Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Geldig met ingang van 1 Januari 2023

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene voorwaarden (hierna aangeduid als “AV&C””) van LumiraDx en haar Gelieerde ondernemingen (hierna aangeduid als “LumiraDx”) zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen door LumiraDx aan een klant. Een klant erkent door het plaatsen van een bestelling of door het accepteren van productlevering de toepasselijkheid van de AV. De AV zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties met dezelfde klant. De algemene voorwaarden van de klant, indien van toepassing, zijn in geen geval van toepassing, zelfs niet als LumiraDx deze niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Deze AV zijn alleen van toepassing op bedrijven, ondernemers, rechtspersonen die onder het openbaar recht vallen of fondsen die onder het openbaar recht vallen.

2. Afsluiting van het contract

2.1 De aanbiedingen van LumiraDx hebben een niet-bindend karakter en kunnen worden gewijzigd. Een contract wordt alleen van kracht na schriftelijke bevestiging van een klantbestelling door LumiraDx. De inhoud van het contract is uitsluitend gebaseerd op de orderbevestiging en deze AV. Mondelinge regelingen van welke aard dan ook zijn niet bindend en kunnen alleen middels een schriftelijke bevestiging door LumiraDx bindend worden gemaakt.

2.2 LumiraDx behoudt zich alle rechten voor op de verkoopdocumentatie (inclusief illustraties, tekeningen en informatie over gewicht en afmetingen) en de monsters en ontwerpen. Deze mogen niet aan derden worden bekendgemaakt en moeten op verzoek onmiddellijk aan LumiraDx worden geretourneerd. Dergelijke documenten mogen alleen aan derden ter kennis worden gebracht na voorafgaande schriftelijke toestemming van LumiraDx.

2.3 Leden van de verkoopafdeling van LumiraDx zijn niet bevoegd om overeenkomsten te sluiten, te wijzigen, te beëindigen of bindende verklaringen af te leggen met betrekking tot producten of andere algemene voorwaarden.

3. Leveringsvoorwaarden en -datums

3.1 Leveringsvoorwaarden en -datums zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door LumiraDx, indien aan LumiraDx tijdig van alle informatie en documentatie is verstrekt die vereist is in het kader van de levering en mits de overeengekomen aanbetalingen zijn betaald. Eventuele overeengekomen leveringsvoorwaarden gaan in op de datum van de orderbevestiging. In geval van latere orderwijzigingen worden de leveringsvoorwaarden dienovereenkomstig verlengd.

3.2 Tenzij anders overeengekomen met de klant, zal LumiraDx de producten naar de klant verzenden. Voor zover er regelmatige leveringsintervallen van reagentia zijn overeengekomen, zal LumiraDx deze in geval van overeengekomen levering vanuit het Duitse LumiraDx-magazijn op de 6e werkdag van elke leveringsmaand verzenden.

3.3 In het geval dat er zich een gebeurtenis voordoet waarvoor LumiraDx geen verantwoordelijkheid draagt zoals gebeurtenissen die niet kunnen worden voorzien, onvermijdelijk zijn of die buiten de invloedssfeer liggen van LumiraDx, met inbegrip van overmacht, oorlog en natuurrampen, wordt LumiraDx voor de duur van een dergelijk voorval ontheven uit haar verplichting om tijdig te leveren en te presteren. Overeengekomen leverdata worden voor de duur van een dergelijk voorval verlengd; LumiraDx zal de klant in een dergelijk geval op adequate wijze op de hoogte stellen. Elke Partij mag zich terugtrekken uit een contract als de duur van een dergelijk voorval niet kan worden voorzien of als een dergelijk voorval langer dan twee maanden duurt.

3.4 In het geval van (i) verzuim zijdens de klant om de producten te aanvaarden of (ii) schending zijdens de klant van de samenwerkingsverplichtingen, heeft LumiraDx het recht om de producten op gepaste wijze op te slaan op risico en kosten van de klant. Onverminderd haar overige rechten, heeft LumiraDx het recht om de overeenkomst te herroepen bij het vruchteloos verlopen van enigerlei adequate deadline voor de aanvaarding van de producten.

3.5 Indien gerechtvaardigd heeft LumiraDx recht op gedeeltelijke leveringen voor zover redelijk.

4. Verzending, overdracht van risico, verzekeringspolissen

4.1 LumiraDx kan bepalen van welk soort verzending er gebruik gemaakt wordt. Tenzij anders overeengekomen, worden alle producten verzonden LumiraDx Ex-Works, het verzendpunt van LumiraDx (Incoterms 2010)

4.2 Tenzij anders overeengekomen met de klant, wordt het risico op onopzettelijk verlies of beschadiging bij toeval aan de klant overgedragen nadat LumiraDx de producten heeft overgedragen aan de vervoerder, verzender of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de zending uit te voeren.

4.3 Verzekeringen wordt alleen op verzoek en op kosten van de klant verkregen.

4.4 Leverings- en verzekeringskosten worden aan de contractprijs voor de goederen toegevoegd en zijn op hetzelfde moment en onder dezelfde voorwaarden als de contractprijs voor de goederen verschuldigd. Leverings- en verzekeringskosten worden op of na de contractdatum aan de klant gemeld.

5. Prijzen, betalingsvoorwaarden

5.1 Tenzij er een specifieke productprijs is overeengekomen, is de laatste prijslijst van LumiraDx (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) van toepassing. LumiraDx behoudt zich het recht op een prijsaanpassing voor ingeval een levering later dan 4 maanden na de contractdatum plaatsvindt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is.

5.2 Elke factuur moet op de aangegeven bankrekening binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum zonder aftrek worden voldaan. Betaling betekent ontvangst van betaling door LumiraDx.  Btw is altijd van toepassing tenzij er een geldig btw-vrijstellingscertificaat aan de leverancier wordt verstrekt.

5.3 Voor zover enig betalingsverzuim niet is veroorzaakt door een herinnering afkomstig van LumiraDx, zal de klant in elk geval in betalingsverzuim zijn vanaf 30 dagen na de vervaldatum en ontvangst van de factuur.

5.4 In geval van wanbetaling kan LumiraDx een rente van 4% p.j. bovenop de basisrentevoet in rekening brengen zoals per jaar vastgesteld door de Bank of England (zoals van tijd tot tijd van toepassing). Alle rechten om aanspraak te maken op aanvullende schadevergoedingen blijven onaangetast.

5.5 Als het voor LumiraDx na het afsluiten van een contract duidelijk wordt dat de prestatiecapaciteit van een klant in gevaar is, heeft LumiraDx het recht om open orders alleen tegen betaling vooraf of aanbetaling te leveren. Als verzoeken om vooruitbetaling of aanbetaling niet binnen een redelijke termijn worden afgehandeld, heeft LumiraDx het recht om het contract geheel of gedeeltelijk in te trekken, onverminderd haar overige rechten.

5.6 De klant is alleen gerechtigd tot verrekening van zijn tegenvorderingen indien deze onbetwist zijn of in kracht van gewijsde zijn gegaan.

5.7 De bestellende partij kan een retentierecht slechts doen gelden indien zijn tegenvordering op dezelfde overeenkomst berust en onbetwist is of bij declaratoire uitspraak is erkend.

5.8 LumiraDx behoudt zich het recht voor om te verzoeken om vooruitbetalingen van het factuurbedrag voordat het bestelde product geleverd wordt.

6. Garantie, inspectieplicht

6.1 De garantierechten van de klant bestaan alleen als een klant naar behoren een redelijke inspectie heeft uitgevoerd en LumiraDx op de hoogte heeft gesteld van eventuele geconstateerde problemen.

6.2 In elk geval van een klacht van een klant met betrekking tot gebreken heeft LumiraDx het recht om de respectievelijke producten te inspecteren en te onderzoeken. De klant is gehouden LumiraDx voldoende tijd en gelegenheid te geven om zulks te doen. LumiraDx mag de klant in plaats daarvan erom verzoeken, de producten op kosten van LumiraDx te retourneren. In geval van een retourverzoek moeten de producten worden gedesinfecteerd en moeten alle toepasselijke specifieke gevarenvoorschriften in acht worden genomen. Als de klacht van de klant door opzet of grove nalatigheid onterecht blijkt te zijn, is de klant verplicht LumiraDx alle in dit verband veroorzaakte kosten te vergoeden – bijv. reis- en monteurskosten of verzendkosten.

6.3 In geval van wettelijke garantie heeft LumiraDx het recht gebreken naar haar keuze te verhelpen door middel van hetzij kosteloos herstel, hetzij door vervangende levering van een gebrekkig artikel, hetzij door kosteloze vervangende levering van het gehele gebrekkige product.

6.4 De klant is gehouden LumiraDx voldoende tijd en gelegenheid te geven om gebreken te verhelpen.

6.5 Als LumiraDx onderdelen heeft vervangen, gaat het eigendom van de vervangen onderdelen over op LumiraDx.

6.6 LumiraDx aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door ongepast of onjuist gebruik, foutieve montage, foutieve inbedrijfstelling, foutieve behandeling of foutieve installatie door de bestellende partij of die het gevolg is van normale slijtage, tenzij LumiraDx voor dergelijke schade verantwoordelijk is.

6.7 Materiaal-, verzend- en personeelskosten die ontstaan als gevolg van een herstel van gebreken (reparatie, vervangende levering) komen voor rekening van LumiraDx mits het gemelde gebrek is vastgesteld.

6.8 Indien het verhelpen van een gebrek (reparatie, vervangende levering) mislukt, kan de klant, naar eigen keuze, de overeenkomst opzeggen of een passende vermindering van de prijs verlangen.

6.9 De garantietermijn bedraagt voor nieuw vervaardigde producten 12 maanden en voor gebruikte producten 6 maanden vanaf de levering.  Teststrips moeten voldoen aan de verstrekte productspecificaties.

6.10 Alle verdere vorderingen van de klant worden uitgesloten, tenzij anders bepaald in artikel 7.

6.11 Indien en voor zover productetiketten / bijsluiters voor specifieke producten verwijzen naar een langere garantiebeperkingsperiode dan bepaald in artikel 6.9, zal een dergelijke langere garantiebeperkingsperiode van toepassing zijn ten gunste van de klant.

6.12 Teststrips en verbruiksartikelen hebben een beperkte houdbaarheidsdatum, respectievelijk een vervaldatum die op de productverpakking en/of in de productinformatie en/of in de producthandleiding wordt vermeld. Dergelijke producten mogen in geen geval na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum of, respectievelijk, na de vervaldatum worden gebruikt.

7. Vergoedingen en beperking van aansprakelijkheid

7.1 LumiraDx is niet aansprakelijk

(i) voor schade die met opzet of grove nalatigheid is veroorzaakt door LumiraDx of haar directeuren of plaatsvervangende agenten;

(ii) voor schade die is veroorzaakt door een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen als gevolg van lichte nalatigheid, blijft de schade echter beperkt tot het schadebedrag dat in het kader van een dergelijk contract voorzienbaar was;

(iii) voor schadevergoedingen op grond van de voorschriften van het dwingend recht inzake aansprakelijkheid;

(iv) voor persoonlijk letsel dat verwijtbaar is veroorzaakt door LumiraDx of haar directeuren of agenten.

7.2 LumiraDx is niet aansprakelijk voor schade als geen van de in artikel 7.1 uiteengezette categorieën van toepassing is. LumiraDx kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een verkeerde wijziging of behandeling van de goederen, noch – in het bijzonder waar het medisch-technologische apparatuur betreft – voor schade die is veroorzaakt door het gebruik van ongeschikte reagentia of voor de gevolgen van gebrekkig onderhoud door de koper of een derde en evenmin voor gebreken die aan normale slijtage of transport te wijten zijn.

7.3 De artikelen 7.1 en 7.2 zijn van toepassing op alle schadeclaims, ongeacht de rechtsgrond ervan, en met name ook op elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit onrechtmatige daden, een positieve schending van de contractuele plicht en schuld tijdens de onderhandelingen over het contract.

7.4 De bestellende partij is verplicht passende maatregelen te nemen om de schade te voorkomen of te beperken.

8. Levering van producten en diensten van LumiraDx

8.1 Met betrekking tot het gebruik of de aankoop van software zijn de voorwaarden van de eindgebruikersovereenkomsten (EULA’s) - inclusief maar niet beperkt tot de LumiraDx Platform Softwarelicentie - met betrekking tot dergelijke software van toepassing.

8.2 De Klant mag de producten uitsluitend voor eigen gebruik aanschaffen en mag de producten niet doorverkopen of overdragen aan een andere partij. De Klant verklaart dat deze de producten heeft geëvalueerd en aanvaardbaar en klinisch geschikt heeft bevonden in het kader van de beoogde doeleinden.

8.3 In geval van betalingsverzuim met betrekking tot de producten en/of diensten van LumiraDx is LumiraDx gerechtigd de toegang tot of het gebruik van de LumiraDx Instruments op te schorten of te beëindigen totdat de betaling is verricht.

8.4 Handelsmerken en Handelsnamen. Alle verkopen en verhuren worden gedaan met dien verstande dat de handelsmerken, Handelsnamen en originele verpakkingen van LumiraDx niet mogen worden misbruikt.

9. Productaansprakelijkheid

Indien de klant geleverde producten verkoopt, hetzij in ongewijzigde vorm, hetzij na deze te hebben gecombineerd met andere goederen, vrijwaart de klant LumiraDx intern van vorderingen van derden met betrekking tot productaansprakelijkheid, voor zover de klant aansprakelijk is voor het aansprakelijkheid jegens derden veroorzakende verzuim.

10. Intellectuele-eigendomsrechten

Indien de klant door middel van instructies, informatie, documenten, ontwerpen of tekeningen bepaalt hoe LumiraDx te leveren producten zal vervaardigen, is de klant er verantwoordelijk voor dat de rechten van derden waaronder zoals octrooien, gebruiksmodellen of andere intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten niet door LumiraDx worden geschonden. De klant vrijwaart LumiraDx van alle vorderingen van derden, die deze mogelijk tegen LumiraDx als gevolg van een dergelijke schending ten uitvoer leggen.

11. Diversen

11.1 Wijzigingen en aanpassingen aan het contract en/of deze AV evenals nevenovereenkomsten moeten in schriftelijke vorm geschieden. Dit is ook van toepassing op dit artikel 11.1.

11.2 Indien een bepaling van deze overeenkomst en/of deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig of ondoeltreffend is, laat zulks de geldigheid of doeltreffendheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zijn de partijen verplicht de ongeldige en nietige bepaling te vervangen door een geldige en nietige bepaling die het beoogde commerciële doel van de ongeldige of onwerkzame bepaling zo dicht mogelijk benadert. Indien en voor zover algemene voorwaarden, met inbegrip van garanties en garantiebeperkingen in productetikettering en/of productbijsluiters in strijd zijn met deze AV, heeft de AV voorrang, behalve in gevallen waarnaar wordt verwezen in artikel 6.11.

11.4 Op dit contract is de wetgeving van Engeland en Wales van toepassing, waarbij geldt dat dit contract dienovereenkomstig dient te worden geïnterpreteerd, en de klant onderwerpt zich hierbij voor alle doeleinden van en in verband met deze overeenkomst aan de exclusieve bevoegdheid van de Schotse rechtbanken.

Beteregezondheidervaringenuitkomsten

Wij dragen bij aan een gezonder leven voor mensen, gemeenschappen en de maatschappij als geheel

Wij maken interactieve, persoonlijke relaties tussen patiënten en zorgteams mogelijk.

Wij beheersen en verlagen kosten om de druk op zorgbudgetten te helpen verlichten.

Blijf geïnformeerd

Aanmelden voor nieuws