Käyttöehdot

Johdanto

Verkkosivustoa (”sivusto”) (linkitetyt sivustot pois lukien) hallinnoi LumiraDx UK, 3 More London Riverside, SE1 2AQ, Lontoo (yritysnumero 09206123 (”LumiraDx” tai ”yritys”), ja sitä suojaavat maailmanlaajuiset tekijänoikeuslait. Sivustoon voi päästä maailman eri maista. Kussakin näistä maista on lakeja, jotka voivat poiketa Yhdistyneiden Kuningaskuntien laeista. Sivustolla vierailemalla sekä sinä että LumiraDx hyväksytte, että Englannin ja Walesin lait pätevät kaikkiin asioihin, jotka nousevat esiin sivuston käytöstä ja sisällöstä tai liittyvät siihen. Lisäksi hyväksyt näiden asioiden suhteen Lontoon (Yhdistyneet Kuningaskunnat) oikeusistuimien osittaisen toimivallan ja oikeuspaikan ja täten alistut niiden alaiseksi.

Tuotteiden saatavuus

Sivuston viittaus mihinkään tuotteeseen tai palveluun ei muodosta tarjousta myydä tai toimittaa kyseistä tuotetta tai palvelua. Ennen jonkin tietyn tuotteen tai palvelun hankkimista on etsittävä sen saatavuuteen ja sopivuuteen liittyviä erityisohjeita. Tällä sivustolla kuvatut tai luetellut tuotteet eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa.

Sisältö

Tämän sivuston sisältö on otettu mukaan hyvässä uskossa, ja se on tarkoitettu vain yleisiin tiedotuksellisiin tarkoituksiin. Siihen ei tule luottaa erityistä tarkoitusta varten, eikä sivuston tarkkuudesta tai täydellisyydestä anneta mitään vakuuksia tai takuita. Mikään tieto tällä sivustolla ei muodosta kehotusta investoida yritykseen, eikä sivustoa pidä käyttää minkään investointipäätöksen perustana. Tämän sivuston sisältö ei ole tarkoitettu lääketieteelliseksi ohjeeksi eikä sitä suositella lääketieteellisen neuvon sijasta. Mitä tahansa sairautta tai hoitoa koskien on kysyttävä neuvoa lääkäriltä tai terveydenhuoltoalan ammattilaiselta. Yritys, sen tytäryhtiöt, niiden vastaavat johtajat, virkailijat, työntekijät, agentit tai edustajat eivät ole sitoutuneet lääketieteellisten ohjeiden antamiseen. LumiraDx varaa oikeuden tehdä muutoksia tai korjauksia tähän sivustoon ja sen sisältöön sopivaksi harkitsemanaan hetkenä ilman erillistä ilmoitusta.

Tietosuojakäytäntö

LumiraDx:n’ tietosuojakäytäntö on saatavana tällä sivustolla, ja se sisällytetään näihin varauksiin ja ehtoihin viitteenä. Tälle sivustolle siirtymällä ja sitä käyttämällä hyväksyt LumiraDx:n’ tietosuojakäytännön ehdot. Lue  tietosuojakäytäntö  huolella.

Tulevaisuutta koskevia lausuntoja

Tämä sivusto voi sisältää tiettyjä, sovellettavien arvopaperilakien määrittelemiä tulevaisuutta koskevia lausuntoja LumiraDx:n’ tulevan suorituskyvyn tai LumiraDx:n tulevaisuudessa tapahtuviksi odottamien tapahtumien suhteen. Kaikki tällaiset lausunnot perustuvat tämänhetkisiin odotuksiin LumiraDx:stä, ja niihin liittyy monia riskitekijöitä ja epävarmuuksia. Todelliset tulokset ja suorituskyky voivat poiketa aineellisesti. LumiraDx ei takaa mitään tulevaisuutta koskevaa lausuntoa eikä ota velvoitetta tehdä julkista tarkistusta mihinkään tulevaisuutta koskevaan lausuntoon, sovellettavien säännösten vaatimuksia lukuun ottamatta.

Linkitetyt sivustot

Kun selaat tätä sivustoa, sinulle voidaan tarjota automaattisia linkkejä muihin verkkosivustoihin, jotka ovat merkityksellisiä tämän sivuston kyseiselle asialle. Tämä ei tarkoita, että LumiraDx liittyisi välttämättä mitenkään näihin muihin sivustoihin tai niiden omistajiin. Vaikka LumiraDx:n tarkoituksena onkin, että löydät nämä muut kiinnostavat sivustot, LumiraDx:llä, sen tytäryhtiöillä tai sen tai niiden vastaavilla johtajilla, virkailijoilla, työntekijöillä tai agenteilla ei ole minkään laatuista velvoitetta tai vastuuvelvollisuutta näiden muiden sivustojen tai minkään niiden sisältämien tietojen suhteen, joista mitään ei ole varmennettu tai hyväksytty LumiraDx:n taholta. LumiraDx:n muita sivustoja voivat hallita erilliset erityiset varaumat ja ehdot sekä tietosuojakäytännöt. Kun siirryt toiseen LumiraDx-sivustoon, sinun on luettava tarkoin kyseistä sivustoa hallitsevat varaumat ja ehdot sekä tietosuojakäytännöt.

Ei työllistymisen takeita

LumiraDx voi luetella tällä sivustolla tiettyjä uramahdollisuuksia tai kuvata niitä. LumiraDx ei anna mitään takeita tai lupausta siitä, että työpaikkaa hakiessasi saisit tarjouksen työpaikasta tai sijoittumisesta siihen asemaan, jota hait, tai että mitään työpaikkaa tai asemaa on saatavana.

Samanarvoisten työllistymismahdollisuuksien toimeksiantolausunto

LumiraDx ei erottele ketään työntekijää tai työnhakijaa rodun, ihonvärin, uskon, uskonnon, kansallisen alkuperän, sukupuolen, invaliditeetin, iän, siviilisäädyn, seksuaalisen suuntautuneisuuden, poliittisen sitoutumisen tai veteraanistatuksen perusteella. LumiraDx tekee kaikki työllistämistä koskevat päätökset sovellettavien liittovaltiollisten, valtiollisten ja paikallisten lakien mukaisesti.

Takuiden vastuuvapauslauseke

Kaikki tämän sivuston sisältö tai siltä saavutettavissa oleva sisältö toimitetaan ”niin kuin se on” ilman mitään ilmaistua tai oletettua takuuta, mukaan luettuna mm. oletetut takuut kauppakelpoisuudesta, tiettyyn tarkoitukseen sopivuudesta tai oikeudenloukkaamattomuudesta. Käytät tätä sivustoa omalla riskilläsi. LumiraDx ei takaa, että tällä verkkosivustolla saatavana oleva sisältö tai itse verkkosivusto on virheetöntä. LumiraDx nimenomaisesti kiistää kaikki velvoitteet päivittää tämän sivuston sisältöä. LumiraDx ei takaa, että tämän sivuston sisältö ei sisällä viruksia tai muita haitallisia ominaisuuksia.

Vastuuvelvollisuuden rajoitus

Käytät tätä sivustoa omalla riskilläsi. Lain sallimalla suurimmalla laajuudella LumiraDx, sen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt ja niiden vastaavat johtajat, virkailijat, työntekijät, agentit, oikeudenomistajat ja valtuutetut henkilöt eivät missään olosuhteissa ole vastuuvelvollisia millekään käyttäjälle mistään menetyksestä tai vahingosta, mukaan lukien mm. liikevoiton, tuoton tai tietojen menetys tai minkään muun tyyppiset menetykset tai vahingot, jotka syntyvät tämän sivuston tai sen sisältämän sisällön käytöstä tai käytön kykenemättömyydestä, perustuipa se sopimukseen, rikkomukseen (huolimattomuus mukaan luettuna) tai muuhun, vaikka LumiraDx:lle olisikin ilmoitettu tällaisten vahinkojen tai menetysten mahdollisuudesta.

Copyright

Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikkea sisältöä ja materiaalia, joka muodostaa tämän verkkosivuston, verkkosivuston malli, teksti, grafiikka, valokuvat, piirroskuvat, kuvat, kuvakkeet ja muut materiaalit, tiedot ja informaatio (”sisältö”) mukaan luettuina, suojaavat Yhdistyneiden Kuningaskuntien, Yhdysvaltain ja kansainväliset tekijänoikeuslait ja -sopimukset, ja ne ovat LumiraDx:n yksinomaista omaisuutta. LumiraDx toimittaa tämän sivuston ja sen sisällön vain tämän sivuston käyttäjien henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Tämän sivuston sisällön rajoitettujen osien lataamiseen, sähköiseen kopiointiin ja tulostamiseen paperiversiona annetaan lupa ainoastaan tiedotuksellisiin tarkoituksiin. Kaikki muu tämän sivuston ja sen sisällön käyttäminen ilman LumiraDx:n ennalta antamaa kirjallista lupaa on ankarasti kiellettyä. Erityisesti ja ilman rajoitusta (edeltävässä kappaleessa ilmoitettua lukuun ottamatta) et saa (joko yksin tai osallisena) kopioida, jäljentää, jakaa, julkaista, esittää, muuttaa, luoda johdostöitä, välittää tai millään tavalla hyödyntää sivustoa tai mitään sen sisältöä etkä saa jakaa tätä sivustoa tai mitään sen sisältöä verkossa (paikallinen alueverkko mukaan luettuna) tai käyttää tätä sivustoa tai mitään sen sisältöä missään tietokannassa tai koosteessa tai sen osana tai siirtää tai myydä mitään sisältöä tai tarjota sen siirtoa tai myyntiä.

Tavaramerkit

Kaikki tällä sivustolla esitetyt tavaramerkit, palvelumerkit, kauppanimet, mallisuoja ja tuotteet ovat suojattuja Yhdistyneissä Kuningaskunnissa, Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti, ja ne ovat joko LumiraDx:n omistamia tai sen lisenssin alaisia. Minkä tahansa tällä sivustolla olevan tavaramerkin luvaton käyttö on ankarasti kiellettyä, ja mitään tämän sivuston sisältöä ei pidä tulkita minään oikeuden tai luvan antamisena minkään tavaramerkin käyttöön epäsuorasti, pidättämisten kautta tai muutoin.

Ositettavuus

Jos jonkin näiden varaumien ja ehtojen osan havaitaan olevan lainvastainen, pätemätön tai jostakin syystä toimeenpanokelvoton, kyseinen osa määrätään ositettavaksi eikä se vaikuta jäljellä olevien ehtojen validiteettiin ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Yleistä

Nämä varaumat ja ehdot yhdessä tietosuojakäytännön kanssa muodostavat koko sopimuksen sinun ja LumiraDx:n välillä koskien sinun tämän sivuston käyttöäsi ja sille pääsyäsi. Mahdollinen LumiraDx:n kyvyttömyys harjoittaa tai toimeenpanna mitään ehtoa tai oikeutta näiden varaumien ja ehtojen alaisena ei muodosta vastaavasta oikeudesta luopumista. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaan anneta näissä varaumissa ja ehdoissa, pidätetään. LumiraDx varaa oikeuden muuttaa varaumiaan ja ehtojaan milloin tahansa

Yhteystiedot

Jos haluat ottaa yhteyttä LumiraDx:ään tähän sivustoon tai sen sisältöön liittyen, kirjoita verkko-osoitteeseen: info@lumiradx.com.

Parempaa terveyttäParemmat kokemuksetParemmat hoitotulokset

Terveemmän elämän tukena yksilöille, yhteisöille ja koko yhteiskunnalle.

Mahdollistaa herkästi reagoivan, yksilöllisen hoitosuhteen potilaiden ja hoitotiimien välillä.

Kustannusten säätely ja vähentäminen terveydenhuollon budjettipaineiden helpottamiseksi.

Pysy ajantasalla

TILAA UUTISKIRJEEMME