innkjøpsordren utstedt av LumiraDx til organisasjonen, eller tredjeparten som erverver lisensen på organisasjonens vegne.

Fornyelsesperiode: fornyelsesperioden angitt på innkjøpsordren.

Forespørsel om informasjon: betyr en forespørsel om informasjon eller en tilsynelatende forespørsel under FOIA.

Tjenester:tjenester tilgjengelig via EHR Connect og innholdet LumiraDx gir organisasjonen, eller tredjeparten som erverver lisensen på organisasjonens vegne.

Oppsett- og konfigurasjonstjenester: oppsett- og konfigurasjonstjenestene som skal utføres av LumiraDx i samsvar med klausul 3.

Spesifikasjon: funksjonalitetsspesifikasjonene for EHR Connect som er avtalt mellom LumiraDx og organisasjonen fra tid til annen og som finnes i arbeidsbeskrivelsen.

Startdato: startdatoen angitt på innkjøpsordren.

Arbeidsbeskrivelse: den detaljerte planen som beskriver implementeringstjenestene som skal leveres av LumiraDx, forretningskravene, de tekniske kravene, forutsetningene, risikoene og arbeidsomfanget.

Støttetjenester:støttetjenestene som skal gis til organisasjonen i samsvar med klausul 13.

Prøveperiode: perioden på 6 måneder der organisasjonen kan bruke DataView uten vederlag (med mindre annet er avtalt).

Prøvestartdato: datoen organisasjonen angir tilkoblingsdetaljene i DataView og kobler til DataView.

Brukere:alle som er autorisert av organisasjonen til å bruke EHR Connect, som inkluderer deres ansatte, agenter og uavhengige kontraktører (det vil si klinikere).

1.2    Klausul, vedlegg og avsnittsoverskrifter skal ikke påvirke tolkningen av denne lisensen.

1.3    Vedleggene utgjør en del av denne lisensen og skal ha virkning som om de er i denne lisensen i sin helhet. Alle henvisninger til denne lisensen inkluderer vedleggene.

1.4    Eventuelle ord som følger vilkårene, inkludert, inkludere, spesifikt, for eksempel, eller lignende uttrykk skal tolkes som illustrerende og skal ikke begrense oppfattelsen av ordene, beskrivelsen, definisjonen, frasen eller begrepet forut for disse vilkårene.

2.    OMFANGET AV DENNE LISENSEN

2.1    LumiraDx skal:

(a)    hvis det er aktuelt og skriftlig avtalt av LumiraDx, forberede arbeidsbeskrivelsen;

(b)    hvis det er aktuelt og skriftlig avtalt av LumiraDx, utføre oppsett- og konfigurasjonstjenestene;

(c)    hvis bekreftet i arbeidsbeskrivelsen, utføre tilpasningstjenestene og godkjenningstestene;

(d)    levere støttetjenestene;

(e)    hvis aktuelt, lisensiere DataView i samsvar med klausul 6; og

(f)     hvis bekreftet i innkjøpsordren, lisensiere EHR Connect i samsvar med klausul 6./p>

2.2    Arbeidsbeskrivelsen (hvis aktuelt) skal avtales skriftlig mellom partene. Når arbeidsbeskrivelsen er avtalt og signert, skal ingen endring gjøres i den med unntak av i samsvar med klausul 4.13, klausul 4.14 og klausul 4.15.

2.3    Den signerte arbeidsbeskrivelsen skal være en del av denne lisensen og skal ikke utgjøre en separat kontrakt til den.

3.    OPPSETT- OG KONFIGURASJONSTJENESTER

3.1    Organisasjonen, eller tredjeparten som erverver lisensen på organisasjonens vegne, skal:

(a)    angi tilkoblingsdetaljene for å aktivere grunnleggende konfigurasjon av EHR Connect. Hvis skriftlig avtalt, skal LumiraDx angi organisasjonens tilkoblingsdetaljer på organisasjonens vegne innen rimelig tid etter at slik informasjon er mottatt fra organisasjonen;

(b)    hvis skriftlig avtalt, utføre installasjonen av EHR Connect på organisasjonens utstyr;

(c)    hvis skriftlig avtalt, utføre grunnleggende verifikasjonstesting for å sikre at organisasjonen har angitt riktig tilkoblingsinformasjon for å gi tilgang til EHR Connect;

(d)    til enhver tid samarbeide med LumiraDx i forbindelse med oppsett- og konfigurasjonstjenestene; og

(e)    gi all informasjon og assistanse som er rimelig forespurt av LumiraDx for å forenkle ytelsen til oppsett- og konfigurasjonstjenestene.

3.2    LumiraDx skal utføre, på organisasjonens vegne:

(a)    hvis bekreftet i arbeidsbeskrivelsen, installasjonen av EHR Connect på utstyret identifisert på arbeidsbeskrivelsen;

(b)    hvis bekreftet i arbeidsbeskrivelsen, grunnleggende verifikasjonstesting, på vegne av organisasjonen, for å sikre at organisasjonen har angitt korrekte tilkoblingsdetaljer og er i stand til å få tilgang til EHR Connect;

(c)    eventuelle videre utviklingstjenester som beskrevet i arbeidsbeskrivelsen, og

(d)    hvis bekreftet i arbeidsbeskrivelsen, tilpasningstjenestene i samsvar med klausul 4.

4.    TILPASNINGSTJENESTER

4.1    Hvis tilpasningstjenester bekreftes i arbeidsbeskrivelsen, skal LumiraDx utføre tilpasningstjenestene som er fastsatt i denne klausul 4.

4.2    LumiraDx skal utnevne prosjektlederen, som skal ha myndighet til å kontraktsmessig binde LumiraDx på alle forhold knyttet til tilpasningstjenestene og organisasjonen skal utnevne organisasjonens representant, som skal ha myndighet til å kontraktsmessig binde organisasjonen til alle forhold knyttet til tilpasningstjenestene.

4.3    Organisasjonsrepresentanten skal samarbeide med prosjektlederen og skal delta på et rimelig antall møter som prosjektlederen har planlagt og bistå LumiraDx med alle forhold knyttet til tilpasningstjenestene. Hvis organisasjonsrepresentanten ber om flere møter med prosjektlederen, skal LumiraDx være tillatt å belaste ytterligere gebyrer for disse møtene i samsvar med sine standardpriser i kraft fra tid til annen.

4.4    LumiraDx skal forberede implementeringsplanen i samarbeid med organisasjonen.

4.5    Hver part skal bruke sine rimelige tiltak for å utføre oppgaven allokert dem i implementeringsplanen etter gjeldende milepældato, underlagt klausul 4.6.

4.6    LumiraDx skal gis en forlengelse av tiden til å fullføre noen av oppgavene allokert dem i implementeringsplanen hvis én eller flere av følgende hendelser inntreffer:

(a)    en variasjon i spesifikasjonen er gjort og avtalt i samsvar med klausul 4.13, klausul 4.14 og klausul 4.15 på organisasjonens forespørsel;

(b)    en force majeure-hendelse inntreffer som beskrevet i klausul 17 eller;

(c)    en forsinkelse er helt eller delvis forårsaket av en handling eller utelatelse av organisasjonen eller dens ansatte, agenter eller uavhengige kontraktører.

4.7    Hvis LumiraDx har rett til en forlengelse av tiden under klausul 4.6, skal skriftlig varsel gis til organisasjonen. Slikt varsel skal spesifisere den inntrufne hendelsen og, i tilfelle av en force majeure-hendelse under klausul 17, skal estimere det sannsynlige omfanget av forsinkelsen.

4.8    Organisasjonsrepresentanten og prosjektlederen skal bruke beste tiltak for å samtykke skriftlig, signert av begge parter, hvilket forlengelsestidsrom som er rimelig under omstendighetene. Implementeringsplanen skal anses å ha blitt endret tilsvarende.

4.9    LumiraDx garanterer at EHR Connect vil, når brukt riktig, yte i samsvar med spesifikasjonen i en periode på 60 dager fra godkjenningsdatoen eller datoen organisasjonen kobler seg til EHR Connect i samsvar med klausul 3.1(a) (avhengig av hva som kommer sist) (garantiperiode).

4.10    Hvis organisasjonen i løpet av garantiperioden varsler LumiraDx skriftlig om eventuelle defekter eller feil i EHR Connect som et resultat av at den ikke yter i samsvar med spesifikasjonene, vil LumiraDx, etter eget skjønn, enten reparere eller erstatte EHR Connect, gitt at organisasjonen gjør tilgjengelig all informasjon som kan være nødvendig for å hjelpe LumiraDx med å rette opp defekten eller feilen, inkludert tilstrekkelig informasjon til å sette LumiraDx i stand til å gjenskape defekten eller feilen.

4.11    Garantien ved klausul 4.9 gjelder ikke omfanget av noen defekt eller feil i EHR Connect som er forårsaket av:

(a)    bruk av EHR Connect som er i strid med LumiraDx sine instruksjoner;

(b)    en funksjon i EHR Connect som ble spesifisert av organisasjonen og inkludert i spesifikasjonen, eller

(c)    en modifisering eller endring av EHR Connect av andre parter enn LumiraDx eller LumiraDx sine autoriserte leverandører eller agenter.

4.12    Hvis tilpasningstjenestene er forsinket som følge av handlinger eller utelatelser fra organisasjonen, har LumiraDx rett til å fakturere organisasjonen for tilpasningstjenestene utført frem til datoen for forsinkelsen. Hvis LumiraDx kan påvise at forsinkelsen har resultert i en økning i kostnader for LumiraDx i å utføre sine forpliktelser, kan LumiraDx, etter eget skjønn, varsle organisasjonen om at den ønsker å øke prisen som skal betales i henhold til innkjøpsordren med et beløp som ikke overskrider slike påviselige kostnader.

4.13    Hvis en av partene identifiserer et krav om endring, kan de, ved å gi skriftlig varsel til den andre parten når som helst i løpet av denne lisensen, be om en endring i spesifikasjonen, arbeidsbeskrivelsen, implementeringsplanen, implementeringstjenestene, støttetjenestene eller andre vilkår i denne lisensen (“endringsvarsel”).

4.14    Hvis endringsvarselet sendes av:

(a)   organisasjonen, kan LumiraDx innen rimelig tid etter mottak av en slik endring, for sin standardpris som er i kraft, forberede for organisasjonen et skriftlig estimat av en økning eller reduksjon i gebyrene som er fastsatt i innkjøpsordren, og av enhver effekt som den forespurte endringen ville ha på spesifikasjonen, arbeidsbeskrivelsen, implementeringsplanen, implementeringstjenestene, støttetjenestene eller andre vilkår i denne lisensen;

(b)    LumiraDx, skal endringsvarselet oppgi enhver økning eller reduksjon i gebyrene som er fastsatt i innkjøpsordren, og av enhver effekt som den forespurte endringen ville ha på spesifikasjonen, arbeidsbeskrivelsen, implementeringsplanen, implementeringstjenestene, støttetjenestene eller andre vilkår i denne lisensen.

4.15    Innen 14 arbeidsdager etter mottak av endringsvarselet, skal den andre parten skriftlig bekrefte om de godtar den forespurte endringen. For å unngå tvil, den andre parten kan enten være organisasjonen eller LumiraDx. Hvis endringen er akseptert, skal LumiraDx ikke foreta endringen før partene har samtykket i og signert en skriftlig avtale (“endringsavtale”) og spesifisere, spesifikt, eventuelle endringer i gebyrer som betales i henhold til innkjøpsordren, spesifikasjonen, arbeidsbeskrivelsen, implementeringsplanen, implementeringstjenestene, støttetjenestene eller andre vilkår i denne lisensen.

5.    GODKJENNINGSTESTER

5.1    Hvis det bekreftes i arbeidsbeskrivelsen, skal LumiraDx og organisasjonen ved fullføring av implementeringsplanen teste EHR Connect for å sikre at den i vesentlig grad samsvarer med spesifikasjonen (“godkjenningstester”).

5.2    Prosedyren i denne klausul 5 skal rimelig gjentas med hensyn til eventuelle feil i EHR Connect til å bestå godkjenningstestene. Hvis det kreves ny testing, skal LumiraDx utføre et rimelig antall nye tester (som skal avgjøres etter LumiraDx sitt eget skjønn) og, hvis EHR Connect fremdeles ikke overholder spesifikasjonen etter utløp av denne perioden med gjentagelse av tester, skal LumiraDx være tillatt å belaste ytterligere gebyrer for disse nye testene i samsvar med sine standardpriser i kraft fra tid til annen, eller å avslutte avtalen. Hvis LumiraDx velger å avslutte lisensen i samsvar med denne klausul 5.2, skal organisasjonen være ansvarlig for betaling av alle kostnader som LumiraDx har pådratt seg i forbindelse med implementeringstjenestene som utføres frem til avslutningsdatoen.

5.3    Godkjenning skal inntreffe når EHR Connect har bestått godkjenningstestene. Organisasjonen skal signere godkjenningssertifikatet med hensyn til EHR Connect og returnere det til LumiraDx så snart som praktisk mulig etter godkjenning.

5.4    I tilfelle noen godkjenningstester ikke er bestått, skal feilene som forårsaket at de relevante testene feilet skrives ned og dokumenteres av parten som er ansvarlig for testing (som identifisert i en arbeidsbeskrivelse) og presenteres til den andre parten for diskusjon om hvordan de best kan korrigere slike feil. LumiraDx skal gi organisasjonen rimelig assistanse til å rette opp eventuelle feil omgående for å sikre at EHR Connect består godkjenningstestene ved en ny test.

5.5    Hvis en slik ny test viser at EHR Connect fremdeles ikke er i samsvar med spesifikasjonen, kan organisasjonen, ved skriftlig varsel til LumiraDx, velge etter eget skjønn:

(a)    å fastsette (uten at det berører organisasjonens andre rettigheter og beføyelser) en ny dato for å utføre ytterligere tester på EHR Connect under de samme vilkårene som den nye testen (med unntak av at de rimelige kostnadene som organisasjonen kan pådra seg som følge av slike tester skal refunderes av LumiraDx);

(b)    å godkjenne EHR Connect; eller

(c)    hvis LumiraDx ikke kan korrigere feilene innen en periode på tre måneder fra starten av godkjenningstestene, å avslutte lisensen forutsatt at organisasjonen skal være ansvarlig for betaling av alle kostnader som er påløpt av LumiraDx i forhold til implementeringstjenestene utført frem til avslutningsdatoen.

6.    TILDELING AV LISENS

6.1    Hvis LumiraDx har varslet organisasjonen skriftlig om at den kan bruke DataView, skal følgende vilkår gjelde:

(a)    tatt i betraktning av organisasjonen, og brukerne, samtykker i å overholde vilkårene i denne lisensen, gir LumiraDx herved organisasjonen, og brukerne, en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til å bruke DataView med formål å evaluere instrumentet eller utføre kliniske studier kun i løpet av prøveperioden;

(b)    organisasjonen erkjenner og samtykker i at lisensen til å bruke DataView skal starte på prøvestartdatoen og, med mindre ellers avsluttet som angitt i klausul 15.3 eller hvis en av partene gir skriftlig forhåndsvarsel til den andre parten, fortsette til utløpet av prøveperioden når den avsluttes automatisk uten varsel. Ved utløpet av prøveperioden kan organisasjonen velge å kjøpe en fullverdig lisens til å bruke EHR Connect og LumiraDx skal bekrefte tildelingen av en slik lisens ved å utstede en innkjøpsordre;

(c)    de resterende vilkårene i denne lisensen skal gjelde for organisasjonens bruk av DataView.

6.2    Hvis en lisens til å bruke EHR Connect er bekreftet i innkjøpsordren, tatt i betraktning at organisasjonen, og brukerne, samtykker i å overholde vilkårene i denne lisensen, gir LumiraDx herved organisasjonen, og brukerne, en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til å bruke EHR Connect, tjenestene og dokumentasjonen innen organisasjonen til formålet å koble til pasientens elektroniske pasientjournal i løpet av varighetstiden for denne lisensen.

6.3    LumiraDx har rett til å fjerne funksjonsevnen til DataView eller EHR Connect (som kan inkludere deaktivering av passord) når som helst, hvis det er deres rimelige mening at organisasjonen eller brukerne har unnlatt å overholde noen av vilkårene i denne lisensen.

6.4    Organisasjonen kan bli gitt oppdateringer av DataView eller EHR Connect som inkluderer innlemming av “patcher” og korrigeringer av feil fra tid til annen.

6.5    Organisasjonen skal kun:

(a)    tillate brukere å bruke DataView, EHR Connect, tjenestene og dokumentasjonen hvis de er over 18 år; og

(b)    bruke dokumentasjonen til å støtte bruken av DataView eller EHR Connect og tjenestene som angitt i klausul 6.5(a).

6.6    Organisasjonen skal ikke, med mindre det er uttrykkelig fastsatt i denne lisensen eller som tillatt ved lov:

(a)    kopiere DataView, EHR Connect, tjenestene eller dokumentasjonen;

(b)    gjøre tilgjengelig eller gi tilgang til DataView, EHR Connect, tjenestene eller dokumentasjonen til noen utenfor organisasjonen;

(c)    leie ut, lease, underlisensiere, distribuere, låne ut, oversette, slå sammen, tilpasse, variere eller modifisere DataView, EHR Connect, tjenestene eller dokumentasjonen;

(d)    foreta endringer i, eller endringer av, hele eller deler av DataView, EHR Connect, tjenestene eller dokumentasjonen;

(e)    underlagt tilpasningstjenester levert av LumiraDx i samsvar med klausul 4, tillate at DataView, EHR Connect, tjenestene eller dokumentasjonen eller deler av dem å bli kombinert med, eller bli innlemmet i, noen andre programmer eller dokumentasjon uten å innhente skriftlig samtykke fra LumiraDx;

(f)    demontere, dekompilere, omvendt utvikle eller opprette avledede arbeider basert på hele eller deler av DataView, EHR Connect eller tjenestene;

(g)    få tilgang til hele eller deler av DataView, EHR Connect, tjenestene eller dokumentasjonen for å bygge et produkt som konkurrerer med DataView, EHR Connect eller tjenestene; og

(h)    levere eller på annen måte gjøre tilgjengelig DataView, EHR Connect, tjenestene eller dokumentasjonen helt eller delvis (inkludert objekt og kildekode), i noen form til noen person, annet enn som angitt i denne klausul 6, uten skriftlig samtykke fra LumiraDx,(samlet, “lisensbegrensninger”).

6.7    Organisasjonen skal ikke:

(a)    bruke DataView, EHR Connect, tjenestene eller dokumentasjonen på ulovlige måter, for ulovlige formål, eller på noen måte som ikke er i tråd med denne lisensen, eller opptre bedragersk eller ondsinnet, for eksempel ved å hacke inn i eller sette inn ondsinnet kode, inkludert virus eller skadelig data i DataView, EHR Connect, tjenestene eller dokumentasjonen eller ethvert operativsystem;

(b)    krenke LumiraDx sine immaterielle rettigheter eller de til tredjeparter i forbindelse med bruken av DataView, EHR Connect, tjenestene eller dokumentasjonen (i den grad slik bruk ikke er tillatt av denne lisensen);

(c)    overføre materiale som er ærekrenkende, støtende eller på annen måte upassende i forbindelse med bruken av DataView, EHR Connect, tjenestene eller dokumentasjonen;

(d)    bruke DataView, EHR Connect, tjenestene eller dokumentasjonen på en måte som kan skade, deaktivere, overbelaste, forringe eller kompromittere LumiraDx sine systemer eller sikkerhet eller forstyrre andre brukere; og

(e)    innhente eller høste informasjon eller data fra DataView, EHR Connect, tjenestene eller dokumentasjonen, (samlet, the “begrensninger for akseptabel bruk”).

6.8    LumiraDx skal følge arkiveringsprosedyrer for pasientdata behandlet av EHR Connect (som beskrevet i retningslinjene for sikkerhetskopiering, en kopi av disse er tilgjengelig på forespørsel). Ved utilsiktet eller ulovlig tap, skade, endring, uautorisert offentliggjøring eller tilgang til pasientdata, vil LumiraDx varsle organisasjonen uten unødig forsinkelse etter å ha blitt oppmerksom på hendelsen. Organisasjonens eneste og eksklusive rettsmiddel skal være for LumiraDx for å bruke rimelige kommersielle tiltak for å gjenopprette pasientdataene fra den nyeste sikkerhetskopien. LumiraDx skal ikke være ansvarlig for tap, ødeleggelse, endring eller utlevering av pasientdata som er forårsaket av en tredjepart, unntatt for en tredjepartsbehandler engasjert av LumiraDx for behandling av pasientdata i samsvar med klausul 8.6. For å unngå tvil, DataView skal ikke behandle noen pasientdata og LumiraDx skal ikke ha noen forpliktelse til å følge sine arkiveringsprosedyrer for data innsamlet av DataView.

7.    TREDJEPARTSLEVERANDORER

7.1    Hvis organisasjonen bruker et tredjeparts programvaresystem (inkludert mellomvare) til å integrere med EHR Connect, gjør den dette utelukkende på egen risiko.

7.2    LumiraDx gir ingen representasjon, garanti eller forpliktelse og skal ikke ha noe ansvar eller forpliktelse overhodet i forhold til tredjeparts programvaresystemet. Enhver kontrakt knyttet til tredjeparts programvaresystemet er mellom organisasjonen og den relevante tredjepartsleverandøren, og ikke LumiraDx. Organisasjonen er ansvarlig for å gjennomgå kontrakten den danner med tredjepartsleverandøren og sikre at kontrakten inneholder alle nødvendige bestemmelser for å tilrettelegge overføringen av pasientdata og informasjon til EHR Connect.

7.3    Organisasjonen skal sørge for at tredjepartsleverandøren til enhver tid;

(a)    opprettholder tilkoblingen til tredjeparts programvaresystemet;

(b)    overholder sine forpliktelser underlagt datavernlovgivningen;

(c)   muliggjør overføringen av pasientdata til EHR Connect og ikke deaktiverer EHR Connect; og

(d)    implementerer egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et sikkerhetsnivå for pasientdata som er passende for risikoen.

7.4    Organisasjonen samtykker i at LumiraDx ikke skal være ansvarlig for:

(a)    tap, ødeleggelse, endring eller avsløring av pasientdata forårsaket av en tredjepartsleverandør; og

(b)    eventuell svikt i tredjeparts programvaresystemet med å levere tilkobling eller overføre pasientdata.

8.    DATAVERN

8.1    Hver part skal behørig overholde alle sine forpliktelser under datavernlovgivningen, som oppstår i forbindelse med denne lisensen. Denne klausul 8.1 kommer i tillegg til, og vil ikke avlaste, fjerne eller erstatte en parts forpliktelser under datavernlovgivningen.

8.2    Organisasjonen skal ha eneansvar for pasientdataene. Underlagt denne klausul 8, skal LumiraDx skal ikke ha noen rettigheter til pasientdataene.

8.3    LumiraDx skal behandle personopplysninger relatert til organisasjonens ansatte, agenter og uavhengige kontraktører i samsvar med deres retningslinjer for personvern som vist på deres nettsted fra tid til annen. For formålet med denne klausul 8.3, er LumiraDx databehandlingsansvarlig for slike personopplysninger.

8.4    Partene erkjenner at for formålene for datavernlovgivningen er organisasjonen den databehandlingsansvarlige og LumiraDx databehandleren av pasientdata og andre relaterte personopplysninger oppgitt av organisasjonen til LumiraDx for behandling i samsvar med klausuler 8.5 og 8.6. Vedlegg 1 angir omfanget, arten og formålet med LumiraDX sin behandling, varigheten av behandlingen og typene personopplysninger og kategorier av dataemner (som definert i datavernlovgivningen).

8.5    Uavhengig av den generelle forpliktelsen i klausul 8.1, ved behandling av pasientdata:

(a)    skal organisasjonen sørge for at de relevante tredjepartene, inkludert, men ikke begrenset til pasienter, har blitt informert om og har gitt sitt spesifikke samtykke til, slik bruk (inkludert bruk som er fastsatt i vedlegg 1), behandling og overføring som påkrevd av datavernlovgivningen;

(b)    LumiraDx skal:

(i)    kun behandle disse pasientdataene på organisasjonens skriftlige instruksjoner, som er fastsatt i vedlegg 1, med mindre LumiraDx er påkrevd i henhold til lovene til et medlem av EU eller av lovene i EU som gjelder for LumiraDx for å behandle pasientdata (“gjeldende lover”).Der LumiraDx baserer seg på gjeldende lover som grunnlag for behandling av pasientdata, skal LumiraDx umiddelbart varsle organisasjonen om dette før behandlingen påkrevd av gjeldende lover utføres, med mindre de aktuelle lovene forbyr LumiraDx fra å varsle organisasjonen;

(ii)    sørge for at den har på plass egnede tekniske, kontraktsmessige og organisatoriske tiltak for å beskytte mot uautorisert eller ulovlig behandling av pasientdataene og mot utilsiktet tap eller ødeleggelse av, eller skade på, pasientdataene, passende for skaden som kan oppstå fra den uautoriserte eller ulovlige behandlingen eller det utilsiktede tapet, ødeleggelsen eller skaden og arten av dataene som skal beskyttes, med hensyn til tilstanden av teknologisk utvikling og kostnadene ved å implementere eventuelle tiltak;

(iii)    sørge for at alt personell som har tilgang til og/eller behandler pasientdata er forpliktet til å holde pasientdataene konfidensielle;

(iv)    bistå organisasjonen, på organisasjonens bekostning, med å svare på forespørsler fra en registrert og for å sikre samsvar med dens forpliktelser under datavernlovgivningen med hensyn til sikkerhet, varsler om brudd, effektvurderinger og konsultasjoner med tilsynsmyndigheter eller tilsynsorgan;

(v)    varsle organisasjonen uten unødig forsinkelse etter å ha blitt oppmerksom på et brudd på pasientdataene;

(vi)    sørge for at den ikke bevisst eller uaktsomt gjør eller utelater å gjøre noe som gjør at organisasjonen bryter med organisasjonens forpliktelser i henhold til datavernlovgivningen;

(vii)    opprettholde fullstendige og nøyaktige skriftlige dokumenter og informasjon om behandlingsaktiviteter for pasientdataene for å demonstrere samsvar med denne klausul 8; og

(viii)    ikke overføre pasientdata utenfor EØS med mindre hensiktsmessige sikkerhetstiltak er iverksatt. Organisasjonen godtar at personopplysninger relatert til organisasjonens ansatte, agenter eller uavhengige kontraktører kan overføres utenfor EØS forutsatt at hensiktsmessige sikkerhetstiltak i forbindelse med overføringen er på plass og LumiraDx sikrer at tilstrekkelig beskyttelse gis alle pasientdata som overføres.

8.6    Organisasjonen samtykker i at LumiraDx utnevner tredjeparts dataleverandører (som inkluderer ethvert medlem av LumiraDx-gruppen) og tredjeparts tjenesteleverandører (som kan tilby telefonstøttetjenester og teknisk støttetjenester) som en tredjepartsbehandler av personopplysninger under denne lisensen. LumiraDx bekrefter at den har inngått, eller (som kan være aktuelt) vil inngå, en skriftlig avtale med tredjepartsbehandleren i vesentlig grad på den tredjepartens standard forretningsvilkår. Som mellom organisasjonen og LumiraDx, skal LumiraDx forbli fullt ansvarlig for alle handlinger eller utelatelser fra en tredjepartsbehandler utnevnt av dem i henhold til denne klausul 8.6. For å unngå tvil, skal eventuelle tredjepartsleverandører som velges eller utnevnes av organisasjonen ikke anses å være LumiraDx sin utpekte tredjepartsbehandler av personopplysninger. Organisasjonen godtar at databehandlingsforpliktelsene til organisasjonens utpekte tredjepartsleverandører skal inkluderes i kontrakten som organisasjonen har med tredjepartsleverandøren.

8.7    Organisasjonen samtykker i at LumiraDx kan bruke anonymiserte data produsert fra pasientdataene innlagt i EHR Connect av organisasjonen, forutsatt at ISB1523 Anonymiseringsstandarder for publisering av helseomsorgsdata blir observert.

9.    INFORMASJONSFRIHET

9.1    LumiraDx erkjenner at organisasjonen kan være underlagt kravene til FOIA og skal bistå og samarbeide med organisasjonen (på organisasjonens bekostning) for å gjøre det mulig for organisasjonen å overholde disse kravene til informasjonsavsløring.

9.2   LumiraDx skal:

(a)    overføre enhver forespørsel om informasjon til organisasjonen så snart som praktisk mulig etter mottak av en forespørsel om informasjon;

(b)    gi organisasjonen en kopi av all informasjon de har i sin besittelse eller makt i den formen organisasjonen med rimelighet krever så snart som rimelig praktisk mulig (eller en annen lengre periode som organisasjonen kan spesifisere) for organisasjonen som ber om denne informasjonen; og

(c)    gi all nødvendig assistanse som rimelig forespurt av organisasjonen for å gjøre det mulig for organisasjonen å svare på en forespørsel om informasjon innen tidsfristen som er fastsatt i punkt 10 i FOIA.

9.3    LumiraDx skal ikke under noen omstendighet svare direkte på en forespørsel om informasjon.

10.    ORGANISASJONENS FORPLIKTELSER

10.1    Organisasjonen skal:

(a)    behandle passord eller annen informasjon som er gitt som en del av LumiraDx sine sikkerhetsprosedyrer, som konfidensiell. Organisasjonen skal ikke offentliggjøre den til noen tredjepart;

(b)    sikre at alle deres brukere av DataView, EHR Connect handler i samsvar med denne lisensen og kun bruker den til de formålene som er fastsatt i klausul 6;

(c)    sikre at alle brukere av EHR Connect overholder prosedyrene og retningslinjene som er fastsatt i dokumentasjonen (inkludert brukerhåndboken) relatert til bruken av EHR Connect;

(d)    til enhver tid samarbeide med LumiraDx og oppgi informasjon som er rimelig påkrevd av LumiraDx, inkludert eventuelle testdata som kreves for å utføre godkjenningstester i samsvar med klausul 5;

(e)    overvåke og kontrollere bruken av DataView og EHR Connect i samsvar med vilkårene i denne lisensen og sikre at DataView og EHR Connect kun brukes av passende kvalifisert og opplært helsepersonell;

(f)    påta seg, og skal sørge for at alle brukere påtar seg, alle opplæringskrav spesifisert av LumiraDx fra tid til annen;

(g)    varsle LumiraDx om eventuelle uheldige hendelser der DataView eller EHR Connect kan ha vært en medvirkende faktor. Organisasjonen godtar videre å oppgi skriftlige detaljer om hendelsen og samarbeide med LumiraDx i deres etterforskning av hendelsen. Organisasjonen erkjenner og samtykker i at all kommunikasjon knyttet til enhver uheldig hendelse skal anses som konfidensiell informasjon og skal være underlagt konfidensialitetsforpliktelsene i klausul 12;

(h)    rapportere alle feil, problemer eller defekter i DataView og EHR Connect til LumiraDx. Organisasjonen erkjenner og samtykker i at all kommunikasjon knyttet til feil, problemer eller defekter i DataView og EHR Connect skal anses som konfidensiell informasjon og skal være underlagt konfidensialitetsforpliktelsene i klausul 12, og

(i)    ikke tillate tredjeparter å gi teknisk støtte med hensyn til DataView, EHR Connect, tjenestene eller dokumentasjonen.

11.    EIENDOMSRETTGHETER

11.1    Organisasjonen erkjenner at LumiraDx og/eller deres lisensgivere (som er tredjeparts eiere av immaterielle rettigheter som brukes i EHR Connect), eier alle immaterielle rettigheter i DataView, EHR Connect, tjenestene og dokumentasjonen. Denne lisensen gir ikke organisasjonen noen rettigheter til, eller i, patenter, opphavsrettigheter, databaserettigheter, forretningshemmeligheter, varenavn, varemerker (enten registrert eller uregistrert), eller noen andre rettigheter eller lisenser med hensyn til DataView, EHR Connect, tjenestene eller noen relatert dokumentasjon, annet enn retten til å bruke dem i samsvar med denne lisensen.

11.2    Uavhengig av klausul 11.1hvis LumiraDx oppretter materialer som en del av sin ytelse av implementeringstjenestene, erkjenner og godtar organisasjonen at alle immaterielle rettigheter i materiellet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til LumiraDx.

11.3    Organisasjonen erkjenner at den ikke har noen rett til å ha tilgang til DataView, EHR Connect eller noen av materialene i kildekodeform.

12.   KONFIDENSIALIET

12.1    LumiraDx erkjenner at pasientdataene er den konfidensielle informasjonen til organisasjonen.

12.2    Underlagt klausul 12.3, skal partene holde konfidensiell den konfidensielle informasjonen om den andre parten og skal bruke alle rimelige tiltak for å hindre at deres ansatte, agenter og uavhengige kontraktører offentliggjør den konfidensielle informasjonen til noen person.

12.3    Klausul 12.2 skal ikke gjelde for offentliggjøring av informasjon:

(a)    påkrevd av gjeldende lov, gitt at klausul 9 skal gjelde for eventuelle offentliggjøringer som kreves under FOIA;

(b)    som er rimelig pålagt av personer engasjert av en part i utførelsen av denne partens forpliktelser under denne lisensen;

(c)    der en part kan vise at slik informasjon allerede er generelt tilgjengelig og i det offentlige domenet på annen måte enn som følge av et brudd på klausul 12.2;

(d)    som allerede er lovlig i den mottakende parts besittelse, før offentliggjøring av den avdekkende part, og den avdekkende part er ikke forpliktet til å være fortrolig med hensyn til denne informasjonen; eller

(e)    av en part når den andre parten har gitt sitt skriftlige forhåndssamtykke til offentliggjøring.

13.    STØTTETJENESTER

13.1    I løpet av varighetstiden for denne lisensen, skal LumiraDx forsøke å gi organisasjonen støttetjenester via telefo (00800 5864 7239) eller e-post (customerservices@lumiradx.com) i normal arbeidstid på arbeidsdager for å hjelpe med tilkobling.

13.2    Støttetjenester skal ikke leveres med hensyn til følgende:

(a)    hvis LumiraDx har installert EHR Connect på noe av organisasjonens utstyr i samsvar med klausul 3.2(a), andre versjoner av EHR Connect enn den gjeldende versjonen;

(b)    støtte forårsaket av organisasjonens manglende overholdelse av eventuell støtteprosedyre som er avtalt mellom LumiraDx og organisasjonen;

(c)    råd om medisinsk behandling av individuelle pasienter; og

(d)    hvis organisasjonen ikke overholder noen av vilkårene i denne lisensen, som inkluderer alle deres ansvarsområder som er beskrevet i arbeidsbeskrivelsen.

14.    ANSVARSBEGRENSNING

14.1    Organisasjonen godtar at den påtar seg eneansvar for resultater innhentet fra bruk av DataView, EHR Connect og tjenestene og for konklusjoner trukket fra slik bruk. LumiraDx skal ikke ha noe ansvar for skade forårsaket av feil eller utelatelser i informasjon oppgitt av organisasjonen, eller eventuelle handlinger utført av LumiraDx mot organisasjonen. Organisasjonen erkjenner at DataView og EHR Connect ikke er designet for organisasjonens individuelle krav, og at det derfor er organisasjonens ansvar å sikre at fasilitetene og funksjonene til DataView og EHR Connect, som beskrevet i dokumentasjonen, oppfyller kravene sine.

14.2    DataView, EHR Connect og tjenestene er kun ment som et diagnostisk hjelpemiddel og er ikke en erstatning for ekspertisen og vurderingen til leger, farmasøyter eller andre helsepersonell. All informasjon gis på grunnlag av at helsetjenesteutøverne som er ansvarlig for pasientomsorg vil beholde fullt og eneansvar for å avgjøre behandling som skal foreskrives eller dispenseres for alle pasienter, og spesielt hvorvidt bruken av informasjon fra DataView eller EHR Connect er trygg, passende eller effektiv for en bestemt pasient eller under spesifikke omstendigheter.

14.3    LumiraDx skal ikke:

(a)    være ansvarlig enten det er i tort (inkludert for uaktsomhet eller brudd på lovbestemt plikt), kontrakt, feilaktig fremstilling, gjengjeldelse eller på annen måte for tap av inntekt, tap av fortjeneste eller kontrakter, tap av forretningsvirksomhet, forretningsavbrudd, tap av penger eller forventede besparelser, tap av eller mangel på muligheter, godvilje, omdømme og/eller lignende tap, eller tap eller korrupsjon av data eller informasjon, eller rent økonomisk tap, eller noen spesielle, indirekte eller følgetap, kostnader, skader, gebyrer eller utgifter som oppstår under denne lisensen, eller

(b)    være ansvarlig for eventuelle krav eller tap som oppstår i forhold til en funksjon i EHR Connect som ble spesifisert av organisasjonen og inkludert i spesifikasjonen.

14.4    Annet enn tapene som er fastsatt i klausul 14.3 (som LumiraDx ikke er ansvarlig for), skal LumiraDx sitt samlede ansvar i kontrakt, tort (inkludert uaktsomhet eller brudd på lovbestemt plikt), feilaktig fremstilling, gjengjeldelse eller annet, som oppstår i forbindelse med ytelsen eller overveid ytelse av denne lisensen være begrenset til de totale lisensavgifter betalt til LumiraDx for EHR Connect (som angitt på innkjøpsordren) i løpet av de 12 månedene forut for datoen da kravet oppsto eller [sett inn sum], avhengig av hvilken som er større.

14.5    Ingenting i denne lisensen utelukker ansvaret for død eller personskade forårsaket av uaktsomhet eller svindel eller bedragersk feilaktig fremstilling.

14.6    Organisasjonen erkjenner at all programvare med åpen kildekode levert av LumiraDx leveres «som den er» og uttrykkelig underlagt ansvarsfraskrivelsen i klausul 14.7. Vilkårene for en lisens for programvare med åpen kildekode kan overstyre noen av vilkårene i denne lisensen.

14.7    Denne lisensen angir hele omfanget av LumiraDx sitt ansvar med hensyn til DataView, EHR Connect, tjenestene, implementeringstjenestene, støttetjenestene og dokumentasjonen. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt i denne lisensen, er det ingen betingelser, garantier, representasjoner eller andre vilkår, uttrykt eller underforstått, som er bindende for LumiraDx. Enhver betingelse, garanti, representasjon eller annet vilkår angående DataView, EHR Connect, tjenestene, implementeringstjenestene, støttetjenestene eller dokumentasjonen som ellers kan være underforstått i, eller inkorporert i, denne lisensen enten etter lover, sedvanerett eller på annen måte, er utelukket i den grad det er tillatt ved lov..

14.8    Partene erkjenner og samtykker i at alle milepældatoer i implementeringsplanen eller datoer som er gitt i forbindelse med støttetjenestene er omtrentlige, og at tiden ikke er vesentlig. LumiraDx skal ikke holdes ansvarlig for forsinkelser i levering av implementeringstjenestene eller støttetjenestene som er forårsaket av en hendelse, omstendighet eller årsak innenfor omfanget av klausul 17 eller organisasjonens manglende evne til å gi LumiraDx tilstrekkelige instruksjoner eller informasjon.

15.    VARIGHET OG AVSLUTNING

15.1    Tilpasningstjenestene skal starte på startdato og skal fortsette, med mindre de avsluttes tidligere i samsvar med klausul 15.3, inntil implementeringsplanen er fullført eller lisensen har utløpt eller blitt avsluttet. For å unngå tvil, lisensen skal starte på startdato og ikke datoen som godkjenningen finner sted på.

15.2    Denne lisensen og støttetjenestene (unntatt prøvelisensen til å bruke DataView som er angitt i klausul 6.1) skal starte på startdato og skal fortsette gjennom den første perioden, og skal deretter fornyes automatisk for påfølgende fornyelsesperioder, med mindre:

(a)    organisasjonen varsler LumiraDx skriftlig minst 30 dager før slutten av den første perioden eller fornyelsesperioden, eller

(b)    ellers avsluttet i samsvar med bestemmelsene i denne lisensen,
og den innledende tidsperioden sammen med påfølgende fornyelsesperiode skal utgjøre “varigheten”.

15.3    Uten at det påvirker andre rettigheter eller rettsmidler som er tilgjengelige for dem, kan LumiraDx avslutte denne lisensen (som inkluderer arbeidsbeskrivelsen) og lisensen til å bruke DataView ved klausul 6.1 med umiddelbar virkning ved å gi skriftlig melding til organisasjonen hvis:

(a)    organisasjonen eller dennes brukere, begår et vesentlig brudd på noen av bestemmelsene i denne lisensen (inkludert arbeidsbeskrivelsen), der bruddet er uopprettelig, eller (hvis slikt brudd kan rettes opp) feiler i å rette opp dette bruddet innen en periode på14 dager etter at de har blitt varslet skriftlig om å gjøre det;

(b)    organisasjonen unnlater å betale eventuelle beløp som forfaller i henhold til innkjøpsordren, som inkluderer betaling av lisensavgift og eventuelle støttegebyrer, på forfallsdato for betaling.

(c)    organisasjonen eller dennes brukere bryter noen av lisensbegrensningene eller begrensningene for akseptabel bruk;

(d)    organisasjonen suspenderer eller truer med å suspendere, betaling av sin gjeld eller ikke kan betale sin gjeld etter hvert som den forfaller eller innrømmer manglende evne til å betale sin gjeld eller anses som ikke i stand til å betale sin gjeld innen betydningen av paragraf 123 i Insolvensloven av 1986;

(e)    en begjæring blir sendt inn, et varsel blir gitt, en resolusjon går gjennom, eller en ordre blir gitt, for eller i forbindelse med avslutningen av organisasjonen annet enn med det eneste formålet planlegge en solvent sammenslåing av organisasjonen med ett eller flere andre selskaper, eller den solvente omorganiseringen av organisasjonen;

(f)    en søknad er gjort hos retten, eller en ordre blir gitt om utnevnelsen av en administrator, eller hvis et varsel om intensjonen om å utnevne en administrator blir gitt, eller hvis en administrator er utnevnt, over organisasjonen;

(g)    en person blir berettiget til å utnevne en mottaker over organisasjonens aktiva eller en mottaker er utpekt over organisasjonens aktiva; eller

(h)    organisasjonen suspenderes eller opphører, eller truer med å suspendere eller opphøre, å fortsette med hele eller en vesentlig del av sin virksomhet.

15.4    Ved avslutning av denne lisensen av hvilken som helst grunn:

(a)    alle rettigheter gitt til organisasjonen under denne lisensen skal opphøre;

(b)    organisasjonen skal umiddelbart betale til LumiraDx alle LumiraDx sine utestående ubetalte lisensavgifter som angitt på innkjøpsordren;

(c)    organisasjonen erkjenner at lisensavgifter og andre beløp som betales i samsvar med innkjøpsordren ikke kan avbestilles og refunderes.

(d)    organisasjonen skal umiddelbart stanse alle aktiviteter som er autorisert av denne lisensen (inkludert bruken av DataView, EHR Connect, tjenestene og dokumentasjonen); og

(e)    organisasjonen skal returnere og ikke lenger bruke dokumentasjonen (og alle kopier av den) som tilhører LumiraDx.

15.5    Ved avslutning eller utløp av denne lisensen skal følgende klausuler fortsette i kraft: klausul 1 (Tolkning), klausul 12 (Konfidensialitet), klausul 14 (Ansvarsbegrensning) og denne klausul 15 (Avslutning).

16.    DOKUMENTFORRANG

II tilfelle og kun i den grad, en konflikt eller uoverensstemmelse mellom vilkårene i denne lisensen oppstår, skal slik konflikt eller uoverensstemmelse løses i henhold til følgende prioritetsrekkefølge:

(a)    innkjøpsordren;

(b)    tarbeidsbeskrivelsen; og

(c)    vilkårene i denne lisensen.

17.   FORCE MAJEURE

LumiraDx skal ikke ha noe ansvar overfor organisasjonen under denne lisensen hvis den hindres fra, eller forsinkes i utførelsen av, noen av sine forpliktelser under denne lisensen hvis slike forsinkelser eller feil oppstår fra hendelser, omstendigheter eller årsaker som ligger utenfor deres rimelige kontroll, inkludert streik, lockout eller andre industrielle tvister; svikt hos en offentlig tjeneste eller transport eller telekommunikasjonsnettverk eller internett; naturkatastrofe; krig; opprør; sivile opptøyer; ondsinnet skade; ulykke; sammenbrudd i anlegg eller maskineri; brann, flom eller storm; mislighold av leverandører eller underkontraktører; eller forstyrrelse eller svikt i offentlig tjeneste, gitt at organisasjonen blir varslet om en slik hendelse og dens forventede varighet.

18.    VARIASJON

Ingen variasjon av denne lisensen skal være gyldig med mindre den er skriftlig og signert av partene (eller deres autoriserte representanter).

19.   FRASKRIVELSE

Ingen feil hos eller forsinkelse av en part til å utøve rettigheter eller rettsmidler som er gitt under denne lisensen eller ved lov skal utgjøre en fraskrivelse av den eller noen annen rettighet eller rettsmiddel, og skal heller ikke hindre eller begrense videre utøvelse av den eller andre rettigheter eller rettsmidler. Ingen enkel eller delvis utøvelse av slik rettighet eller rettsmiddel skal hindre eller begrense videre utøvelse av den eller andre rettigheter eller rettsmidler.

20.    SLUTTVEDERLAG

20.1    IHvis en bestemmelse (eller del av en bestemmelse) i denne lisensen er funnet av en domstol eller et administrativt organ av kompetent jurisdiksjon til å være ugyldig, ikke håndhevbar eller ulovlig, skal de andre bestemmelsene forbli gjeldende.

20.2    Hvis en ugyldig, ikke håndhevbar eller ulovlig bestemmelse ville være gyldig, håndhevbar eller lovlig hvis en del av den ble slettet, skal bestemmelsen gjelde med enhver endring som er nødvendig for å gi virkning til partenes kommersielle intensjon.

21.    TILDELING

21.1    Organisasjonen skal ikke, uten skriftlig forhåndssamtykke fra LumiraDx, tildele, overføre, belaste, underkontraktere eller forhandle på noen annen måte med alle eller noen av sine rettigheter eller plikter under denne lisensen.

21.2    LumiraDx kan når som helst overdra, overføre, belaste, underkontraktere eller forhandle på noen annen måte med alle eller noen av sine rettigheter eller forpliktelser under denne lisensen.

22.    TREDJEPARTS RETTIGHETER

Denne lisensen gir ingen rettigheter til noen person eller part (andre enn partene til denne lisensen og, der det er aktuelt, deres etterfølgere og tillatte overdragelser og ethvert LumiraDx-gruppeselskap) i henhold til Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

23.    VARSLER

23.1    Ethvert varsel som kreves å gis under denne lisensen skal være skriftlig og skal leveres for hånd eller sendes med forhåndsbetalt førsteklassepost eller rekommandert post til den andre parten på dennes hovedadresse eller slik annen adresse som kan ha blitt varslet av denne parten for slike formål.

23.2   Et riktig adressert varsel sendt med forhåndsbetalt førsteklassepost eller rekommandert post skal anses å være mottatt på tidspunktet da den ville blitt levert med ordinær postgang.

24.    GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

24.1    Denne lisensen og enhver tvist eller krav som oppstår fra eller i forbindelse med den eller dens innhold eller dannelse (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) skal være underlagt og tolkes i samsvar med lovgivningen i England og Wales.

24.2    Hver part samtykker ugjenkallelig i at domstolene i England og Wales skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre eventuelle tvister eller krav som oppstår fra eller i forbindelse med denne lisensen eller dens innhold eller dannelse (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav).

 

VEDLEGG 1

Behandling, personopplysninger og dataemner

1.  Behandling av LumiraDx

1.1 Art av og formål for behandling

      LumiraDx, og ethvert medlem av LumiraDx-gruppen, kan behandle personopplysninger: 

 • for formålene å overføre personopplysninger fra LumiraDx sin nettbaserte programvarekomponent kjent som Connect Manager til elektronisk pasientjournal; 
 • for dataanalyse og statistisk forskning for å hjelpe LumiraDx med å forstå hvordan produktene brukes;
 • for å undersøke misbruk av organisasjonens konto, svindel og gjeldsinnsamling.
 • for støtte, vedlikehold og pasientsikkerhet (inkludert etterforskning av feil);  
 • for å forbedre ytelsen eller funksjonene til EHR Connect, tjenestene eller dokumentasjonen;
 • for å gi tilbakemelding til organisasjonen og/eller pasienten og forbedre utførelsen av tjenesten som organisasjonen leverer; 
 • for å forbedre forståelsen, behandlingen, resultatene og valget for pasienter og helsepersonell; og  
 • for å overholde alle relevante lovbestemte eller regulatoriske krav som pålegges LumiraDx fra tid til annen.

1.2 Emne og varighet av behandlingen

Emnet og varigheten av behandlingen er fastsatt i lisensen.  

2.  Typer personopplysninger

 • Personopplysninger inkludert pasientidentifikasjon, fornavn, etternavn, fødselsdato og kjønn; og 
 • data relatert til helse, inkludert helsetilstander som påvirker pasienter og analyseresultatinformasjon. 

3.  Kategorier av dataemner

 • Pasient(er).