Vilkår og betingelser

Innledning

Dette nettstedet (unntatt lenkede nettsteder) styres av LumiraDx UK, 3 More London Riverside, SE1 2AQ, London (organisasjonsnummer 09206123 («LumiraDx» eller «selskapet»), og er beskyttet av opphavsrettsbestemmelser verden over. Nettstedet kan nås fra ulike land verden over. Siden hvert av disse landene har lover som kan avvike fra Storbritannias, samtykker du, ved å gå inn på dette nettstedet, og LumiraDx i at lovene til England og Wales skal gjelde for alle ting som stammer fra eller er relatert til bruk av og innholdet på nettstedet. Du samtykker også i og underlegger deg herved den ikke-eksklusive jurisdiksjonen og lokalene til domstolene i London i Storbritannia.

Produktenes tilgjengelighet

Henvisning til noe produkt eller noen tjeneste på nettstedet innebærer ikke et tilbud om å selge eller levere produktet eller tjenesten. Spesifikke råd angående tilgjengeligheten eller egnetheten til et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste bør innhentes før kjøp. Produkter som er beskrevet eller listet på dette nettstedet, er ikke nødvendigvis tilgjengelig i alle land.

Innhold

Informasjonen på dette nettstedet er inkludert i god tro og er kun for generelle informasjonsformål. Man skal ikke stole på den for noe bestemt formål, og det er ikke gitt noe løfte eller noen garanti angående nøyaktighet eller fullstendighet. Ingen informasjon på dette nettstedet skal utgjøre en invitasjon til å investere i selskapet, og den skal heller ikke brukes som grunnlag for noen investeringsbeslutning. Innholdet på dette nettstedet er ikke ment som medisinske råd og anbefales heller ikke som erstatning for medisinske råd. Du bør alltid rådføre deg med lege eller annet helsepersonell angående enhver medisinsk tilstand eller behandling. Verken selskapet, dets tilknyttede selskaper eller deres respektive styremedlemmer, ledere, ansatte, agenter eller representanter gir medisinske råd. LumiraDx forbeholder seg retten til uten varsel å foreta endringer og rettelser på dette nettstedet og dets innhold når vi finner det hensiktsmessig.

Personvernerklæring

LumiraDx’ personvernerklæring er tilgjengelig på dette nettstedet og er innlemmet i disse vilkårene og betingelsene gjennom henvisning. Ved å gå inn på og bruke dette nettstedet samtykker du i vilkårene i LumiraDx’ personvernerklæring. Du bør lese personvernerklæringen grundig.

Fremtidsrettede utsagn

Dette nettstedet kan inneholde visse fremtidsrettede utsagn, som definert av relevante verdipapirlover, angående LumiraDx’ fremtidige resultater eller hendelser som LumiraDx forventer vil finne sted i fremtiden. Alle slike utsagn er basert på LumiraDx’ nåværende forventninger og omfatter en rekke risikofaktorer og usikkerhetsmomenter. Faktiske resultater kan avvike betraktelig. LumiraDx garanterer ikke noen fremtidsrettede utsagn og påtar seg ikke noen forpliktelse om å offentliggjøre noen revisjon av noe fremtidsrettet utsagn unntatt som påkrevd av gjeldende lover og regler.

Lenkede nettsteder

Mens du besøker dette nettstedet, kan du bli tilbudt automatiske lenker til andre nettsteder som er relevante for et bestemt aspekt ved dette nettstedet. Dette betyr ikke at LumiraDx nødvendigvis er tilknyttet noen av disse andre nettstedene eller deres eiere. Selv om det er LumiraDx’ hensikt at du skal finne disse andre nettstedene av interesse, skal verken LumiraDx, deres tilknyttede selskaper eller dets eller deres respektive styremedlemmer, ledere, ansatte eller agenter ha noe ansvar eller erstatningsansvar av noe som helst slag for disse andre nettstedene eller noen informasjon på dem. Ikke noe av denne informasjonen er verifisert eller godkjent av LumiraDx. Andre nettsteder for LumiraDx kan være underlagt egne, spesifikke vilkår og betingelser og personvernerklæringer. Når du går til et annet nettsted for LumiraDx, bør du nøye lese og granske vilkårene og betingelsene og personvernerklæringen som gjelder for det gjeldende nettstedet.

Ingen garanti om ansettelse

LumiraDx kan oppføre eller beskrive visse karrieremuligheter på dette nettstedet. LumiraDx gir ingen garanti eller noe løfte om at du ved søknad om ansettelse vil motta et tilbud om ansettelse eller plassering i stillingen du søkte, eller at noen ansettelse eller stilling er tilgjengelig.

Erklæring om like muligheter for ansettelse

LumiraDx diskriminerer ikke mot noen ansatt eller jobbsøker på grunnlag av rase, farge, tro, religion, nasjonal opprinnelse, kjønn, funksjonsnedsettelse, alder, sivilstand, seksuell legning, politisk tilknytning eller veteranstatus. LumiraDx tar alle avgjørelser i forbindelse med tilbud om ansettelse i samsvar med gjeldende nasjonale, statlige og lokale lover.

Fraskrivelse av garantier

Alt innhold på eller tilgjengelig fra dette nettstedet presenteres «som det er» uten noen som helst form for garanti, verken uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eller manglende krenking. Bruken av dette nettstedet er på egen risiko. LumiraDx garanterer ikke at innholdet som er tilgjengelig på dette nettstedet, eller selve nettstedet, er fritt for feil. LumiraDx fraskriver seg uttrykkelig enhver forpliktelse til å oppdatere innholdet på dette nettstedet. LumiraDx garanterer ikke at innholdet på dette nettstedet er fritt for virus eller andre skadelige elementer.

Begrensning av erstatningsansvar

Bruken av dette nettstedet er på egen risiko. LumiraDx, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper og deres respektive styremedlemmer, ledere, ansatte, agenter, etterfølgere og overtakere skal, i den grad det tillates av gjeldende lov, under ingen omstendighet være erstatningspliktige overfor noen bruker for noe tap eller noen skade inkludert, uten begrensning, for tap av fortjeneste, inntekt eller data, eller andre tap eller skader av noe som helst slag som stammer fra bruken av eller manglende mulighet til å bruke dette nettstedet eller noe innhold på det, verken i avtalerett, erstatningsrett (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagt plikt eller annet, selv om LumiraDx er blitt gjort oppmerksom på muligheten for slike skader eller tap.

Copyright

Alle rettigheter reservert. Alt innhold og materiell som utgjør dette nettstedet, inkludert nettstedets design, tekst, grafikk, fotografier, illustrasjoner, bilder, ikoner og annet materiale, data og informasjon («innholdet»), er opphavsrettsbeskyttet under britiske, amerikanske og internasjonale lover og traktater om opphavsrett og er LumiraDx’ eksklusive eiendom. Dette nettstedet og dets innhold leveres av LumiraDx utelukkende for personlig og ikke-kommersiell bruk av nettstedets brukere. Tillatelse gis til å laste ned, kopiere elektronisk og skrive ut for personlig bruk begrensede deler av innholdet på dette nettstedet utelukkende for informasjonsformål. Enhver annen bruk av dette nettstedet og dets innhold, uten uttrykkelig skriftlig forhåndstillatelse fra LumiraDx, er strengt forbudt. Spesielt, og uten begrensning, unntatt som oppgitt i forrige avsnitt, kan du ikke (verken alene eller som en deltaker) kopiere, reprodusere, distribuere, publisere, vise, fremføre, endre, lage avledede arbeider fra, overføre eller på noen måte utnytte nettstedet eller noe av dets innhold, og du kan heller ikke distribuere dette nettstedet eller noe innhold over noe nettverk (inkludert noe lokalt nettverk), eller bruke dette nettstedet eller noe innhold i eller som del av noen database eller kompilering, eller overføre eller selge eller tilby å overføre eller selge noe av innholdet.

Varemerker

Alle varemerker, servicemerker, handelsnavn, helhetsinntrykk og produkter vist på dette nettstedet er beskyttet i Storbritannia, USA og internasjonalt og er enten eid eller brukt under lisens av LumiraDx. Uautorisert bruk av noe varemerke på dette nettstedet er strengt forbudt, og ikke noe på dette nettstedet kan tolkes som, underforstått eller på annet vis, å gi noen rettighet eller lisens til å bruke noe varemerke.

Salvatorisk klausul

Hvis noen del av disse vilkårene og betingelsene viser seg å være ulovlig eller ugyldig eller ikke kan håndheves av en hvilken som helst grunn, skal den delen anses som salvatorisk og skal ikke ha noen påvirkning på gyldigheten til og håndhevelsen av de gjenværende klausulene.

Generelt

Disse vilkårene og betingelsene utgjør, sammen med personvernerklæringen, hele avtalen mellom deg og LumiraDx med hensyn til din bruk av og tilgang til dette nettstedet. Enhver unnlatelse fra LumiraDx’ side av å utøve eller håndheve noen klausul eller rettighet i henhold til disse vilkårene og betingelsene innebærer ikke en fraskrivelse av denne klausulen eller rettigheten. Enhver rettighet som ikke uttrykkelig er gitt i disse vilkårene og betingelsene, forbeholdes. LumiraDx forbeholder seg retten til når som helst å endre nettstedets vilkår og betingelser

Kontakt oss

For å kontakte LumiraDx angående dette nettstedet eller dets innhold skriv til oss på: info@lumiradx.com.

Bedrehelseopplevelserresultater

Støtter sunnere liv for den enkelte, lokalsamfunn og samfunnet som helhet.

Muliggjør responsivt, personlig forhold mellom pasient og behandlingsteam.

Kontrollerer og reduserer kostnader for å bidra til å lette presset på helsebudsjetter.