Villkor

Inledning

Denna webbsida (’Sidan’) (exklusive länkade platser) kontrolleras av LumiraDx UK, 3 More London Riverside, SE1 2AQ, London (företagsnummer 09206123 (’LumiraDx’ eller ’företag’), och skyddas av copyrightlagar i hela världen. Sidan kan nås från olika länder runt om i världen. Då var och en av dessa länder har lagar som kan skilja sig från dem i Storbritannien, går du och LumiraDx med på, genom att tillgå sidan, att lagarna i England och Wales ska tillämpas vid alla angelägenheter som uppstår från eller förknippas med användningen av innehållet på sidan. Du går också med på och underordnar dig den icke-exklusiva jurisdiktionen och domstolarna i London, Storbritannien med hänsyn till sådana angelägenheter.

Produkters tillgänglighet

Hänvisning till någon produkt eller service på sidan utgör inte rätten att sälja eller tillhandahålla den produkten eller servicen. Specifika råd avseende tillgängligheten och lämpligheten av någon speciell produkt eller service ska eftersökas före inköp. Alla produkter som beskrivs eller listas på denna sida, finns inte med säkerhet tillgängliga i alla länder.

Innehåll

Informationen på denna sida har inkluderats i god tro och är endast för allmänna informationssyften. Den ska inte ligga till grund för något specifikt syfte och ingen representation eller garanti ges med respekt för noggrannhet eller fullständighet. Ingen information på denna sida ska utgöra en inbjudan till att investera i företaget, inte heller ska den användas som grund för något investeringsbeslut. Innehållet på denna sida är inte avsett att vara medicinska råd, inte heller rekommenderas det som en ersättning för medicinska råd. Du ska alltid fråga din läkare eller sjukvårdspersonal om råd avseende något medicinskt tillstånd eller någon behandling. Varken företaget eller dess dotterbolag, och inte heller respektive direktörer, tjänstemän, anställda, agenter eller representanter engageras i återgivande av medicinska råd. LumiraDx förbehåller sig rättigheten att göra ändringar och korrigeringar på denna sida och i dess innehåll som och när vi anser det lämpligt och utan meddelande.

Sekretesspolicy

LumiraDx sekretesspolicy finns tillgänglig på denna sida och är införlivad med hänvisning i dessa villkor. Genom att tillgå och använda denna sida går du med på villkoren i LumiraDx sekretesspolicy. Du ska läsa sekretsspolicyn noggrant.

Uttalanden om Framtiden

Denna sida kan innehålla vissa uttalanden om framtiden som definieras genom tillämpliga säkerhetslagar, avseende LumiraDx:s framtida prestanda eller händelser som LumiraDx förväntar sig kan hända i framtiden. Alla sådana uttalanden baseras på aktuella förväntningar från LumiraDx och inbegriper ett antal riskfaktorer och osäkerheter. Aktuella resultat och prestanda kan skilja sig i väsentlig grad. LumiraDx garanterar inte något uttalande om framtiden och åtar sig inte förpliktelsen att offentliggöra någon ändring avseende uttalande om framtiden med undantag för vad som krävs av tillämpliga regelverk.

Länkade platser

Medan du tittar på denna sida kan du erbjudas automatiska länkar till andra webbsidor som är förknippade med en speciell aspekt på denna sida. Detta innebär inte att LumiraDx nödvändigtvis är förknippad med någon av dessa andra sidor eller deras ägare. Även om LumiraDx avsikt är att du ska finna dessa andra sidor av intresse, ska varken LumiraDx, dess dotterbolag, ej heller dess eller respektive direktörer, tjänstemän, anställda eller agenter ha något ansvar eller någon slags skadeståndsskyldighet avseende dessa andra sidor eller någon information på dessa, inget som har bekräftats eller godkänts av LumiraDx. Andra LumiraDx-sidor kan regleras av separata, specifika villkor och sekretesspolicy. När du besöker en annan LumiraDx-sida bör du noggrant läsa och granska villkoren och sekretesspolicyn som reglerar en sådan sida.

Ingen anställningsgaranti

LumiraDx kan lista eller beskriva vissa karriärmöjligheter på denna sida. LumiraDx ger ingen garanti eller lovar, vid anställningsansökning, att du kommer att få ett anställningserbjudande eller placeras på den tjänsten du ansöker om, eller att någon anställning eller tjänst finns tillgänglig.

Kommitténs uttalande om lika anställningsmöjligheter

LumiraDx diskriminerar inte någon anställd eller arbetssökande på grund av ras, färg, tro, religion, nationellt ursprung, sex, handikapp, ålder, äktenskapsstatus, sexuell inriktning, politisk tillhörighet, eller veteranstatus. LumiraDx tar alla beslut avseende erbjudande om anställning i enlighet med tillämpliga statliga, kommunala och lokala bestämmelser.

Friskrivningsklausul

Allt innehåll på eller åtkomstbart från denna sida tillhandahålls ’i befintligt skick’ utan någon som helst garanti, antingen uttryckligen eller underförstådd, omfattande men inte begränsade till underförstådda garantier av säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, eller icke-överträdelse. Användningen av denna sida sker på egen risk. LumiraDx garanterar inte att innehållet som är tillgängligt på denna webbsida eller själva webbsida är felfri. LumiraDx uttryckligen fråntar sig förpliktelsen att uppdatera innehållet på denna sida. LumiraDx garanterar inte att innehållet på denna sida är virusfritt eller fritt från andra skadliga egenskaper.

Begränsningar i ansvarsskyldighet

Användningen av denna sida sker på egen risk. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, under inga omständigheter ska LumiraDx, dess dotterbolag, och deras respektive direktörer, tjänstemän, anställda, agenter, efterträdare och tilldelningar, vara ansvarsskyldiga till någon användare för någon förlust eller skada omfattande, men utan begränsning, för förlust av förtjänst, inkomst eller data, eller andra förluster eller skador av något som helst slag som uppstår efter användningen eller oförmågan att använda denna sida eller något innehåll innefattat därom, oavsett om det är kontrakt, skada (inklusive försumlighet), åsidosättande av lagskyldighet eller på annat sätt, även om LumiraDx har informerats om möjligheten för sådana skador eller förluster.

Copyright

Med ensamrätt. Allt innehåll och material som innefattar denna webbsida, inklusive webbsidans design, text, grafik, fotografier, illustrationer, bilder, ikoner, och annat material, data och information (’innehållet’), är skyddat av copyright under copyrightlagar och fördrag i Storbritannien, USA och internationellt, och är den exklusiva egendomen till LumiraDx. Denna sida och dess innehåll tillhandahålls av LumiraDx enbart för personlig och icke-kommersiell användning av användarna av denna sida. Tillstånd beviljas för att ladda ned, att elektroniskt kopiera, och att skriva ut papperskopior, för sådan personlig användning, begränsade delar av innehållet på denna webbsida endast för informationsändamål. All annan användning av denna sida och dess innehåll, utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från LumiraDx, är strikt förbjudet. I synnerhet och utan begränsning, utom enligt vad som anges i föregående paragraf, kan du (vare sig ensam eller som en deltagare) inte kopiera, reproducera, distribuera, publicera, visa, genomföra, modifiera, skapa derivatverk från, överlämna, eller på något sätt utnyttja sidan på något av dess innehåll, inte heller kan du distribuera denna sida eller något innehåll över något nätverk (inklusive alla lokala områdesnätverk), eller använda denna sida eller något innehåll i eller som del av någon databas eller kompilering, eller överföra eller sälja eller erbjuda att överföra eller sälja något av innehållet.

Varumärken

Alla varumärken, servicemärken, varunamn, handelsnamn, varans utseende och produkter som visas på denna sida är skyddade i Storbritannien, USA och internationellt och antingen ägs eller används under licens från LumiraDx. Den obehöriga användningen av något varumärke på denna sida är strikt förbjudet, och ingenting som innefattas på denna sida kan tolkas som ett beviljande, underförstått, hävdat, eller på annat sätt, av rättighet eller licens att använda något varumärke.

Uppdelning av avtal

Om någon del av dessa villkor befinns vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar av någon orsak, ska den delen anses vara avskiljbar och ska inte påverka validiteten och verkställigheten av återstående bestämmelser.

Allmänt

Dessa villkor tillsammans med sekretesspolicyn utgör hela överenskommelsen mellan dig och LumiraDx med hänsyn till din användning av och åtkomst till denna sida. Någon underlåtenhet från LumiraDx att utöva eller upprätthålla någon bestämmelse eller rättighet under dessa villkor utgör inte ett upphävande av samma. Alla rättigheter som inte uttryckligen medges i dessa villkor förbehålls. LumiraDx förbehåller sig rätten att ändra dess villkor när som helst

Kontakta oss

För att kontakta LumiraDx avseende denna sida eller dess innehåll, skriv till oss på: info@lumiradx.com.

Bättrehälsaerfarenheterresultat

Stöttar hälsosammare levnad, för individer, för grupper och hela samhället.

Möjliggör ansvarsfulla, personliga relationer mellan patienter och vårdteam.

Kontrollerar och minskar kostnader för att sänka hälso- och sjukvårdens utgifter.

Håll dig underrättad

Registrera dig för nyheter