INR-Test

Avsedd användning

  • LumiraDx INR-Test är ett patientnära test som används med LumiraDx Instrument – endast för professionell användning
  • Det mäter kvantitativ protrombintid, redovisat som INR (International Normalised Ratio)
  • Det används för övervakning av oral antikoagulationsbehandling med vitamin K-antagonistläkemedel (VKA)
  • Analysen har inte validerats för personer under 18 år

Beskrivning av analys

  • Trombinaktiveringsanalys – koagulationskaskaden aktiveras genom analysreagenser och INR beräknas från den uppmätta PT-tiden
  • Utstrålad fluorescens detekteras vid ett tröskelvärde och tiden till att detta värde uppnås mäts
  • Hematokriten fastställs också på kortet för att säkerställa att patienterna ligger inom intervallet 25–55 %
  • Resultaten jämförs med referensmetoden på Instrumentation Laboratory ACL Elite-laboratoriet

Inbyggda Kvalitetskontroller

Instrument och Testkorten är fullt integrerade och har era kvalitetskontrollfunktioner. Instrument har ett antal automatiska kontroller vid påslagning och under användning för att säkerställa att Instrument fungerar korrekt

INR Kvalitetskontroller

Kvalitetskontroller finns tillgängliga från LumiraDx och är avsedda för analysering av kontrollösningar, utförda på Instrument när det används med INR Testkort.

Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder och regioner. Vänligen kontrollera med din lokala representant eller återförsäljare för LumiraDx angående tillgänglighet på specifika marknader. Inte tillgänglig i USA.