Licens-och Servicevillkor för EHR Connect

LumiraDx UK Ltd

Licens-och Servicevillkor för EHR Connect

(Gåller från och med januari 2020)

Licensavtalet (tillsammans med LumiraDx UK Ltd:s sekretesspolicy, inköpsorder och arbetsbeskrivning [enligt respektive definition nedan] (”licensen”) är ett juridiskt avtal mellan organisationen (enligt nedan) och LumiraDx UK Ltd, ett bolag registrerat i England och Wales med organisationsnummer 09206123 och med säte på 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ (”LumiraDx, vi eller oss”) och detta avtal styr organisationens användning av:

  • programvarukomponenten som kallas DataView, inklusive eventuella uppdateringar och nya utgåvor som ges ut från tid till annan (”DataView”)
  • mellanprogramkomponenten som kallas EHR Connect, inklusive eventuella uppdateringar och nya utgåvor som ges ut från tid till annan (”EHR Connect”); 
  • all fysisk och elektronisk dokumentation (”dokumentationen”); samt
  • alla implementeringstjänster och supporttjänster (enligt respektive definition nedan) som tillhandahålls i samband med EHR Connect.  

VIKTIG INFORMATION:

Genom att använda DataView, EHR Connect eller markera rutan ”Godkänn”, bekräftar organisationen och dess användare att de godtar villkoren i denna licens.  Organisationen ansvarar för att dess användare följer licensvillkoren.  Denna licens omfattar i synnerhet ansvarsbegränsningar i klausul 14.

1.    TOLKNING

1.1    Definitionerna och tolkningsreglerna i denna klausul tillämpas i bakgrunden och i denna licens:

Godkännande: att organisationen godkänner EHR Connect enligt klausul 5.  

Godkännandeintyg: det intyg som ska undertecknas av organisationen enligt klausul 5.  

Godkännandedatum: det datum då godkännandeintyget utfärdas av organisationen enligt klausul 5.  

Acceptanstester: de tester som ska genomföras på EHR Connect i enlighet med klausul 5 efter det att anpassningstjänsterna har utförts.  

Bankdag: alla andra dagar än lördagar, söndagar eller helgdagar i England när banker i London är öppna för affärsverksamhet.

Konfidentiell information: All information som konfidentiellt har angetts av någon av parterna eller som bör betraktas som konfidentiell (hur den än vidareförs eller på vilket medium den än lagras), inklusive information som skulle eller skulle kunna påverka någon persons kommersiella intressen, affärshemligheter, immateriella rättigheter, parternas kunskap samt alla personuppgifter och känsliga uppgifter i den mening som avses i dataskyddslagen.

Anpassningstjänster: den personanpassning och relaterade tjänster som ska utföras av LumiraDx i enlighet med klausul 4 för att ändra EHR Connect så att det överensstämmer med specifikationen.  

Dataskyddslagstiftning: Allmänna dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) (”GDPR”) och alla nationella tillämpade lagar, förordningar och sekundära lagstiftningar, dataskyddslagen 2018, EU:s Dataskyddsdirektiv 95/46/EG, Förordningen om utredningsbefogenheter 2000, Lagen om telekommunikation (laglig affärsverksamhet) (avlyssning av kommunikation) 2000, Direktivet om dataskydd för elektronisk kommunikation 2002/58/EG, Förordningen om sekretess och elektronisk kommunikation (EG-direktivet) 2003 samt alla tillämpliga lagar och förordningar berörande behandling av personuppgifter och integritet, inklusive, i förekommande fall, riktlinjer och uppförandekoder som utfärdats av informationskommissionären.

Personuppgiftsansvarig: har den mening som anges i GDPR.  

Personuppgiftsbiträde: har den mening som anges i GDPR. 

Dokumentation: fysisk och elektronisk dokumentation som tillhandahålls av LumiraDx och som avser EHR Connect eller DataView.  

Yttrandefrihetsgrundlagen: Yttrandefrihetsgrundlagen och eventuellt underlydande lagstiftning som emellanåt skapas under den lagen tillsammans med eventuella riktlinjer och/eller uppförandekoder som utfärdats av behörig dataskyddsmyndighet eller relevant myndighet i förhållande till sådan lagstiftning.

Implementeringsplan: implementeringsplanen (med uppgifter om de uppdrag, milstolpsdatum samt vilken part som tilldelats respektive uppdrag) som har avtalats mellan LumiraDx och organisationen och som ger en översikt över implementeringstjänsterna.  

Implementeringstjänster: inställnings- och konfigurationstjänsterna, anpassningstjänsterna och acceptanstesterna.  

Inledande löptid: den inledande löptid som anges i inköpsordern.  

Instrument: det diagnostiska instrument som LumiraDx tillhandahåller organisationen. 

Immateriella rättigheter: patent, bruksmodeller, rätt till uppfinningar, upphovsrätt och närstående och relaterade rättigheter, varu- och servicemärken, företagsnamn och domännamn, rättigheter i affärsutseende och design, goodwill och rätten att stämma för förvrängningar eller orättvis konkurrens, rättigheter i design, databasrättigheter, användarrättigheter och skydd av sekretess för konfidentiell information (inklusive kunskaper och affärshemligheter) och alla andra immateriella rättigheter, i vardera fallet vare sig om registrerad eller oregistrerad och inklusive alla ansökningar och rättigheter att ansöka om och beviljas, förnyelser eller förlängningar av och rättigheter att hävda prioritet från sådana rättigheter och alla liknande eller likvärdiga rättigheter eller former av skydd som existerar eller kommer att existera nu eller i framtiden i alla delar av världen.

Programvara med öppen källkod: programvara med öppen källkod enligt definitionen som ges av Open Source Initiative (http://opensource.org) eller Free Software Foundation (http://www.fsf.org).

Organisation: den juridiska person som begär licens från LumiraDx för att använda EHR Connect.  

Organisationens representant: en person som är vederbörligen befullmäktigad av organisationen att agera å dess vägnar inom ramen för denna licens.  

LumiraDx-koncernen: innebär LumiraDx, LumiraDx eventuella dotterbolag och holdingbolag vid respektive tidpunkt samt dessa holdingbolags eventuella dotterbolag vid respektive tidpunkt. Alla företag inom LumiraDx-koncernen är medlemmar i LumiraDx-koncernen och begreppet ”LumiraDx koncernbolag” ska tolkas i enlighet därmed.  

Material: alla dokument, papper, ritningar, typografiska arrangemang, programvaror och övriga material i vilken som helst form, inbegripet papperskopia och elektronisk format, som har sammanställts av LumiraDx.

Milstolpsdatum: det datum som anges i för respektive uppdrag i implementeringsplanen, då uppdraget senast ska ha slutförts.  

Normala arbetstider: kl. 09.00-17.00 lokal brittisk tid, alla bankdagar.

Patient(er): en person eller personer som har tillgång till vård/medicinska tjänster från en relevant organisation.

Patientuppgifter: klinisk information (inklusive bland annat personuppgifter) som samlas in av organisationen i samband med medicinsk behandling av patienter och som behandlas av EHR Connect.  

Personuppgifter: har den mening som anges i GDPR.

Projektledare:  LumiraDx anställd, ombud eller underleverantör som har övergripande ansvar för anpassningstjänsterna.

Inköpsorder: den inköpsorder som utfärdas av LumiraDx till organisationen eller den tredje part som förvärvar licensen å organisationens vägnar.  

Förlängningstid: den förlängningstid som anges på inköpsordern.  

Uppgiftsbegäran: innebär en begäran om uppgifter eller en uppenbar begäran enligt den amerikanska yttrandefrihetsgrundlagen (FOIA).  

Tjänster: alla tjänster som är tillgängliga via EHR Connect och det innehåll LumiraDx tillhandahåller organisationen eller den tredje part som förvärvar licensen å organisationens vägnar.  

Inställnings- och konfigurationstjänster: de inställnings- och konfigurationstjänster som ska utföras av LumiraDx i enlighet med klausul 3.  

Specifikation: funktionsspecifikationerna för EHR Connect som från tid till annan avtalas mellan LumiraDx och organisationen och som ingår i arbetsbeskrivningen.  

Startdatum: de startdatum som anges på inköpsordern. 

Arbetsbeskrivning: den detaljerade plan som beskriver implementeringstjänster som ska tillhandahållas av LumiraDx samt verksamhetskrav, tekniska krav, antaganden, risker och arbetets omfattning.  

Supporttjänster: de supporttjänster som ska tillhandahållas organisationen i enlighet med klausul 13.      

Testperiod: den sexmånadersperiod under vilken organisationen får använda DataView kostnadsfritt utan (såvida inget annat har avtalats).  

Startdatum för testperiod: det datum då organisationen anger sina anslutningsuppgifter i DataView och ansluter till DataView.

Användare: alla som är auktoriserade av organisationen att använda EHR Connect, däribland dess anställda, ombud och oberoende uppdragstagare (kallade kliniker).

1.2    Rubriker för klausuler, tabeller och paragrafer ska inte påverka tolkningen av denna licens.

1.3    Tabeller utgör en del av denna licens och ska ha samma verkan som om de i sin helhet vore inkluderade i denna licens. Alla hänvisningar till denna licens omfattar dess tabeller.  

1.4    Alla ord som följer termerna ”inklusive”, ”inbegripet”, ”i synnerhet”, ”till exempel” eller liknande uttryck, ska tolkas som illustrativa och ska inte begränsa meningen med orden, beskrivningen, definitionen, frasen eller uttrycket som föregår dessa uttryck.

2.    OMFATTNING AV DENNA LICENS 

2.1    LumiraDx ska: 

(a)    i förekommande fall och om LumiraDx skriftligen samtyckt därtill, sammanställa arbetsbeskrivningen;

(b)    i förekommande fall och om LumiraDx skriftligen samtyckt därtill, utföra inställnings- och konfigurationstjänster;

(c)    om så bekräftas i arbetsbeskrivningen, utföra anpassningstjänster och acceptanstester;

(d)    tillhandahålla supporttjänster;

(e)    om tillämpligt, licensiera DataView i enlighet med klausul 6; samt

(f)    om så bekräftas i inköpsordern, licensiera EHR Connect i enlighet med klausul 6.

2.2    Arbetsbeskrivningen ska (i förekommande fall) skriftligen avtalas mellan parterna. När arbetsbeskrivningen har avtalats och undertecknats, ska ingen ändring göras däri annat än i enlighet med klausulerna 4.13, 4.14 och 4.15.

2.3    Den undertecknade arbetsbeskrivningen ska ingå i denna licens och skall inte utgöra ett separat avtal som bifogas härtill.

3.    INSTÄLLNINGS- OCH KONFIGURATIONSTJÄNSTER

3.1    Organisationen, eller den tredje part som förvärvar licensen å organisationens vägnar, ska:

(a)    ange sina anslutningsuppgifter för att möjliggöra grundläggande konfiguration av EHR Connect; Om så skriftligen avtalats, ska LumiraDx ange organisationens anslutningsuppgifter å organisationens vägnar inom rimlig tid efter att ha fått denna information från organisationen;

(b)    om så skriftligen avtalats, installera EHR Connect på organisationens utrustning;

(c)    om så skriftligen avtalats, genomföra grundläggande verifieringstester i syfte att säkerställa att organisationen har angett korrekta anslutningsuppgifter för att möjliggöra tillgång till EHR Connec;

(d)    under alla omständigheter samarbetar med LumiraDx i samband med inställnings- och konfigurationstjänsterna; samt

(e)    tillhandahålla all information och all hjälp som rimligen begärs av LumiraDx för att underlätta utförandet av inställnings- och konfigurationstjänsterna.

3.2    LumiraDx ska å organisationens vägnar:

(a)    om så bekräftas i arbetsbeskrivningen, installera EHR Connect på den utrustning som anges i arbetsbeskrivningen;

(b)    om så bekräftas i arbetsbeskrivningen, genomföra grundläggande verifieringstester å organisationens vägnar i syfte att säkerställa att organisationen har angett korrekta anslutningsuppgifter och har tillgång till EHR Connect;

(c)    utföra eventuella ytterligare utvecklingstjänster enligt vad som framgår av arbetsredovisningen; samt

(d)    om så bekräftas i arbetsbeskrivningen, utföra anpassningstjänsterna i enlighet med klausul 4.

4.    ANPASSNINGSTJÄNSTER

4.1    Om anpassningstjänster bekräftas i arbetsbeskrivningen ska LumiraDx utföra de anpassningstjänster som anges i denna klausul 4.

4.2    LumiraDx ska utse projektledaren, som ska ha befogenhet att genom avtal binda LumiraDx med avseende på alla frågor som rör anpassningstjänsterna, varvid organisationen ska utse organisationens representant, som ska ha befogenhet att genom avtal binda organisationen med avseende på alla frågor som rör anpassningstjänsterna.

4.3    Organisationens representant ska samarbeta med projektledaren samt närvara vid ett rimligt antal möten som inplanerats av projektledaren och hjälpa LumiraDx kring alla frågor som rör anpassningstjänsterna.  Om organisationens representant begär ytterligare möten med projektledaren, ska LumiraDx kunna ta ytterligare avgifter för dessa möten i enlighet med deras standardpriser som från tid till annan må gälla.

4.4    LumiraDx ska förbereda implementeringsplanen i samverkan med organisationen.

4.5    Varje part ska göra rimliga ansträngningar för att utföra den uppgift som denne blivit tilldelad i implementeringsplanen senast till och med gällande milstolpsdatum, med förbehåll för klausul 4.6.

4.6    LumiraDx ska få uppskov med att slutföra de uppgifter som de blivit tilldelade i implementeringsplanen, om en eller flera av följande händelser inträffar:

(a)    en ändring i specifikation införs och avtalas i enlighet med klausul 4.13, klausul 4.14 och klausul 4.15, på organisationens begäran;

(b)    en force majeure-händelse inträffar enligt beskrivningen i klausul 17; eller

(c)    en försening orsakas helt eller delvis av att organisationen eller dess anställda, ombud, eller oberoende uppdragstagare, gjort eller underlåtit att göra något.

4.7    Om LumiraDx har rätt till uppskov enligt klausul 4.6, ska de ge skriftligt förhandsmeddelande till organisationen. Ett sådant meddelande ska specificera den händelse som gett skäl för uppskovet samt, i händelse av force majeure-händelse enligt klausul 17, uppskattningsvis ange uppskovets sannolika omfattning.

4.8    Organisationens representant och projektledaren ska efter bästa förmåga söka komma överens om och gemensamt godkänna vilket uppskov som är rimligt under aktuella omständigheter. Implementeringsplanen ska anses vara ändrad i enlighet därmed.

4.9    LumiraDx garanterar att EHR Connect – när det används på rätt sätt – fungerar i stort sett enligt specifikationen under en sextiodagarsperiod från och med godkännandedatumet eller det datum då organisationen ansluter till EHR Connect i enlighet med klausul 3.1(a) (vilketdera inträffar senare) (garantiperioden).

4.10    Om det under garantiperioden händer att organisationen skriftligen meddelar LumiraDx om eventuella defekter eller fel i EHR Connect som resulterar i att det inte fungerar i stort sett i enlighet med specifikationen, så kommer LumiraDx efter eget gottfinnande att antingen reparera eller ersätta EHR Connect, förutsatt att organisationen tillgängliggör all information som kan behövas för att hjälpa LumiraDx att åtgärda defekten eller felet i fråga, inbegripet tillräcklig information för att LumiraDx ska kunna återskapa defekten eller felet.

4.11    Garantin i paragraf 4.9 gäller inte i den mån som eventuella defekter eller fel i EHR Connect beror på:

(a)    användning av EHR Connect i strid med LumiraDx anvisningar;

(b)    en funktion i EHR Connect som specificerats av organisationen och som ingår i specifikationen; eller

(c)    en modifikation eller ändring i EHR Connect av någon annan part än LumiraDx eller LumiraDx auktoriserade uppdragstagare eller ombud.

4.12    Om anpassningstjänsterna försenas till följd av organisationens handlingar eller underlåtenheter så har LumiraDx rätt att fakturera organisationen för de anpassningstjänster som utförs fram till förseningsdatumet.  Om LumiraDx kan påvisa att förseningen har resulterat i en ökning av vad det kostar för LumiraDx att utföra sina åtaganden, så kan LumiraDx efter eget gottfinnande meddela organisationen att man vill höja det belopp som ska betalas enligt inköpsordern med ett belopp som inte överstiger denna påvisbara kostnad.

4.13    Om endera parten identifierar att ändringar krävs, så kan hen genom att när som helst under denna licens löptid skriftligen meddela den andra parten begära en ändring i specifikationen, arbetsbeskrivningen, implementeringsplanen, implementeringstjänsterna, supporttjänsterna eller övriga villkor i denna licens (”ändringsmeddelande”).

4.14    Om ändringsmeddelandet skickas av:

(a)    organisationen, kan LumiraDx inom rimlig tid efter mottagandet av ett sådant ändringsmeddelande, enligt sina vid respektive tidpunkt gällande standardpriser, förbereda åt organisationen en skriftlig uppskattning av eventuella ökningar eller minskningar i de avgifter som anges i inköpsordern, samt av alla eventuella konsekvenser som den begärda ändringen skulle ha på specifikationen, arbetsbeskrivningen, implementeringsplanen, implementeringstjänsterna, supporttjänsterna eller övriga termer i denna licens,

(b)    LumiraDx, ska detta ändringsmeddelande ange eventuella ökningar eller minskningar i de avgifter som anges i inköpsordern, samt av alla eventuella konsekvenser som den begärda ändringen skulle ha på specifikationen, arbetsbeskrivningen, implementeringsplanen, Implementeringstjänsterna, supporttjänsterna eller övriga termer i denna licens.

4.15    Inom 14 arbetsdagar efter mottagandet av ändringsmeddelandet ska den andra parten skriftligen bekräfta om hen godkänner den begärda ändringen. För att undvika tvivelsmål kan den andra parten vara antingen organisationen eller LumiraDx.  Om ändringen godkänns ska LumiraDx inte göra ändringen förrän parterna har kommit överens och undertecknat ett skriftligt avtal (”ändringsavtal”) som specificerar, i synnerhet, eventuella ändringar av de avgifter som framgår av inköpsordern, specifikationen, arbetsbeskrivningen, implementeringsplanen, implementeringstjänsterna, supporttjänsterna eller övriga termer i denna licens.

5.    ACCEPTANSTESTER 

5.1    Om så bekräftas i arbetsbeskrivningen, ska LumiraDx och organisationen vid slutförande av implementeringsplanen testa EHR Connect för att säkerställa att det väsentligen överensstämmer med specifikationen (”acceptanstester”).

5.2    Proceduren i denna klausul 5 ska rimligen upprepas med avseende på eventuella fel i EHR Connect för att klara acceptanstesterna.  Om omtestning krävs, ska LumiraDx utföra ett rimligt antal omtester (som LumiraDx får fastställa efter eget gottfinnande) och, om EHR Connect fortfarande inte uppfyller specifikationen efter utgången av denna omtestningsperiod, ska LumiraDx kunna ta ytterligare avgifter för dessa möten i enlighet med deras standardpriser som från tid till annan gäller, alternativt säga upp avtalet.  Om LumiraDx väljer att säga upp licensen enligt denna paragraf 5.2 ska organisationen ansvara för betalning av alla avgifter som LumiraDx ådragit sig i samband med implementeringstjänsterna som utförs fram till uppsägningsdatumet.

5.3    Godkännande inträder när EHR Connect har klarat acceptanstesterna.  Organisationen ska underteckna godkännandeintyget med avseende på EHR Connect och returnera det till LumiraDx så snart som praktiskt taget möjligt efter godkännande.

5.4    I händelse av att EHR Connect inte klarar något som helst acceptanstest, ska de fel som leder till detta framhävas och dokumenteras av den part som ansvarar för testning (såsom denne identifieras i respektive arbetsbeskrivning) och presenteras för den andra parten för diskussion om hur man bäst åtgärdar sådana fel.  LumiraDx ska utan dröjsmål tillhandahålla organisationen rimlig hjälp med att åtgärda eventuella fel i syfte att säkerställa att EHR Connect klarar acceptanstesterna vid eventuell omtestning.

5.5    Om en sådan omtestning visar att EHR Connect fortfarande inte uppfyller specifikationen kan organisationen, genom skriftligt meddelande till LumiraDx, välja att efter eget gottfinnande:

(a)    bestämma (utan att detta påverkar organisationens övriga rättigheter och rättsmedel) ett nytt datum för att utföra ytterligare tester på EHR Connect på samma villkor som omtestningen (förutom att de rimliga kostnader som organisationen må ådra sig till följd av sådana tester ska ersättas av LumiraDx);

(b)    acceptera EHR Connect; eller

(c)    säga upp licensen om LumiraDx inte kan avhjälpa felen inom tre månader från och med det att acceptanstesterna inletts, förutsatt att organisationen ska ansvara för betalning av alla kostnader som LumiraDx ådragit sig i samband med implementeringstjänsterna som utförts fram till uppsägningsdatumet.

6.    BEVILJANDE AV LICENS

6.1    Om LumiraDx skriftligen meddelat organisationen att den kan använda DataView, gäller följande villkor:

(a)    Med avseende på organisationen och användarna som samtycker till att följa villkoren i denna licens, ger LumiraDx härmed organisationen och användarna en icke-exklusiv, icke-överförbar rätt att använda DataView i syfte att utvärdera instrumentet eller genomföra kliniska prövningar endast under försöksperioden.

(b)    Organisationen bekräftar och samtycker till att licensen för användning av DataView ska inledas på startdatumet för prövningen, och såvida inte den i övrigt sägs upp enligt klausul 15.3 eller om endera parten skriftligen meddelar den andra parten, ska den fortsätta att gälla fram till försöksperiodens utgång, då den automatiskt ska upphöra utan något föregående meddelande.  Vid utgången av försöksperioden kan organisationen välja att köpa en fullständig licens för att använda EHR Connect, varvid LumiraDx ska bekräfta tilldelningen av denna licens genom att utfärda en inköpsorder.

(c)    De återstående villkoren i detta licensavtal gäller för organisationens användning av DataView.

6.2    Om en licens för att använda EHR Connect bekräftas i inköpsordern, så gäller med avseende på organisationen och användarna som samtycker till att följa villkoren i denna licens att LumiraDx ger härmed organisationen och användarna en icke-exklusiv, icke-överförbar rätt att inom sin organisation använda EHR Connect, tjänsterna och dokumentationen i syfte att ansluta till respektive patients elektroniska journal under denna licens löptid.

6.3    LumiraDx har rätt att när som helst avskaffa funktionsdugligheten hos DataView eller EHR Connect (vilket kan inbegripa inaktivering av lösenord), om de rimligen anser att organisationen eller användarna underlåtit att efterleva något av villkoren i denna licens.

6.4    Organisationen kan emellanåt tillhandahållas uppdateringar av DataView eller EHR Connect som omfattar integrering av ”programfix” och avhjälpande av fel.

6.5    Organisationen ska endast:

(a)    tillåta användare att använda DataView, EHR Connect, tjänsterna och dokumentationen om de är 18 år eller äldre; samt

(b)    använda dokumentationen för att stödja sin användning av DataView eller EHR Connect och tjänsterna enligt vad som anges i klausul 6.5(a).

6.6    Organisationen får inte, med undantag för vad som uttryckligen anges i denna licens eller enligt lag:

(a)    kopiera DataView, EHR Connect, tjänsterna eller dokumentationen;

(b)    tillgängliggöra, eller bevilja åtkomst till, DataView, EHR Connect, tjänsterna eller dokumentationen för någon utanför organisationen;

(c)    hyra, hyra ut, underlicensiera, distribuera, låna, översätta, slå samman, anpassa, ändra eller modifiera DataView, EHR Connect, tjänsterna eller dokumentationen;

(d)    göra ändringar till eller modifieringar av hela eller någon del av DataView, EHR Connect, tjänsterna eller dokumentationen; 

(e)    med förbehåll för de anpassningstjänster som tillhandahålls av LumiraDx i enlighet med klausul 4, låta DataView, EHR Connect, tjänsterna eller dokumentationen eller vilken som helst del därav kombineras med eller integreras i andra program eller annan dokumentation utan LumiraDx föregående skriftliga samtycke erhållits;

(f)    demontera, dekompilera, bakåtkompilera eller skapa derivatverk baserade på hela eller någon del av DataView, EHR Connect eller tjänsterna;

(g)    komma åt hela eller någon del av DataView, EHR Connect, tjänsterna eller dokumentationen i syfte att skapa en produkt som konkurrerar med DataView, EHR Connect eller tjänsterna; samt

(h)    helt eller delvis tillhandahålla eller på annat sätt tillgängliggöra DataView, EHR Connect, tjänsterna eller dokumentationen (inklusive objekt och källkod), i vilken som helst form och till vilken som helst person, annat än enligt vad som föreskrivs i klausul 6, utan LumiraDx föregående skriftliga samtycke,(sammantaget, ”licensbegränsningar”).

6.7    Organisationen ska inte:

(a)    använda DataView, EHR Connect, tjänsterna eller dokumentationen på något olagligt sätt, i något olagligt syfte eller på något sätt som är oförenligt med denna licens, alternativt agera bedrägligt eller uppsåtligt, till exempel genom att hacka in i eller infoga skadlig kod, inklusive virus, eller skadliga data till DataView, EHR Connect, tjänsterna eller dokumentationen eller något operativsystem;

(b)    kränka LumiraDx immateriella rättigheter eller tredje parts rättigheter i samband med användningen av DataView, EHR Connect, tjänsterna eller dokumentationen (i den mån sådan användning inte är tillåten enligt denna licens);

(c)    överföra något material som är ärekränkande, förolämpande eller på annat sätt motbjudande vid användning av DataView, EHR Connect, tjänsterna eller dokumentationen;

(d)    använda DataView, EHR Connect, tjänsterna eller dokumentationen på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller kompromissa LumiraDx system eller säkerhet eller störa andra användare; samt

(e)    samla in eller skörda information eller data från DataView, EHR Connect, tjänsterna eller dokumentationen; (sammantaget, ”godtagbara användarbegränsningar”).

6.8    LumiraDx ska följa sina arkiveringsprocesser för patientuppgifter som behandlas av EHR Connect (enligt vad som anges i dess policy för säkerhetskopiering, av vilket en kopia är tillgänglig på begäran).  I händelse av oavsiktlig eller olaglig förlust, skada, ändring, obehörigt avslöjande eller tillgång till patientuppgifter ska LumiraDx underrätta organisationen utan onödigt dröjsmål efter att ha blivit medveten om händelsen. Organisationens enda och exklusiva rättsmedel ska vara att LumiraDx ska använda rimliga kommersiella ansträngningar för att återställa patientuppgifterna från den senaste säkerhetskopian.  LumiraDx ska inte ansvara för förlust, förstörelse, ändring eller avslöjande av patientuppgifter som orsakats av tredje part, med undantag för tredje part som agerar som personuppgiftsbiträde å LumiraDx vägnar för behandling av patientuppgifter i enlighet med klausul 8.6.  För att undvika tvivelsmål ska DataView inte behandla några patientdata och LumiraDx ska inte ha någon skyldighet att följa sina arkiveringsprocedurer för data som samlats in av DataView.

7.    TREDJEPARTSLEVERANTÖRER

7.1    Om organisationen använder ett tredjepartssystem (inklusive mellanprogram) för att integrera med EHR Connect, gör de detta helt på egen risk.

7.2    LumiraDx erbjuder inga utfästelser, garantier eller åtaganden, och tar inte heller på sig någon som helst form av ansvar eller skyldighet i samband med det tredje parts programvarusystemet.  Alla avtal som rör det tredje parts programvarusystemet tecknas mellan organisationen och relevant tredjepartsleverantör – inte LumiraDx.  Organisationen ansvarar för att granska det avtal som den träffar med tredjepartsleverantören i fråga samt säkerställa att avtalet innehåller alla nödvändiga bestämmelser för att underlätta överföringen av patientdata och information till EHR Connect.

7.3    Organisationen ska säkerställa att den tredjepartsleverantören under alla omständigheter:

(a)    upprätthåller anslutbarheten hos det tredje parts programvarusystemet;

(b)    uppfyller sina skyldigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning;

(c)    aktiverar överföring av patientdata till EHR Connect och inte inaktiverar EHR Connect; samt

(d)    vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig gentemot den aktuella risken säkerhetsnivå för patientdata.

7.4    Organisationen godkänner att LumiraDx har inget ansvar för:

(a)    eventuell förlust, förstörelse, ändring eller avslöjande av patientdata som orsakas av tredjepartsleverantör; samt

(b)    det tredje parts programvarusystemets eventuella underlåtenhet att tillhandahålla anslutning eller att överföra patientdata.

8.    DATASKYDD

8.1    Vardera parten ska vederbörligen följa alla sina skyldigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning som gäller i samband med denna licens.  Denna klausul 8.1 är ett tillägg och befriar inte, tar inte bort eller ersätter en parts skyldigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

8.2    Organisationen ska ensamt ansvara för patientuppgifterna.  Med förbehåll för denna klausul 8 ska LumiraDx inte ha några rättigheter i patientuppgifterna.

8.3    LumiraDx ska behandla personuppgifter relaterade till organisationens anställda, ombud och självständiga leverantörer i enlighet med sin sekretesspolicy som från tid till annan anges på dess webbplats.  I enlighet med denna klausul 8.3 är LumiraDx personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter.

8.4    Parterna bekräftar att vid tillämpning av dataskyddslagen är organisationen personuppgiftsansvarig och LumiraDx är personuppgiftsbiträde för patientuppgifter och andra relaterade personuppgifter som organisationen tillhandahållit LumiraDx för behandling i enlighet med klausuler 8.5 och 8.6. Tabell 1 anger omfattningen, arten och syftet med LumiraDx behandling, dess varaktighet samt typer av personuppgifter och kategorier av registrerade (enligt dataskyddslagen).

8.5    Oaktat den allmänna skyldigheten i klausul 8.1, vid behandling av patientuppgifter gäller följande:

(a)    Organisationen ska se till att berörda tredje parter, inklusive men inte begränsade till patienter, har informerats om och har gett sitt specifika samtycke till sådan användning (inklusive användningen som anges i Tabell 1), behandling och överföring som krävs enligt gällande dataskyddslagstiftning.

(b)    LumiraDx ska:

(i)    endast behandla patientuppgifter utifrån organisationens skriftliga instruktioner, som anges i Tabell 1, om inte LumiraDx är skyldiga enligt lagen i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller enligt EU-lagar som är tillämpliga på LumiraDx att behandla patientuppgifter (”tillämpliga lagar”); varvid gäller att när LumiraDx förlitar sig på tillämpliga lagar som grund för behandling av patientuppgifter ska LumiraDx omedelbart underrätta organisationen om detta innan behandlingen som krävs enligt tillämpliga lagar utförs, om inte de tillämpliga lagarna förbjuder LumiraDx från att meddela organisationen;

(ii)    se till att de har infört lämpliga tekniska, avtalsmässiga och organisatoriska åtgärder för att skydda mot otillåten eller olaglig behandling av patientuppgifter och mot oavsiktlig förlust och förstörelse eller skada av patientuppgifter, lämpliga för den skada som kan uppstå av obehörig eller olaglig behandling eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada och vilken typ av data som ska skyddas med hänsyn till den tekniska utvecklingen och kostnaden för att vidta åtgärderna;

(iii)    se till att all personal som har tillgång till och/eller behandlar patientuppgifter är skyldiga att hålla patientuppgifterna konfidentiella;

(iv)    hjälpa organisationen, på organisationens kostnad, att besvara varje begäran från registrerade och säkerställa att dess skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen följs med avseende på säkerhet, brottsanmälningar, konsekvensbedömningar och samråd med tillsynsmyndigheter och regleringsorgan;

(v)    underrätta organisationen utan onödigt dröjsmål när man blir medveten om intrång på patientuppgifter; 

(vi)    se till att de inte medvetet eller försumligen gör eller utelämnar något som resulterar i att organisationen överträder sina skyldigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning;

(vii)    upprätthålla fullständiga och korrekta skriftliga register och uppgifter om behandlingsaktiviteterna av patientuppgifter för att visa efterlevnad av denna klausul 8; samt

(viii)    inte överföra några patientuppgifter utanför EES om inte lämpliga skyddsåtgärder har upprättats; varvid  organisationen godkänner att personuppgifter om organisationens anställda, ombud eller oberoende uppdragstagare kan överföras utanför EES, förutsatt att lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen har upprättats och LumiraDx säkerställer att en adekvat skyddsnivå tillhandahålls alla överförda patientuppgifter.

8.6    Organisationen samtycker till att LumiraDx utser tredjepartsdataleverantörer (vilket omfattar medlemmarna inom LumiraDx-koncernen) och tredjepartstjänsteleverantörer (som kan tillhandahålla telefonsupporttjänster och tekniska supporttjänster) som andra personuppgiftsbiträden (tredje parter) enligt denna licens.  LumiraDx bekräftar att de har ingått eller (i förekommande fall) kommer att ingå ett skriftligt avtal med andra personuppgiftsbiträden (tredje parter) som baseras på den tredjepartens standardvillkor.  När det gäller organisationen och LumiraDx förblir LumiraDx fullt ansvarig för alla tredjepartshandlingar eller försummelser av andra personuppgiftsbiträden (tredje parter) som utses av dem enligt denna klausul 8.6.  För att undvika tvivelsmål ska alla tredjepartsleverantörer som valts eller utsetts av organisationen inte anses vara LumiraDx andra utsedda personuppgiftsbiträden (tredje parter).  Organisationen samtycker till att de databehandlingsskyldigheter som åligger organisationens utsedda tredjepartsleverantörer ska ingå i avtalet med tredjepartsleverantören.

8.7    Organisationen samtycker till att LumiraDx kan använda anonymiserade data som skapas från patientuppgifter som inmatas EHR Connect av organisationen, förutsatt att ISB1523 anonymiseringsstandarder för publicering av hälsovårdsuppgifter (Anonymization Standards for Publishing Health Care Data) observeras.

9.    INFORMATIONSFRIHET

9.1    LumiraDx bekräftar att organisationen kan vara föremål för de krav som framgår av yttrandefrihetsgrundlagen och ska bistå och samarbeta med organisationen (på organisationens bekostnad) för att organisationen ska kunna uppfylla dessa upplysningskrav.

9.2    LumiraDx ska:

(a)    överföra alla uppgiftsbegäranden till organisationen så fort som möjligt efter mottagandet av en uppgiftsbegäran;

(b)    tillhandahålla organisationen en kopia av alla uppgifter som LurimaDX har i sin ägo eller makt om organisationen i den form som organisationen rimligen begär och dessa uppgifter ska utlämnas så fort det är praktiskt taget möjligt (eller inom en längre period som organisationen kan specificera); och

(c)    tillhandahålla all nödvändig hjälp som organisationen rimligen begär för att organisationen ska kunna besvara en uppgiftsbegäran inom tidsperioden för efterlevnad som anges i paragraf 10 i den amerikanska yttrandefrihetsgrundlagen (FOIA).

9.3    LumiraDx ska under inga omständigheter själva besvara en uppgiftsbegäran.

10.    ORGANISATIONENS SKYLDIGHETER

10.1    Organisationen ska:

(a)    behandla lösenord och övriga uppgifter som tillhandahålls som en del av LumiraDx säkerhetsprocedurer som konfidentiella, varvid organisationen inte ska avslöja dem för någon tredje part;

(b)    se till att alla dess användare av DataView, EHR Connect agerar i enlighet med denna licens och endast använder den i de syften som anges i klausul 6;

(c)    se till att alla dess användare av EHR Connect följer procedurerna och riktlinjerna som anges i dokumentationen (inklusive användarhandboken) som gäller användningen av EHR Connect;

(d)    alltid samarbeta med LumiraDx och tillhandahålla information som rimligen begärs av LumiraDx, inklusive eventuella testdata som krävs för att genomföra acceptanstester i enlighet med klausul 5;

(e)    övervaka och kontrollera användningen av DataView och EHR Connect i enlighet med villkoren i denna licens och se till att DataView och EHR Connect endast används av lämpligt kvalificerad och utbildad sjukvårdspersonal;

(f)    förmå både sig själv och samtliga användare att åta sig att tillgodose eventuella utbildningskrav som från tid till annan specificeras av LumiraDx;

(g)    omedelbart underrätta LumiraDx om eventuella negativa händelser där DataView eller EHR Connect kan ha varit en bidragande faktor;  varvid organisationen vidare samtycker till att tillhandahålla skriftliga detaljer om händelsen och samarbeta med LumiraDx under utredningen av händelsen; samt bekräftar och godkänner att all kommunikation avseende eventuella negativa händelser ska anses vara konfidentiell information och ska omfattas av sekretessförpliktelserna i klausul 12;

(h)    rapportera alla fel, problem eller defekter i DataView och EHR Connect till LumiraDx; varvid organisationen bekräftar och godkänner att all kommunikation som avser fel, problem eller defekter i DataView och EHR Connect ska betraktas som konfidentiell information och ska omfattas av sekretessförpliktelserna i klausul 12; samt

(i)    inte tillåta någon tredje part att tillhandahålla tekniskt stöd avseende EHR Connect, tjänsterna eller dokumentationen.

11.    ÄGANDERÄTT

11.1    Organisationen bekräftar att LumiraDx, och/eller dess licensgivare (som är tredjepartsägare av immateriella rättigheter som används i EHR Connect), äger alla immateriella rättigheter i DataView, EHR Connect, tjänsterna och dokumentationen.  Licensen ger inte organisationen några rättigheter till eller i patent, upphovsrätt, databasrättigheter, affärshemligheter, handelsnamn, varumärken (registrerade eller oregistrerade) eller andra rättigheter eller licenser avseende DataView, EHR Connect, tjänsterna eller annan relaterad dokumentation, med undantag för rätten att använda dem i enlighet med denna licens.

11.2    Oaktat klausul 11.1 gäller att om LumiraDx framställer material inom ramen för sitt utförande av implementeringstjänsterna, bekräftar och godkänner organisationen att alla immateriella rättigheter i dessa material är och LumiraDx exklusiva egendom.

11.3    Organisationen bekräftar att den inte har någon rättighet att få tillgång till DataView, EHR Connect eller något av materialen i källkodsform.

12.    KONFIDENTIALITET

12.1    LumiraDx bekräftar att patientuppgifterna är organisationens konfidentiella information.

12.2    Med förbehåll för klausul 12.3 ska parterna hålla den andra partens konfidentiella information konfidentiell och vidta alla rimliga ansträngningar för att förhindra att deras anställda, ombud och oberoende uppdragstagare avslöjar den konfidentiella informationen till andra personer.

12.3    Klausul 12.2 gäller inte för avslöjanden om information:

(a)    som krävs enligt gällande lag, förutsatt att klausul 9 gäller för alla avslöjanden som krävs enligt den amerikanska yttrandefrihetsgrundlagen (FOIA);

(b)    som rimligen krävs av personer som engageras av en part i utförandet av den partens skyldigheter enligt denna licens;

(c)    där en part kan bevisa att sådan information redan är allmänt tillgänglig och allmän egendom annat än som resultat av ett brott mot klausul 12.2;

(d)    som redan lagligen var i den mottagande partens innehav innan den avslöjades av den avslöjande parten, på villkor att den avslöjande parten inte har några konfidentiella förpliktelser gällande informationen; eller

(e)    av en part när den andra parten har gett sitt föregående skriftliga samtycke till avslöjandet.

13.    SUPPORTTJÄNSTER

13.1    Under denna licens löptid ska LumiraDx sträva efter att tillhandahålla organisationen supporttjänster via telefon (00800 5864 7239) eller e-post (customerservices@lumiradx.com) under normala arbetstider på arbetsdagar för att hjälpa till med anslutbarhetsfrågor.

13.2    Supporttjänster ska inte tillhandahållas med avseende på följande:

(a)    vilken som helst version av EHR Connect annat än den aktuella versionen, om LumiraDx har installerat EHR Connect på någon av organisationens utrustning i enlighet med klausul 3.2(a);

(b)    support i samband med att organisationen underlåtit att följa någon supportprocedur som överenskommits mellan LumiraDx och organisationen;

(c)    råd om medicinsk behandling av enskilda patienter; samt

(d)    om organisationen inte uppfyller någon bestämmelse i denna licens, vilket inbegripet dess ansvar som beskrivs i arbetsbeskrivningen.

14.    ANSVARSBEGRÄNSNING

14.1    Organisationen samtycker till att den tar ensamt ansvar för resultaten som erhållits från användningen av DataView, EHR Connect och tjänsterna och för slutsatserna som dras av sådan användning.  LumiraDx ska inte ansvara för skador som orsakats av fel eller försummelser i någon information som organisationen tillhandahållit eller några åtgärder som vidtagits av LumiraDx mot organisationen.  Organisationen bekräftar att DataView och EHR Connect inte är utformade utifrån organisationens enskilda krav och att det därför är organisationens ansvar att se till att anordningarna och funktionerna i DataView och EHR Connect uppfyller dess krav enligt beskrivningen i dokumentationen.

14.2    DataView, EHR Connect och tjänsterna är endast avsedda som ett diagnostiskt hjälpmedel och ersätter inte läkares apotekare eller annan vårdpersonal sakkunskap och omdöme.  All information tillhandahålls utifrån tanken att sjukvårdspersonal som ansvarar för patientvården bibehåller det fulla ansvaret att avgöra vilka behandlingar som ska förskrivas och dispenseras till patienter och särskilt om användningen av informationen som tillhandahålls av DataView och EHR Connect är säker, lämplig eller effektiv för en viss patient eller under vissa speciella omständigheter.

14.3    LumiraDx är inte:

(a)    ansvarig för vare sig skadeståndsgrundande handling (inklusive försumlighet eller brott mot lagstadgade förpliktelser), avtalsbrott, missvisande framställning, återbetalning eller i övrigt för förlust av inkomst, förlust av vinst eller avtal, förlust av affärer, affärsavbrott, förlust av pengar eller förväntade besparingar, förlust eller reducering av möjligheter, goodwill, rykte och/eller liknande förluster, eller förlust eller korruption av data eller information, eller ren ekonomisk förlust, alternativt för alla särskilda, indirekta eller åtföljande förluster, kostnader, skador, avgifter eller utgifter som uppstår i samband med denna licens; och inte heller 

(b)    ansvarig för eventuella anspråk eller förluster som uppstår i samband med en funktion i EHR Connect som har specificerats av organisationen och som ingår i specifikationen.

14.4    Annat än förlusterna som anges i klausul 14.3 (för vilka LumiraDx inte är ansvarig), gäller att LumiraDx totalt sammanlagda ansvar för skadeståndsgrundande handling (inklusive försumlighet eller brott mot lagstadgade förpliktelser), missvisande framställning, återbetalning eller annat, vilket uppstår i samband med fullgörandet eller det tänkta fullgörandet av denna licens, ska begränsas till de totala licensavgifter som betalats till LumiraDx för EHR Connect (enligt vad som anges i inköpsordern) under de tolv månaderna som föregår datumet då fordran uppstod eller [ange datum] – vilketdera beloppet är högre.

14.5    Inget i denna licens utesluter ansvaret för dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet, alternativt för bedrägeri eller missvisande framställning i bedrägligt syfte.

14.6    Organisationen bekräftar att all programvara med öppen källkod som tillhandahålls av leverantören tillhandahålls ”i befintligt skick” och omfattas uttryckligen av ansvarsfriskrivningen i klausul 14.7.  Villkoren för en licens för programvara med öppen källkod kan åsidosätta vissa av villkoren i denna licens.

14.7    Denna licens anger hela omfattningen av LumiraDx ansvar avseende DataView, EHR Connect, tjänsterna, implementeringstjänsterna, supporttjänsterna och dokumentationen.  Förutom vad som uttryckligen anges i denna licens existerar inga villkor, garantier, föreställningar eller andra villkor, uttryckliga eller underförstådda, som är bindande för LumiraDx.  Alla villkor, garantier, utfästelser eller andra bestämmelser gällande leveransen av DataView, EHR Connect, tjänsterna, implementeringstjänsterna, supporttjänsterna eller dokumentationen som annars kan vara underförstådda eller införlivade i denna licens, vare sig genom stadga, common law eller annat, är uteslutna i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag.

14.8    Parterna bekräftar och godkänner att alla milstolpsdatum i implementeringsplanen eller datum som anges i samband med supporttjänsterna endast är ungefärliga och att tiden inte är det huvudsakliga.  LumiraDx ansvarar inte för försening i leveransen av implementeringstjänsterna eller supporttjänsterna som orsakas av en händelse, omständighet eller anledning inom ramen för klausul 17 eller av organisationens underlåtenhet att förse LumiraDx med adekvata instruktioner eller adekvat information.

15.    TIDSPERIOD OCH UPPSÄGNING

15.1    Anpassningstjänsterna ska inledas på startdatumet och fortsätta, såvida de inte avslutas tidigare, i enlighet med klausul 15.3 till dess att implementeringsplanen har slutförts eller licensen har löpt ut eller har sagts upp.  För att undvika tvivelsmål ska licensen träda i kraft på startdatumet och inte det datum då godkännandet äger rum.

15.2    Denna licens och supporttjänsterna (exklusive provlicensen för att använda DataView som anges i paragraf 6.1) ska träda i kraft på startdatumet och fortsätta att gälla under den inledande löptiden och därefter förlängas automatiskt för successiva förlängningstider, såvida inte:

(a)    organisationen skriftligen meddelar LumiraDx, minst 30 dagar före utgången av den inledande löptiden eller eventuell förlängningstid; alternativt

(b)    på annat sätt avslutas i enlighet med bestämmelserna i denna licens; varvid den inledande löptiden tillsammans med eventuell efterföljande förlängningstid ska utgöra ”löptiden”.

15.3    Utan att detta påverkar dess övriga tillgängliga rättigheter eller rättsmedel, får LumiraDx avsluta denna licens (som omfattar arbetsbeskrivningen) samt licensen att använda DataView i klausul 6.1 med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande till organisationen om:

(a)    organisationen eller dess användare begår ett väsentligt brott mot något av villkoren i denna licens (inklusive arbetsbeskrivningen) som inte kan avhjälpas, eller underlåter att avhjälpa det (ifall brottet kan avhjälpas) inom 14 dagar efter att ha blivit skriftligen underrättad om saken;

(b)    organisationen underlåter att på respektive förfallodag betala belopp som ska betalas enligt inköpsordern, vilket inbegriper betalning av licensavgiften och eventuella supportavgifter;

(c)    organisationen eller dess användare bryter mot någon av licensbegränsningarna eller de godtagbara användarbegränsningarna;

(d)    organisationen avbryter eller hotar att avbryta betalningar av sina skulder eller kan inte betala sina skulder när de förfaller eller erkänner oförmåga att betala sina skulder eller anses vara oförmögen att betala sina skulder i den mening som avses i gällande konkurslagstiftning (t.ex. paragraf 123 i Insolvency Act 1986);

(e)    en ansökan har lämnats in, ett varsel har getts, ett beslut har fattats eller en order har utförts för eller i samband med organisationens upplösning annat än i det enda syftet att upprätta en plan för en solvent sammanslagning av organisationen med ett eller flera andra företag eller en solvent rekonstruktion av organisationen;

(f)    en ansökan skickas in till domstolen, eller en order utförs för utnämning av en förvaltare, eller om ett varsel om avsikt att utse en förvaltare ges eller om en förvaltare utses till organisationen;

(g)    en person blir berättigad att utse en förvaltare för organisationens tillgångar eller en förvaltare utses för organisationens tillgångar; alternativt

(h)    organisationen avbryter eller upphör med, eller hotar att avbryta eller upphöra med, genomförandet av hela eller en väsentlig del av sin verksamhet.

15.4    Vid upphörandet av denna licens för vilken som helst anledning, gäller följande:

(a)    Alla rättigheter som beviljats organisationen enligt denna licens upphör.

(b)    Organisationen ska omedelbart betala till LumiraDx alla LumiraDx utestående obetalda licensavgifter som anges i inköpsordern.

(c)    Organisationen bekräftar att licensavgifter och andra belopp som betalas i enlighet med inköpsordern kan varken återföras eller återbetalas.

(d)    Organisationen ska omedelbart upphöra med alla aktiviteter som auktoriserats enligt denna licens (inklusive användning av DataView, EHR Connect, tjänsterna och dokumentationen).

(e)     Organisationen ska återlämna och inte längre använda dokumentationen (och alla kopior därav) som tillhör LumiraDx.

15.5    Vid upphörandet eller utgången av denna licens gäller följande klausuler: klausul 1 (Tolkning), klausul 12 (Konfidentialitet), klausul 14 (Ansvarsbegränsning) samt denna klausul 15 (Uppsägning).

16.    DOKUMENTPRIORITERING

I händelse av att, och endast i den utsträckning som, eventuella konflikter eller oförenligheter mellan villkoren i denna licens föreligger, ska denna konflikt eller oförenlighet lösas enligt följande prioritetsordning: 

(a)    inköpsorder,

(b)    arbetsbeskrivningen, samt

(c)    villkoren i denna licens.

17.    FORCE MAJEURE

LumiraDx har inget ansvar gentemot organisationen enligt denna licens om de förhindras från eller tvingas dröja med att fullgöra sina skyldigheter enligt denna licens, om denna fördröjning eller underlåtenhet uppstår till följd av händelser, omständigheter eller anledningar som ligger utanför deras rimliga kontroll, däribland strejk, lockout eller andra branschtvister, fel i allmännyttiga tjänster, transport, telekommunikationsnätverk eller Internet, högre hand, krig, upplopp, folkresning, uppsåtlig skada, olycksfall, anläggnings- eller maskinavbrott, brand, översvämning eller storm, leverantörers eller underleverantörers konkurs, avbrott eller fel i allmännyttiga tjänster, förutsatt att organisationen underrättas om händelsen i fråga och dess förväntade varaktighet.

18.    ÄNDRINGAR

Ingen ändring av denna licens ska gälla om den inte är skriftlig och undertecknad av parterna (eller deras auktoriserade representanter).

19.    DISPENSKLAUSUL

Inget misslyckande eller försening av en part att utöva någon rätt eller något rättsmedel som anges enligt denna licens eller lag ska utgöra en dispens för den eller någon annan rättighet eller rättsmedel, inte heller ska det förhindra eller begränsa vidare utövande av denna eller någon annan rättighet eller rättsmedel.  Inget enskilt eller delvist utövande av sådan(t) rättighet eller rättsmedel ska förhindra eller begränsa vidare utövande av denna eller någon annan rättighet eller annat rättsmedel.

20.    AVSKILJANDE

20.1    Om någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i denna licens anses av någon domstol eller ett administrativt organ med behörig jurisdiktion att vara ogiltig, icke verkställbara eller olaglig, gäller övriga bestämmelser.

20.2    Om någon ogiltig, icke verkställbar eller olaglig bestämmelse skulle vara giltig, verkställbar eller laglig om någon del av den togs bort ska bestämmelsen gälla, oavsett om det är nödvändigt att ändra parternas kommersiella avsikt.

21.    UPPDRAG

21.1    Organisationen ska inte, utan föregående skriftligt samtycke från LumiraDx, tilldela, överlåta, lägga ut eller på annat sätt förhandla alla eller vissa av sina rättigheter eller skyldigheter enligt denna licens.

21.2    LumiraDx kan när som helst tilldela, överföra, utse, lägga ut eller på annat sätt förhandla alla eller vissa av sina rättigheter eller skyldigheter enligt denna licens.

22.    TREDJEPARTSRÄTTIGHETER

Denna licens ger inga rättigheter till någon person eller part (med undantag för parterna i denna licens och, i förekommande fall, deras efterträdare, tillåtna tilldelade och alla inom LumiraDx-koncernen) enligt avtalslagen (tredjepartsrättigheter) 1999.

23.    MEDDELANDEN

23.1    Alla meddelanden som krävs enligt denna licens ska vara skriftliga och levereras för hand eller skickas med förbetald första klassens post eller registrerad leveranspost till den andra parten på sin huvudsakliga affärsadress eller annan adress som kan ha meddelats av den parten för sådana ändamål.

23.2    Ett korrekt adresserat meddelande som skickats med förbetald första klassens post eller registrerad leveranspost ska anses mottagen vid tidpunkten då den skulle ha levererats som vanlig post. 

24.    GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

24.1    Denna licens och eventuella tvister eller fordringar som uppstår från eller i samband med den eller dess ämne eller inrättande (inklusive tvister och fordringar utan avtal) ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales.

24.2    Vardera parten samtycker oåterkalleligt till att domstolarna i England och Wales ska ha exklusiv jurisdiktion att lösa eventuella tvister eller fordringar som uppstår från eller i samband med denna licens eller dess ämne eller inrättande (inklusive tvister eller fordringar utan avtal).

TABELL 1

Behandling, personuppgifter och registrerade

1.   LumiraDx behandling
1.1 Arten och syftet med behandlingen
      LumiraDx och alla medlemmar i LumiraDx-koncernen kan behandla personuppgifter: 
• I syfte att överföra personuppgifter från LumiraDx egen nätbaserade programvarukomponent vid namn Connect Manager till patientens elektroniska journal; 
• för dataanalys och statistisk forskning för att hjälpa LumiraDx att bättre förstå hur dess produkter används; 
• för att undersöka missbruk av organisationens konto, bedrägeri och inkasso;
• för stöd, underhåll och patientsäkerhet (inklusive felundersökning); 
• för att förbättra prestandan eller funktionerna hos EHR Connect, tjänsterna och dokumentationen;
• för att ge feedback till organisationen och/eller patienten och förbättra prestandan för tjänsten som organisationen tillhandahåller; 
• för att förbättra förståelse, behandling, resultat och val för patienter och vårdpersonal; samt 
• för att följa gällande lagstadgade eller myndighetskrav som LumiraDx åläggs emellanåt.
1.2 Ämnesområde och behandlingens varaktighet
Ämnet och behandlingens varaktighet anges i licensen.  
2.  Typer av personuppgifter
• Personuppgifter inklusive patientidentifiering, förnamn, efternamn, födelsedatum och kön; samt 
• uppgifter om hälsa, inklusive hälsotillstånd som påverkar patienterna och testresultatinformation. 
3.  Registrerade kategorier
• Patient(er).