Vilkår og betingelser

Indledning

Dette websted ('webstedet') (eksklusive tilknyttede websteder) styres af LumiraDx UK, 3 More London Riverside, SE1 2AQ, London (virksomhedsnummer 09206123 ('LumiraDx' eller 'virksomhed') og er beskyttet af verdensomspændende ophavsretslove. Webstedet kan tilgås fra flere forskellige lande rundt omkring i verden. Da hvert af disse lande har love, som kan være forskellige fra lovene i Storbritannien, accepterer både du og LumiraDx ved at tilgå webstedet, at lovgivningen i England and Wales skal være gældende for alle anliggender, som er et resultat af eller er relateret til brugen og indholdet af dette websted. Du accepterer også og anerkender hermed, at domstolene i London, Storbritannien skal have ikke-eksklusiv jurisdiktion og være værneting med hensyn til sådanne anliggender.

Tilgængelighed af produkter

Henvisning til et produkt eller en tjeneste på webstedet udgør ikke et tilbud om at sælge eller levere det pågældende produkt eller den pågældende tjeneste. Der bør søges specifik rådgivning vedrørende et bestemt produkts eller en bestemt tjenestes tilgængelighed eller egnethed før køb heraf. Produkter, der er beskrevet eller anført på dette websted, er muligvis ikke tilgængelige i alle lande.

Indhold

Oplysningerne på dette websted er afgivet i god tro og har kun et generelt informativt formål. De må ikke anvendes med henblik på at opfylde et bestemt formål, og der gives ingen erklæringer eller garanti med hensyn til korrekthed eller fuldstændighed. Ingen oplysninger på dette websted udgør en invitation til at investere i virksomheden, og de bør ikke anvendes som grundlag for en investeringsbeslutning. Indholdet af dette websted er ikke tiltænkt som lægelig rådgivning, og det anbefales ikke at bruge det som erstatning for lægelig rådgivning. Søg altid råd hos din læge eller sundhedspersonalet med hensyn til medicinske tilstande eller behandlinger. Hverken virksomheden, dens affilierede eller deres respektive direktører, ledere, medarbejdere, agenter eller repræsentanter beskæftiger sig med lægelig rådgivning LumiraDx forbeholder sig retten til at foretage ændringer og rettelser af webstedet og dets indhold, som og når vi finder det hensigtsmæssigt og uden varsel.

Privatlivspolitik

LumiraDx’ privatlivspolitik er tilgængelig på dette websted og er indarbejdet ved reference i disse vilkår og betingelser. Ved at tilgå og bruge webstedet accepterer du vilkårene i LumiraDx’ privatlivspolitik. Vi beder dig læse denne privatlivspolitik  omhyggeligt.

Fremadrettede erklæringer

Dette websted kan indeholde visse fremadrettede erklæringer, som defineret ifølge gældende sikkerhedslove, om LumiraDx’ fremtidige ydeevne eller arrangementer, som LumiraDx forventer vil indtræffe i fremtiden. Alle sådanne erklæringer er baseret på LumiraDx’ aktuelle forventninger og er underlagt et antal risikofaktorer og usikkerheder. Faktiske resultater og ydeevne kan afvige væsentligt. LumiraDx afgiver ingen garantier i forbindelse med fremadrettede erklæringer og forpligter sig ikke til at offentliggøre en eventuel revidering af en fremadrettet erklæring, bortset fra som påkrævet i henhold til gældende bestemmelser.

Sammenkædede websteder

Mens du browser på dette websted, kan du få vist automatiske links til andre websteder, der er relevante for et bestemt aspekt af dette websted. Det betyder ikke, at LumiraDx nødvendigvis har forbindelse til disse andre websteder eller deres ejere. Skønt det er LumiraDx’ hensigt, at du finder disse andre websteder af interesse, har hverken LumiraDx, virksomhedens affilierede eller dens eller deres respektive direktører, ledere, medarbejdere eller agenter ingen forpligtelser eller erstatningsansvar af nogen art i forbindelse med disse andre websteder eller deres indhold, hvoraf ingen er blevet verificeret eller godkendt af LumiraDx. Andre LumiraDx-websteder kan være styret af separate, specifikke vilkår og betingelser og privatlivspolitikker. Når du går ind på et andet LumiraDx-websted, opfordres du til at læse vilkårene og betingelserne samt privatlivspolitikken, der styrer det pågældende websted, omhyggeligt.

Ingen garanti for beskæftigelse

LumiraDx vil muligvis opslå eller beskrive visse jobmuligheder på dette websted. LumiraDx garanterer eller lover ikke, at du efter at have ansøgt om en stilling vil modtage tilbud om ansættelse eller placering i den stilling, som du ansøgte om, eller at en ansættelse eller stilling er tilgængelig.

Kommissionserklæring om lige adgang til beskæftigelse

LumiraDx diskriminerer ikke mod en medarbejder eller jobansøger på grundlag af race, hudfarve, overbevisning, religion, national oprindelse, køn, handicap, alder, ægteskabelig status, seksuel orientering, politisk tilhørsforhold eller krigsveteranstatus. LumiraDx træffer alle beslutninger vedrørende beskæftigelsestilbud i overensstemmelse med gældende føderale, nationale og lokale love.

Ansvarsfraskrivelse

Alt indhold på eller tilgængeligt fra dette websted leveres som det forefindes uden garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået, inklusive, men ikke begrænset til underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke foreliggende krænkelse. Brug af dette websted sker på egen risiko. LumiraDx garanterer ikke for, at indholdet af dette websted er tilgængeligt, eller at selve webstedet er fri for fejl. LumiraDx fralægger sig udtrykkeligt enhver forpligtelse til at opdatere webstedets indhold. LumiraDx garanterer ikke, at webstedets indhold er frit for virus eller andre skadelige elementer.

Ansvarsbegrænsning

Brug af dette websted sker på egen risiko. I det fuldeste omfang, det er tilladt ifølge gældende lov, skal LumiraDx, virksomhedens datterselskaber og affilierede såvel som deres respektive bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, efterfølgere og beskikkede under ingen omstændigheder være erstatningspligtige over for en bruger for tab eller skader af nogen art, inklusive uden begrænsning, tab af fortjeneste, indtægter eller data eller andre tab eller skader af en hviken som helst art, der skyldes brugen af eller manglende evne til at bruge webstedet eller dets indhold, hvad enten det drejer sig om erstatning i kontrakt, skadevoldende handling (herunder uagtsomhed), manglende overholdelse af lovbestemt forpligtelse eller på anden måde, også selv om LumiraDx er blevet informeret om muligheden for sådanne skader eller tab.

Copyright

Alle rettigheder forbeholdes. Alt indhold og alle materialer, der udgør dette websted, inklusive webstedets design, tekst, grafik, fotos, illustrationer, billeder, ikoner og andre materialer, data og oplysninger ('indholdet') er ophavsretbeskyttede under ophavsretslove og -traktater i Storbritannien og USA og er LumiraDx’ eksklusive ejendom. LumiraDx stiller webstedet og dets indhold til rådighed udelukkende med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug af webstedet fra brugernes side. Det er tilladt at downloade, kopiere elektronisk og udskrive i papirformat begrænsede dele af indholdet på denne webside til sådan personlig brug og udelukkende til informationsformål. Enhver anden brug af dette websted og dets indhold er strengt forbudt uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra LumiraDx. Specielt, og uden begrænsning, bortset fra hvad der er anført i det foregående afsnit, må du (alene eller som deltager) ikke kopiere, gengive, distribuere, offentliggøre, vise, udføre, modificere, skabe afledte værker fra, overføre eller på anden måde udnytte webstedet eller noget af dets indhold, og du må ikke distribuere webstedet eller indhold deraf over noget netværk (inklusive et lokalt områdenetværk) eller bruge dette websted eller dets indhold i, eller som en del af, en database eller en kompilation eller overføre eller sælge, eller tilbyde at overføre eller sælge, noget af indholdet.

Varemærker

Alle varemærker, servicemærker, handelsnavne, præsentationsmåder og produkter, der vises på dette websted, er beskyttet i Storbritannien, USA og internationalt og er enten ejet eller anvendes under licens fra LumiraDx. Uautoriseret brug af varemærker på webstedet er strengt forbudt, og webstedets indhold skal ikke, hverken på basis af underforståelse, berettiget forventning eller på anden måde, opfattes som tildeling af rettigheder eller licens til at bruge et varemærke.

Adskillelighed

Hvis en del af disse vilkår og betingelser findes at være ulovlige eller ugyldige eller ikke kan håndhæves, uanset årsagen dertil, skal den pågældende del anses for adskillelig og skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de øvrige bestemmelser.

Generelt

Disse vilkår og bestemmelser udgør sammen med privatlivspolitikken hele aftalen mellem dig og LumiraDx med hensyn til din brug af og adgang til dette websted. Manglende udøvelse eller håndhævelse fra LumiraDx’ side af en bestemmelse eller rettighed under disse vilkår og betingelser udgør ikke frafaldelse af denne. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt overdrages i henhold til disse vilkår og betingelser, forbeholdes. LumiraDx forbeholder sig retten til når som helst at ændre sine vilkår og betingelser

Kontakt os

Du kan kontakte LumiraDx vedrørende webstedet eller dets indhold ved at skrive til os på: info@lumiradx.com.

Bedre helbredoplevelserresultater

Støtter et sundere liv, for den enkelte, i nærsamfund og i det bredere samfund.

Etablerer lydhøre personlige relationer mellem patienter og behandingsteams.

Styring og reduktion af omkostningerne som en hjælp til at mindske presset på sundhedsbudgetterne.

Til orientering

Tilmeld dig nyheder